Övertro på kroppen som illustration i förskolan

Det är vanligt att låta förskolebarn använda hela kroppen och alla sinnen för att upptäcka och lära sig saker. Men kroppsliga illustrationer innebär inte med automatik att barnen lär sig det som är tänkt att förmedlas. Det konstaterar Anneli Bergnell som forskat om hur naturvetenskapligt innehåll blir till i förskolan med hjälp av kroppen som illustration.

Anneli Bergnell
Anneli Bergnell

Född 1969
Bor i Borås

Disputerade 2019-02-15
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Med kroppen som illustration: Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad förskollärare och arbetar nu som lärarutbildare vid Högskolan i Borås. Jag har alltid varit intresserad av bild och estetiska uttryck i förskoleverksamheten samt kommunikation. Med de riktigt små barnen, som ännu inte utvecklat sin verbala förmåga, är det mer naturligt att se icke-verbala uttryck – exempelvis gester – som delar av barnens språk.

Vad handlar avhandlingen om?

– Inom förskolan finns en tradition av att använda illustrationer – bilder, modeller och kroppen – för att förklara och berätta om olika saker. Jag har tittat närmare på hur naturvetenskapligt innehåll blir förklarat med hjälp av kroppen när man illustrerade avdunstning, vattnets kretslopp och stabilitet.

– Avhandlingen bygger på observationsmaterial från tre olika aktiviteter med tre förskolor, totalt tre förskollärare, cirka 30 barn samt två guider från ett naturvetenskapligt centrum. Aktiviteterna bestod av ett tärningsspel som skulle illustrera vattnets kretslopp, och en utomhusaktivitet kring begreppet avdunstning där förskolläraren bland annat knöt en plastpåse kring en trädgren. Vidare en aktivitet på ett naturvetenskapligt center med fokus på skeppet Vasa och begreppet stabilitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är lätt att ta för givet att när något så konkret som kroppen används för att illustrera så innebär det automatiskt att barn lär sig. Men det är inte säkert att barnen på egen hand klarar att koppla ihop aktiviteten med det innehåll som står i fokus.

– Det blir väldigt tydligt när barnen är på ett vetenskapligt center och guiderna pratar om stabilitet. Guiderna berättar att fartygsbesättningen på skeppet Vasa fick springa fram och tillbaka över däck för att testa stabiliteten. Här fick barnen hålla varandra i händerna och springa över golvet. När jag frågade barnen efteråt varför Vasa hade sjunkit svarade de att det berodde på att man sprang på däck.

– Samma grupp fick också en spännande och ganska spektakulär förevisning om hur en flytväst fungerade. Här tog man hjälp av en skalad apelsin som skulle illustrera kroppen, skalet var i ett stycke som skulle föreställa flytvästen. Utan skal sjönk apelsinen i en vattenfylld skål men när frukten lades tillbaka i skalet flöt apelsinen. Scenen var underhållande men ingen av barnen pratade om varför apelsinen flöt eller inte flöt. I tärningsspelet om vattnets kretslopp hamnade fokus mest på att vinna spelet och barnen trodde efteråt att kretsloppet  ”tog slut” när spelarna kom i mål.

– Den aktivitet som lyckades bäst att koppla samman kroppsliga illustrationer med naturvetenskapligt innehåll så att barnen förstod, var utomhusleken kring avdunstning. Barnen blev under hela aktiviteten tydligt guidade mellan de vardagliga erfarenheterna och det naturvetenskapliga begreppet. Här fick exempelvis en enkel gest där förskolläraren lyfte upp armarna för att visa hur ”vatten stiger uppåt” stor betydelse. Barnen använde själva denna gest både när de försökte skapa mening om och när de sedan berättade om avdunstning.

– Tidigare forskning visar att illustrationer inte är universella, för att förstå dem måste det finnas en överenskommelse om vad de är tänkta att betyda. Min avhandling visar att det här även gäller kroppsliga illustrationer. En slutsats är att det behövs lärare för att koppla ihop illustrerade naturvetenskapliga aktiviteter med den kunskap aktiviteterna är tänkta att visa. Det kan tyckas självklart, men mina resultat visar att barnen ofta lämnas ganska ensamma att försöka förstå väldigt komplext innehåll – och framför allt att de själva ska upptäcka det innehåll som aktiviteten avser. Barnen klarar inte att koppla samman detta på egen hand. En annan slutsats är att många naturvetenskapliga aktiviteter är designade för att vara underhållande snarare än att få barnen att förstå, och då går själva vitsen förlorad.

Vad överraskade dig?

– Att kroppen används så ofta för att illustrera olika saker. Ibland tycks det som om att kroppsliga illustrationer anses vara självförklarande. Eftersom aktiviteterna ofta är designade för att underhålla lämnas barnen också ensamma att avgöra när det handlar om fantasi och lek, och när det är tänkt att de ska lära sig.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas kunna väcka ett intresse hos olika lärarkategorier för det svåra i att illustrera vetenskapliga begrepp för barn, genom att jag pekar ut några av de problem som kan uppstå när förskolebar­n möter sådana illustrationer. Resultaten kan alltså tänkas vara intressanta för lärare både i förskola, skola och fritidsverksamhet. Det jag har redovisat kan förhoppningsvis även ge inspiration och uppslag till lärarutbildare, och till fram­tida forskning.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-02-18 12:12 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-02-27 11:52 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Forskaren: Då ska du använda digitala verktyg i förskolan

Forskaren Susanne Kjällander ser många fördelar med digitaliseringen i förskolan. ”Men det ska inte användas som barnvakt eller avledning. Låt barnen producera i stället för att konsumera”, säger hon.

Forskare: Skriva för hand förbättrar läsförmågan

Debatten om svenska barns handstil rasar. Och forskning visar att träning i handskrivande är avgörande – även för barns läsning. Men inte ens dator­skrivandet sker på rätt sätt.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser