Pedagogisk skicklighet likställs med undervisningserfarenhet och handledning av doktorander

Sara Levander
Sara Levander

Född 1975
Bor i Valbo

Disputerade 2017-12-15
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

När universitetslärares pedagogiska skicklighet bedöms i samband med att de söker anställning ligger fokus på deras erfarenhet av undervisning och handledning. Undervisningens kvalitet eller forskningsanknytning är inte i fokus. Det visar Sara Levanders avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag skrev min D-uppsats om distansutbildning vid Högskolan i Gävle, på uppdrag av högskolan, och jag har hela tiden varit intresserad av högre utbildning och den verksamhet som bedrivs där. I samband med detta blev jag erbjuden att fortsätta arbeta med högskolepedagogisk utveckling vid högskolan och när jag 5-6 år senare blev antagen till forskarutbildningen ville jag fördjupa mig i de frågorna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vilken innebörd och vilket värde pedagogisk skicklighet tillskrivs när man anställer universitetslärare. När man anställer lektorer och professorer utses i regel två sakkunniga som ska bedöma de sökandes pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. De sakkunniga skriver sedan utlåtanden baserat på de sökandes vetenskapliga respektive pedagogiska skicklighet, och hur de anser att de sökande står sig i förhållande till varandra. Jag har tittat på de här utlåtandena och intresserat mig för hur pedagogisk skicklighet manifesteras i de här dokumenten. Man kan studera pedagogisk skicklighet på flera olika sätt. Jag har valt att analysera vad det innehållsligt blir i en för akademin central bedömningspraktik där mycket står på spel – då det ska avgöras om en universitetslärare ska få en anställning eller inte.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att pedagogisk skicklighet i en mening framstår som en mängd kvalitativt skilda aspekter, som till exempel undervisningserfarenhet, handledning av doktorander, utveckling och ledning av undervisning, kommunikation och interaktion inom och utom universitetet och genomgången högskolepedagogisk utbildning. Men att det bara är vissa av dessa som ges särskild betydelse som till exempel omfattande undervisningserfarenhet och handledning av doktorander. Dessutom, vid närmare analys, framstår de olika aspekterna snarare som en kvantitet, det vill säga i termer av att man har utfört en viss typ av aktivitet. Men med vilket resultat man har utfört dessa uppgifter uppmärksammas inte i lika hög grad. Sammantaget kan man alltså säga att den här variationen avseende hur pedagogisk skicklighet kommer till uttryck i utlåtandena är ett huvudresultat, samtidigt som omfattande undervisningserfarenhet och doktorandhandledning tillskrivs störst värde.

– Ett annat huvudresultat är att relationen mellan forskning och undervisning inte framträder som en tydlig aspekt av pedagogisk skicklighet i det undersökta materialet. De sakkunniga lyfter i liten utsträckning fram huruvida de sökandes undervisning är forskningsanknuten, vilket är lite anmärkningsvärt eftersom relationen mellan forskning och undervisning är ett akademiskt ideal inom våra skandinaviska universitet. Ämnesdidaktiska aspekter framträder inte heller som en särskild aspekt av pedagogisk skicklighet.

– Ytterligare ett tydligt resultat är att doktorandhandledning framträder som en mycket avgörande faktor vid utnämningar av professorer. Pedagogisk skicklighet handlar nästan bara om antal handledda doktorander när det kommer till att utnämna professorer.

Vad överraskade dig?

– Att pedagogisk skicklighet framstår som en generisk färdighet och undervisningen som en teknisk process. Det kan handla om att man är kommunikativ, strukturerad, eller ger feedback till studenter. Generella färdigheter som inte är knutna till det ämne som man undervisar i. Den högre utbildningens forskningsanknytning förefaller tämligen ouppmärksammad vid bedömning av den pedagogiska skickligheten. Även resultatet att pedagogisk skicklighet tillskrivs likartad betydelse oavsett vetenskapsområde och befattning (lektor eller professor) överraskade mig, samt att bedömningarna tycks variera i högre grad med de olika bedömarna snarare än med exempelvis styrdokument och riktlinjer för bedömning.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som inom akademin skriver eller använder sakkunnigutlåtanden för bedömning av universitetslärares olika skickligheter kan använda avhandlingen och dess resultat som en utgångspunkt för reflektion över sin egen praktik. Avhandlingens resultat borde vara intressant för såväl sakkunniga som lärarförslagsnämnder, rekryteringsgrupper och liknande. Men även högskolepedagogiska enheter eller andra som arbetar med universitetslärares högskolepedagogiska kompetens och utveckling kan använda avhandlingen som ett verktyg för att utveckla den egna praktiken, exempelvis i kurser om hur man skriver fram sin pedagogiska skicklighet som lärare eller kurser i att bedöma pedagogisk skicklighet. Sist men inte minst hoppas jag att avhandlingens resultat kan stimulera till vidare studier inom området, de behövs verkligen.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2018-02-16 10:48 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-27 10:34 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Yrkesutbildade migranter bättre matchade

Utrikesfödda med en yrkesutbildning är lika matchade på arbetsmarknaden som svenskfödda. Inge Dahlstedt har utforskat utbildningens roll för migranter och deras barn på den svenska arbetsmarknaden.

Svårt förena mentorskap med undervisning

Medan mentorsuppdraget kräver flexibilitet och förmåga att möta elevernas behov i stunden, styrs lärarnas undervisningsarbete utifrån fasta tidsramar. De båda uppdragen är svåra att förena, visar Helena Wallström i sin avhandling.

Historielärares erfarenheter av 2011 års skolreformer varierar

När historielärare själva får berätta vad de senaste årens skolreformer har inneburit för dem och deras undervisning framträder bilden av en kluven lärarkår. Det visar Anders Perssons avhandling.

Viktigt med flera perspektiv på text och språk när man arbetar med andraspråkselever

Anna Sahlée utforskar nya vägar att förstå text om svenska som andraspråk. I sin avhandling föreslår hon en modell för textanalys.

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numer ingår i ämnet.  Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning om pojkars skolprestationer.  

Sociala medier utmanar studenters olika roller

Att parera mellan rollerna som student, privat och professionell är en balansakt. Det konstaterar Pernilla Josefsson som utforskat hur högskolestudenter förhåller sig till sociala medier när de integreras i lärmiljön.

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.

Bättre möjligheter till lärande när elevers frågor utforskas i undervisningen

Att ge utrymme för elevernas frågor i matematikundervisningen bidrar till att innehållet blir behandlat på ett mer komplext sätt. Det vinner både elever och lärare på, visar Tuula Maunulas avhandling.

Kompetensutvecklingsprogram för lärare under lupp

Jannika Lindvall har utforskat två stora kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.  Båda är lika i upplägg. Men dess effekter på elevresultaten skiljer stort.

IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Utbildning i datavetenskap och IT tycks inriktad mot teknisk problemlösning. Det konstaterar Anne-Kathrin Peters som visar att studenter med ett bredare intresse ofta hoppar ofta av eller tänker om.

Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Feedback och bekräftelse av handledaren är centralt för att utveckla sin identitet som yrkeslärare. Det visar Eivor Romar som utforskat hur yrkeslärarstudenter upplever den verksamhetsförlagda utbildningen.

Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Manualiserade program mot ångest och depression hos skolbarn som genomförs av lärare har ganska liten effekt, visar Johan Åhléns avhandling. För att ge resultat måste lärarna få mer stöd.

Kartläggning av elevers syn på pris och miljökostnader

Caroline Ignell har utforskat gymnasielevers syn på miljöaspekter i prissättning. Resultaten visar att det finns stor potential att koppla ekonomiämnet till miljöfrågor och naturkunskap.

Digitaliseringsprojekt i Sverige, Norge och Danmark utvecklade undervisningen

I sin avhandling har Sara Willermark studerat ett treårigt nordiskt EU-projekt om undervisning över nationsgränser med stöd av digital teknik. Resultaten visar att lärarna stärktes i sin profession trots många utmaningar.

Pedagogisk skicklighet likställs med undervisningserfarenhet och handledning av doktorander

Doktorandhandledning framträder som en mycket avgörande faktor vid utnämningar av professorer, visar Sara Levander i sin avhandling. Hon har studerat vilket värde pedagogisk skicklighet tillskrivs vid anställning av lektorer och professorer.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.