Dela:

Pojkar dominerar talutrymmet i klassrummet

Pojkar dominerar fortfarande stort i klassrummet. Det konstaterar Nina Eliasson som forskat om i hur hög grad flickor respektive pojkar deltar i kommunikationen i undervisningen.

Nina Eliasson
Nina Eliasson

Född 1965
Bor i Härnösand

Disputerade 2017-06-02
vid Mittuniversitetet


AVHANDLING
Att kommunicera skolans naturvetenskap: ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har ett förflutet inom processindustrin men är också lärare i teknik, matematik och naturvetenskap. Under lärarutbildningen kom jag i kontakt med PISA-undersökningen när jag arbetade med att koda elevsvar. Även om pojkar och flickor totalt presterade på samma nivå så fanns det skillnader på uppgiftsnivå vilket väckte mitt intresse.

Vad handlar avhandlingen om?

– I stora drag om hur och i  vilken grad som flickor respektive pojkar deltar i kommunikationen på lektioner i naturvetenskap. Jag har studerat 200 timmars videoinspelningar  från sex olika högstadieskolor med både höga och låga meritvärden och valt ut 14 timmars kommunikation för analyser. I studien ingår också skriftliga elevsvar i naturvetenskap från PISA-undersökningar. Jag har kvantifierat materialet utifrån pojkar och flickor – hur stort talutrymme de får, men också på vilken typ av frågor som de väljer att svara på. I de skriftliga svaren ha jag undersökt svarslängd men också hur stor andel vardagsord, substantiv och långa ord som används.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att pojkar dominerar kommunikationen i det naturvetenskapliga klassrummet. Detta trots att flickor presterar på högre eller samma nivå som pojkarna. Det rör sig om stora skillnader i deltagande. Det finns en föreställning om att pojkars dominans till stor del kan förklaras av tillrättavisningar från läraren. Men mina resultat visar att pojkar dominerar även när tillrättavisningar räknats bort. Läraren vänder sig oftare till pojkar och ställer även den typ av slutna frågor som pojkar hellre svarar på. Frågor med ett givet svar hugger pojkar mycket snabbare på. Flickor svarar däremot oftare på frågor som är mer kognitivt krävande. Resultaten visar att lärarnas frågor till 87 procent utgörs av korta faktafrågor. Den här slagsidan på utrymme är svårt att upptäcka för en enskild lärare eller ens skola. Det är först när man börjar räkna, precis som jag gjort, som skillnaderna blir tydliga. Under ett helt skolliv blir skillnaderna väldigt stora.

– I de skriftliga proven lämnar flickorna betydligt längre och mer välformulerade svar än pojkarna. Flickorna använder sig också i högre grad av ett naturvetenskapligt språk jämfört med pojkarna.

Vad överraskade dig?

– Att så lite förändrats över tid. Tidigare forskning har visat att flickor får en niondel av talutrymmet på en lektion. Inget tyder på någon större förändring.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla lärare, främst i NO men egentligen alla de som är intresserade av genusfrågor och likvärdig tillgång till undervisning. Sverige är ett av världens mest jämställda länder men min forskning visar att det fortfarande finns en hel del kvar att göra.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2017-06-19 09:45 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-09-04 10:42 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Goda lärarrelationer kan motverka skolk

Elever med bra relation till läraren skolkar mindre oberoende av social bakgrund. Det är ett av resultaten i Olof Reichenbergs forskning om sambandet mellan sociala bakgrundsfaktorer och skolresultat.

Bollspel styr idrottsundervisningen

Bollsport dominerar idrottsundervisningen och de elever som sysslar med sådant på fritidenhar stort inflytande på gymnastikektionerna. Det leder till att de får högre betyg än andraelever. Det visar Mikael Londos i avhandlingen Spelet på fältet. Relationen mellan ämnetidrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid .

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer