Pojkar norm i ADHD-forskning

Svenny Kopp

Född 1948
i Göteborg

Disputerade 2010-09-24

vid Göteborgs Universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Girls with social and/or attention impairments

Varför blev du intresserad av ämnet?

Det saknades information om flickor med autism och ADHD. Hos pojkar upptäcks ADHD när de ärmellan fem och nio år. Hos flickor upptäcks autism i nio års åldern och ADHD när de är i tretton årsåldern eller till och med äldre.

Vad handlar avhandlingen om?

Den handlar om hundra flickor mellan tre och arton år som har inlärningssvårigheter, problem medsocial interaktion eller uppmärksamhetsproblem. Efter en noggrann utredning visade det sig attflickorna uppfyllde kriterierna för autism men även för ADHD. Många flickor som hade autismhade även ADHD och hälften hade läs och skrivsvårigheter. Femtio procent av flickorna hade blivitmobbade och femtio procent klarade inte målen i skolan. Det rör sig alltså om en grupp flickor medstora funktionssvårigheter som inte blivit uppmärksammade.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att hälften av föräldrarna hade sökt professionell hjälp innan deras dotter var fyra år och trotsdet hade endast åtta av de hundra flickorna i studien fått en riktig diagnos. Det innebär attnittiotvå procent av flickorna var odiagnostiserade. Andra viktiga resultat är att flickorna hademånga tilläggssvårigheter som depression, ångest, tvång och sömnproblem och jämfört medkontrollgruppen så har de mycket färre kamrater. Mina resultat visar att att man måste ändrafrågorna när man undersöker flickor eftersom de är anpassade för pojkar.

Vad överraskade dig?

Mycket! Jag var inte beredd på att åttio procent av flickorna med autism även skulle ha ADHD. Inteheller att femtio procent skulle ha läs och skrivsvårigheter. Och jag hade absolut inte väntat mig attfemtio procent av flickorna blivit mobbade.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som utreder flickor. Men även lärare, föräldrar och förhoppningsvis flickorna själva om minforskning kan resultera i att de får en tidigare diagnos.

Sidan publicerades 2010-10-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer