Hoppa till sidinnehåll
Anpassad skola

Positiv effekt av digital läsintervention för elever med IF

Publicerad:15 april
Uppdaterad:23 april
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Både tal, läsförmåga och kommunikation hos elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, påverkades positivt av en fokuserad läsundervisning med appar. Det visar Jenny Samuelssons avhandling.

Jenny Samuelsson.
Jenny Samuelsson

Bor i Göteborg
Född år 1980

Disputerade 2024-03-01
vid Göteborgs universitet

Avhandling

Speech production and literacy in students with intellectual disabilities and communication difficulties

Varför blev du intresserad av ämnet?

− Jag har arbetat med barn och ungdomar som logoped på habiliteringen i många år, och har sett vilken potential de här individerna har när det gäller tal-, språk- och läsutveckling. Men en bristande tillgång till stöd och kunskap innebär ofta att de inte når så långt som de skulle kunna. Jag blev intresserad av kopplingen mellan språk, tal och läsning, med en tanke om att fokus på läsinlärning även skulle kunna gynna språk- och talproduktionen. Läsning är ett område som kräver mycket stora insatser under en lång tid inom den anpassade grundskolan. Så det är positivt om vi också kan se sekundära effekter på språk och tal.

Vad handlar avhandlingen om?

− Jag ingår i ett större forskningsprojekt, KomLoss − Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan − som startade innan man bytte namn till anpassad grundskola. I avhandlingen har jag undersökt kopplingen mellan talproduktion och läsförmågor, och hur talproduktionen hos elever med IF och kommunikationssvårigheter påverkas av en digital läsintervention som genomfördes med hjälp av två olika appar. Detta har jag studerat i fyra olika delstudier med 137 elever i åldrarna 7 till 21 år, i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Eleverna har mild till svår intellektuell funktionsnedsättning och kommunikativa svårigheter.

− I den första studien tittade jag på sambandet mellan tal och tidiga läsförmågor. Eleverna delades sedan in i fyra grupper där den första gruppen var en jämförelsegrupp och den andra gruppen hade fokus på avkodning. Den tredje gruppen hade fokus på läsförståelse och den fjärde gruppen hade fokus på en kombination av både avkodning och läsförståelse. Jag undersökte sedan om antalet ljud i ord hade förbättrats efter de olika interventionerna. Eleverna har också fått svara på frågor med hjälp av det bildbaserade samtalsstödet “Samtalsmatta”. I den sista delstudien har jag gjort intervjuer med lärare som har tagit del av den kombinerade interventionen med både avkodning och läsförståelse, om hur de har uppfattat interventionen och elevernas utveckling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

− Att det finns ett starkt samband mellan tidiga läsförmågor och antalet rätt på uttalade ljud i ord. Vi använde två olika appar i en fokuserad och systematisk läsundervisning under tolv veckor, och resultaten visar, oavsett app, att talet kan påverkas positivt av interventionen.

− Lärarna som intervjuades i den kombinerade gruppen såg en väldigt positiv effekt på elevernas intresse för skrift. De såg också att läsförmågan ökade hos flera elever. När det gäller kommunikation så var det många elever som utvecklades genom att exempelvis ta fler initiativ till samtal, använda längre meningar, med rätt grammatik.

− Ett annat viktigt resultat är att elevernas förmåga att uttrycka sina åsikter med Samtalsmatta framkom väldigt tydligt. Det var en väldigt stor grupp elever som faktiskt kunde uttrycka sina åsikter.

Många lärare uttryckte sig väldigt positivt om barnens generella kommunikationsutveckling. Barnen tog fler initiativ, tog oftare kontakt med kompisar och var mer delaktiga i samtal.

Jenny Samuelsson

Vad överraskade dig?

− Många lärare uttryckte sig väldigt positivt om barnens generella kommunikationsutveckling. Barnen tog fler initiativ, tog oftare kontakt med kompisar och var mer delaktiga i samtal. Det var roligt att få det resultatet, även om det inte var det vi fokuserade på.

Vem har nytta av dina resultat?

− Jag hoppas att lärare ser möjligheterna med att fokusera mer på läsförmågan hos de här eleverna. Att de kan se att det även går att få sekundära effekter inom andra områden som tal, språk och kommunikation. Och att eleverna givetvis ska få bekräftelse i att de har de här förmågorna att utveckla, bara de får rätt stöd, möjligheter och tid.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev