Preventiva metoder effektiva mot psykisk ohälsa hos skolungdomar

Ångest, depression och sociala problem minskade för skolungdomar som fick ta del av förebyggande metoder mot psykisk ohälsa under en termin. Det visar Hans Löfgrens forskning.

Hans Löfgren
Hans Löfgren

Född 1961
Bor i Umeå

Disputerade 2017-11-10
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Preventive psychosocial parental and school programmes in a general population

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag jobbade som terapeut på vårdcentralen i en liten kommun där myndigheterna har ett stort samarbete. Då fick jag höra om den problematik som finns i skolan när det gäller mental hälsa. Jag undersökte vilka metoder som skulle kunna vara intressanta för skolan och hittade en kanadensisk metod som heter CHAT (Choosing Healty Actions and Thoughts) – som är en metod för att motverka depression och sociala problem. Jag bad om hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin som undrade om jag inte var intresserad av att genomföra lite bredare preventiv forskning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om preventiva metoder mot psykisk ohälsa, riktat mot barn och unga. Avhandlingen består av två undersökningar, en skolintervention och en föräldraintervention. Jag fokuserar på skolinterventionen som är mest relevant i det här sammanhanget. Den undersöker om eleverna är bekväma med att använda CHAT. Det var 59 elever i 3 klasser i årskurs 7 på en skola som deltog i studien. Livskunskap fanns redan som metod på skolan så vi använde det som kontrollgrupp. Två klasser fick CHAT och en klass fick fortsätta med livskunskap, som bygger på SET (social och emotionell träning). Vi gjorde omfattande mätningar, eleverna fick slita hårt med enkäterna som innehöll många frågor. Eleverna fick arbeta med respektive metod 20 lektioner under en termin.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ångest och depression minskade tydligt för CHAT-användarna, jämfört med Livskunskap. Även sociala problem minskade tydligt för båda grupperna, men minskade mer för CHAT-gruppen. Resultaten visar också att problemen är internaliserade, vilket innebär att eleverna vänder problemen inåt mot sig själva i stället för att ha ett normbrytande beteende eller uppförandestörningar. Men det förbättrades också tydligt med CHAT.

– Lärarna tyckte att CHAT-metoden var lätt att hantera eftersom den är så pass strukturerad. Både lärar- och elevmaterial är minutstrukturerade för varje lektion. Eleverna får se videosekvenser med skådespelare som visar ganska allvarliga problem som exempelvis alkoholism, skilsmässa, kriminalitet och anknytningsproblematik. Eleverna får sedan diskutera utifrån CHAT:s förslag. Eleverna diskuterar skådespelarnas problem vilket innebär att de inte blir stigmatiserade eftersom de inte behöver lämna ut sig själva.

– Det vore spännande ett göra en större undersökning för CHAT. Det vore intressant att jämföra mot en grupp elever som inte får ta del av någon metod.

Vad överraskade dig?

– Att resultaten inte var bestående ett år efter avslut. Det kan tolkas som att effekten endast bibehålls under själva interventionsperioden. Något annat som överraskade mig lite, som kanske inte borde ha överraskat mig, är att eleverna blev uttråkade efter en hel termin.

Vem har nytta av dina resultat?

– I första hand andra forskare som är intresserad av metoderna. Sedan skulle jag vilja att lärare och elevhälsan kan dra slutsatser från studien. Min längtan är att få göra en större undersökning som blir mer statistiskt stabil. Man kan inte heller bortse från smittoeffekten eftersom studien är gjord på en och samma skola där elever träffas på rasten och pratar om lektionerna. Man kan inte utesluta att livskunskaps-eleverna fick tips från CHAT-eleverna.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2018-01-09 08:13 av Susanne Sawander


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats