Preventiva metoder effektiva mot psykisk ohälsa hos skolungdomar

Ångest, depression och sociala problem minskade för skolungdomar som fick ta del av förebyggande metoder mot psykisk ohälsa under en termin. Det visar Hans Löfgrens forskning.

Hans Löfgren
Hans Löfgren

Född 1961
Bor i Umeå

Disputerade 2017-11-10
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Preventive psychosocial parental and school programmes in a general population

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag jobbade som terapeut på vårdcentralen i en liten kommun där myndigheterna har ett stort samarbete. Då fick jag höra om den problematik som finns i skolan när det gäller mental hälsa. Jag undersökte vilka metoder som skulle kunna vara intressanta för skolan och hittade en kanadensisk metod som heter CHAT (Choosing Healty Actions and Thoughts) – som är en metod för att motverka depression och sociala problem. Jag bad om hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin som undrade om jag inte var intresserad av att genomföra lite bredare preventiv forskning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om preventiva metoder mot psykisk ohälsa, riktat mot barn och unga. Avhandlingen består av två undersökningar, en skolintervention och en föräldraintervention. Jag fokuserar på skolinterventionen som är mest relevant i det här sammanhanget. Den undersöker om eleverna är bekväma med att använda CHAT. Det var 59 elever i 3 klasser i årskurs 7 på en skola som deltog i studien. Livskunskap fanns redan som metod på skolan så vi använde det som kontrollgrupp. Två klasser fick CHAT och en klass fick fortsätta med livskunskap, som bygger på SET (social och emotionell träning). Vi gjorde omfattande mätningar, eleverna fick slita hårt med enkäterna som innehöll många frågor. Eleverna fick arbeta med respektive metod 20 lektioner under en termin.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ångest och depression minskade tydligt för CHAT-användarna, jämfört med Livskunskap. Även sociala problem minskade tydligt för båda grupperna, men minskade mer för CHAT-gruppen. Resultaten visar också att problemen är internaliserade, vilket innebär att eleverna vänder problemen inåt mot sig själva i stället för att ha ett normbrytande beteende eller uppförandestörningar. Men det förbättrades också tydligt med CHAT.

– Lärarna tyckte att CHAT-metoden var lätt att hantera eftersom den är så pass strukturerad. Både lärar- och elevmaterial är minutstrukturerade för varje lektion. Eleverna får se videosekvenser med skådespelare som visar ganska allvarliga problem som exempelvis alkoholism, skilsmässa, kriminalitet och anknytningsproblematik. Eleverna får sedan diskutera utifrån CHAT:s förslag. Eleverna diskuterar skådespelarnas problem vilket innebär att de inte blir stigmatiserade eftersom de inte behöver lämna ut sig själva.

– Det vore spännande ett göra en större undersökning för CHAT. Det vore intressant att jämföra mot en grupp elever som inte får ta del av någon metod.

Vad överraskade dig?

– Att resultaten inte var bestående ett år efter avslut. Det kan tolkas som att effekten endast bibehålls under själva interventionsperioden. Något annat som överraskade mig lite, som kanske inte borde ha överraskat mig, är att eleverna blev uttråkade efter en hel termin.

Vem har nytta av dina resultat?

– I första hand andra forskare som är intresserad av metoderna. Sedan skulle jag vilja att lärare och elevhälsan kan dra slutsatser från studien. Min längtan är att få göra en större undersökning som blir mer statistiskt stabil. Man kan inte heller bortse från smittoeffekten eftersom studien är gjord på en och samma skola där elever träffas på rasten och pratar om lektionerna. Man kan inte utesluta att livskunskaps-eleverna fick tips från CHAT-eleverna.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2018-01-09 08:13 av Susanne Sawander


Relaterat

Idrott och hälsa, 9-10 april i Stockholm

Två fullmatade dagar för dig som undervisar i idrott och hälsa! Vi berör ämnen som betyg och bedömning, elever med låg impulskontroll, hur du som lärare kan arbeta med din dokumentation och hur fysisk aktivitet främjar hjärnans utveckling. Välkommen!

Fritidshemmet, 15-16 mars i Malmö

Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Vi fördjupar oss i teori och praktik under två dagar!

Känsla av tillhörighet skapar engagemang i skolan

Känsla av tillhörighet är en grundbult för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning visar också att dynamiska gruppindelningar över klassgränser ökar engagemanget bland eleverna.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Personliga erfarenheter påverkar lärares arbete med serier i undervisningen

Vad händer när lärare sätter serier i händerna på elever i olika åldrar? Lars Wallner har utforskat frågan och funnit att lärare använder sin egen erfarenhet av att läsa serier som barn för att bedöma om materialet är användbart eller inte i deras klasser.

Så bör begåvade elever undervisas i matematik

Attila Szabo har undersökt hur begåvade elever bör undervisas i matematik. "Det finns ingen given metod som passar alla. Men nivågrupperad undervisning och undervisning utanför klassrummet kan vara en väg att gå", säger han.

Heterosexualitet självklar norm i språkundervisningen

Heteronormen är stark och en given referensram som gör att undervisningen flyter på. Det konstaterar Angelica Simonsson som forskat om hur normer om sexualitet och genus skapas och återskapas i språkundervisning på högstadiet.

Film bästa sättet för utbildning i livräddning

Bästa sättet att lära högstadieelever hjärt- och lungräddning är genom filmbaserad, klassgemensam undervisning. Det visar Anette Nord som undersökt olika utbildningsmetoder i livräddning för elever.

Platsen skapar möjligheter för lärande i friluftsliv

Att utgå från plats istället för aktivitet skapar nya infallsvinklar och möjligheter i friluftsundervisningen. Inte minst möjliga samarbeten över ämnesgränserna, visar Jonas Mikaels i sin forskning.

Sång i undervisningen starkt kopplad till mod

Att sjunga är att våga och något som följaktligen kräver mod. Det är både elever och lärare överens om, visar Linn Hentschel i sin avhandling om sång i musikundervisningen.

För lite fokus på yrkesspecifika texter i den gymnasiala lärlingsutbildningen

Gymnasieelever får inte öva tillräckligt på yrkesspecifika texter under sitt arbetsplatsförlagda lärande. Det menar Enni Paul, som forskat om skriftbruk i gymnasiets lärlingsutbildning.

Språket viktigt i matematiken

För att utveckla matematisk resonemangsförmåga måste eleverna ges möjlighet att resonera och kommunicera med klasskamrater och lärare. Det kräver förändringar både vad gäller uppgifter och klassrumsklimat, understryker Cecilia Segerby i sin avhandling.

Kameror i förskolan belyser barnens blick

Lena O Magnusson har utforskat vad som sker när treåringar får tillgång till kameror på förskolan. Resultaten visar att barnen kan tillföra sina perspektiv och estetiska uttryck till den dokumentation som pågår i förskolan.

Viktigt att upptäcka autism hos barn i tidig ålder

Barn med en medelsvår eller lindrig autism upptäcks ofta senare och får större psykiska hälsoproblem. Nils Haglund pekar i sin forskning på vikten att upptäcka de här barnen i tidig ålder för att kunna ge stöd till föräldrar och skola.

Glapp mellan forskning och undervisning i kemi

När lärare deltog i en learning study ändrade de sitt sätt att organisera lektionerna kring området kemisk bindning – vilket underlättade elevernas förståelse för ämnet, visar forskaren Anna Bergqvist i sin avhandling.

Systematik saknas i förändringsarbete inom högre utbildning

Cormac McGrath har undersökt förändringsarbete inom högre utbildning. Resultaten visar att lärare, kollegiala ledare och chefer ofta saknar systematiska metoder, och brister i återkoppling.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Tema: Inkludering

Tema: Inkludering

Vad innebär inkludering? Stor temaartikel. Dessutom: Intervju med Gloria Ray Karlmark som skrev historia som den första svarta eleven i en helvit skola. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Film: Tips för att må bra

Inspirera dina elever att göra hälsofrämjande aktiviteter för att må bra. Visa och sprid gärna filmen till alla elever på skolan.  Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.  

Västeråsforskning om cerebral pares: Skolidrott ger ofta effekt hela livet

Sannolikheten att en person med cerebral pares ska bli fysiskt aktiv som vuxen fördubblas om personen var fysiskt aktiv i tonåren. Det visar en ny studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Viktig å diskutere barnehagekvalitet, selv når voksne kan bli støtt

Barnehageforskning er et minefelt i et land der nesten alle barn er i barnehage. Mange aktører ønsker helst å få bekreftet at alt står bare bra til.

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Fysisk aktivitet skyddar mot symptom på depression

Det är nu tio år sedan forskare genomförde en stor undersökning av tusen fyraåringar i Trondheim. Här är studiens senaste forskningsresultat om bland annat övervikt hos barn.

Rikskonferens
För högstadielärare i svenska

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!