Privatekonomi – en ’gökunge’ inom samhällskunskapen

Genom att vidga perspektivet kan frågor kring privatekonomi integreras i samhällskunskapen på ett relevant sätt. Det visar Mattias Björklund som i sin forskning tagit ett brett grepp om undervisning om privatekonomi inom samhällskunskapsämnet på gymnasiet.

Mattias Björklund
Mattias Björklund

Född 1971
Bor i Stockholm

Disputerade 2021-11-19
vid Karlstads universitet


AVHANDLING
Beyond Moral Teaching: Financial Literacy as Citizenship Education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare i samhällskunskap i grunden och när privatekonomi skrevs in i styrdokumenten år 2011 väckte det en hel del frågor bland oss lärare. Vägledningen vad undervisningen ska rymma och hur det ska kopplas ihop med samhällskunskap är minst sagt vag och vi lärare förstod inte riktigt vad vi skulle göra. Det väckte ett intresse om hur privatekonomi skulle kunna utformas till något meningsfullt inom ämnet samhällskunskap.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vad undervisning i privatekonomi inom samhällskunskapsämnet på gymnasiet är och skulle kunna vara. Jag har tagit ett brett grepp om de här frågorna och avhandlingens utgångspunkt är en studie med 21 gymnasielärare i samhällskunskap på olika skolor runt om i Sverige. Deras syn på det privatekonomiska inslaget i samhällskunskapen och analys av lärarnas undervisningsunderlag ledde vidare till en studie där jag jämför vilka vägval som erfarna respektive nyutbildade lärare använder gör när de undervisar om privatekonomi i samhällskunskapen.

– Avhandlingen innehåller även på förslag på hur privatekonomisk undervisning skulle kunna utformas. Förslaget bygger på forskningslitteratur i ämnet samt en intervention som utformats tillsammans med tre gymnasielärare och som testades i tre gymnasieklasser under fyra lektioner.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Lärarna tycker att det är problematiskt att få ihop privatekonomi med det övriga innehållet i ämnet samhällskunskap. ”Privatekonomi blir en gökunge, något vid sidan av som är svårt att integrera i ämnet som helhet”, säger en lärare. Frågor lärarna ställer sig är vad målet med ämnet är och hur progressionen ser ut. Ytterligare en svårighet är att privatekonomi omgärdas av normer och moral om vad som är rätt och fel, vilket begränsar utrymmet för diskussion i klassrummet, menar lärarna.

– Ett spår inom tidigare forskning förespråkar idén att lyfta undervisning om privatekonomi från den privata sfären till ett relationellt plan med fokus på relationerna mellan hushåll, det finansiella systemet och myndigheter, just i syfte att öppna upp för ett bredare perspektiv. De här tankegångarna ligger också till grund för de klassrumsinterventioner som gjordes. Här fick eleverna diskutera frågeställningar om ansvarsfördelning vid exempelvis chockhöjningar av bostadsräntor. Vilken roll har ett hushåll i förhållande till bank och samhälle i en sådan situation? Hur ser villkoren ut för de olika aktörerna, vilka är de bakomliggande premisserna och hur ser maktfördelningen ut?

– Diskussionerna i klassrummet visar att eleverna är fullt kapabla att resonera och problematisera den här typen frågor. Resultaten visar därmed att det går att väva in privatekonomi i samhällskunskapsämnet genom att bredda och byta perspektiv. Jämförelsen mellan erfarna och nyutbildade lärare visar att de förstnämnda använde mer av sin egen livskunskap när de undervisade i privatekonomi. De kunde väva in erfarenheter kring exempelvis egna husköp i undervisningen. Nyutbildade lärare höll sig tydligare till styrdokumentet. Först trodde jag att den här skillnaden hade med lärarnas ålder och livserfarenhet att göra men det fanns flera äldre lärare i den nyutbildade lärargruppen.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs av det stora fokus på hushållsbudget som präglade undervisningen. Det är självklart viktigt men undervisning om budget får ju eleverna i grundskolan. På gymnasienivå är det rimligt att bredda ämnet. Jag slogs också av elevernas kapacitet och förmåga att diskutera privatekonomiska frågor utifrån ett vidare och relationellt perspektiv. Jag menar att det är viktigt att komma bort från det moraliska perspektivet, om att spara är bra och slösa dåligt, om att det alltid finns ett rätt eller fel. Så fort eleverna anser att de har ett svar slutar de problematisera och undersöka de bakomliggande premisserna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att resultaten kan ge lite vägledning till mina lärarkollegor och bidra till hur man kan skapa progression i ämnet. En förhoppning är också att ansvariga på policynivå snappar upp resultaten och inser att privatekonomi inom samhällskunskapen på gymnasiet inte behöver begränsas till hushållsbudget.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-01-20 20:14 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

”Vi-och-dem” präglar konflikter i historieklassrummet

Andreas Mårdh har undersökt historieämnets politiska dimension både i skolan och i högerpopulistiska kommentarsfält. Resultaten visar att när konflikter uppstår i historieklassrummet sker de på ett särskilt sätt som skapar ett "vi-och-dem" mellan eleverna.

Känslor utan plats i samhällskunskapen

Emotioner har ingen given plats i samhällskunskapsämnet, likväl uppstår det ofta starka känslor i klassrummet. Det visar Katarina Blennow som menar att undervisningen skulle vinna på att rama in känslor som viktiga för ämnet.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer