Produktionen styr byggelevers lärande

Produktionen styr vilka uppgifter eleverna får utföra på gymnasieskolans byggprogram. Det gör att utbildningsmålen kan vara svåra att nå, konstaterar Magnus Fjellström.

Magnus Fjellström
Magnus Fjellström

Född 1976
Bor i Umeå

Disputerade 2017-04-07
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Becoming a construction worker: a study of vocational learning in school and work life

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag efter ett antal år som snickare utbildade mig till yrkeslärare på byggprogrammet insåg jag hur intressant själva lärandet är. Vad är det som gör att vi lär oss och hur gör vi det bäst? När jag sedermera började forska upptäckte jag att det inte finns särskilt mycket forskning, speciellt rörande färdigutbildningstiden.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om yrkeslärande i skola och arbetsliv, sett utifrån en helhet eftersom ett yrkesbevis kräver både en byggutbildning samt cirka två lärlingsår. Jag har följt elever från gymnasiets byggklasser i årskurs tre som under utbildningen byggt villor i skolans regi. Jag har tittat på vad eleverna gör, vilka arbetssätt de använder, kort sagt vilka förutsättningar för lärande de har. Detta har jag sedan jämfört med kursplanens innehåll. Efter två år följde jag upp samma elever under deras sista år som lärlingar ute i arbetslivet. Vid det här tillfället gjorde jag både intervjuer och enkäter som bland annat handlade om de kunskapsmål som en byggnadsarbetare förväntas ha kompetens om.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att produktionen styr byggelevernas lärande i såväl skola som arbetsliv. I skolan var det svårt att nå målen eftersom villorna tog fem år att bygga och eleverna endast deltog under två år i byggprocessen. Dessutom lades vissa moment ut på externa entreprenörer. Det här innebar att eleverna fick vissa kunskapsluckor. I arbetslivet är produktionstänket än mer dominerande, vilket innebär att innehållet i lärlingsåren kan bli väldigt smalt. Samtidigt ger arbetslivet större frihet för olika former av metoder och lärande. Lärlingarna var tydliga med att de ville lära sig så brett som möjligt men att det inte alltid fanns möjlighet till det. Deras fokus låg dock på att få ihop tillräckligt antal lärlingstimmar snarare än att uppfylla målbeskrivningarna. Dessa kände för övrig lärlingarna inte till.

– Sammantaget visar mina resultat att det finns förutsättningar för en komplett utbildning men att skola och arbetsliv ensamma har svårt att möta de mål som finns.

Vad överraskade dig?

– Att det inte är själva uppgiften i sig som skapar bra lärande utan de möjligheter som skapas i utförandet av uppgiften.  Jag överraskades också av att skola och arbetsliv, trots en del brister, i mångt kompletterar varandra i byggelevernas utbildning.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskningen men också lärare och skolledare liksom byggbranschen i sig.

Susanne Sawander

Foto: Ulrica Sahlén

Sidan publicerades 2017-05-08 14:41 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-05-18 16:30 av Susanne Sawander


Relaterat

Låga förväntningar på yrkesprogrammens elever

Yrkesprogrammens läroböcker i svenska är förenklade och uppfyller inte alltid skolans värdegrund. Det konstaterar Katrin Lilja Waltå som tycker att läroböckerna ställer för låga krav på eleverna.

Yrkeselever ointresserade av kärnämnena

Många elever på de yrkesförberedande programmen är ointresserade av de teoretiska ämnena. I avhandlingen Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena, visar Ronny Högberg hur det förhållningssättet blir en del av ett identitetsskapande för killar på byggprogrammet

Känsla av tillhörighet skapar engagemang i skolan

Känsla av tillhörighet är en grundbult för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning visar också att dynamiska gruppindelningar över klassgränser ökar engagemanget bland eleverna.

Äldre elever får för lite dagsljus och rörelse

Elever på högstadiet får alldeles för lite av både rörelse och solljus under skoldagen. Det konstaterar Peter Pagels som forskat om skolgårdens och rastens betydelse för elevers hälsa.

Inkluderande undervisning kräver tydliga strategier

Elaine Kotte har forskat om lärarteam som strävar efter i inkluderande lärmiljöer. Resultaten visar att lärare är positivt inställda och sätter stor vikt vid samtliga elevers rätt till gemenskap i undervisningen. Samtidigt är lärarna medvetna om  att detta är svårt att genomföra i praktiken.

Preventiva metoder effektiva mot psykisk ohälsa hos skolungdomar

Ångest, depression och sociala problem minskar hos elever som får ta del av förebyggande metoder mot psykisk ohälsa. Det visar Hans Löfgrens forskning.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Vardagsfungerande hos barn som är för tidigt födda

Anna Karin Anderssons forskning visar att för tidig födsel har mindre betydelse för barns vardagsfungerande än beteendeproblem som exempelvis hyperaktivitet.

Så påverkar utbildning och hälsa personers inkomst

Ett års extra utbildning betyder omkring 5-6 procents högre årsinkomst från 35-årsåldern ända in i pensionsåldern. Det visar Elisabeth Lång som forskat om hur olika faktorer påverkar arbetsmarknaden och hur mycket personer tjänar.

Personliga erfarenheter påverkar lärares arbete med serier i undervisningen

Vad händer när lärare sätter serier i händerna på elever i olika åldrar? Lars Wallner har utforskat frågan och funnit att lärare använder sin egen erfarenhet av att läsa serier som barn för att bedöma om materialet är användbart eller inte i deras klasser.

Rektors pedagogiska ledarskap styrs av kontexten

Det finns mycket sagt och skrivet om pedagogiskt ledarskap men väldigt lite om vad det faktiskt innebär i praktiken. Anette Forssten Seiser har aktionsforskat i ämnet med resultat att pedagogiskt ledarskap är något som måste jobbas fram utifrån den kontext man befinner sig i.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Intelligens viktigare än personlighetsdrag för elevers chanser att lyckas

Det räcker inte att uppmuntra elever att anstränga sig om de saknar kognitiva färdigheter och inte vet hur de ska göra. Skolan bör därför rikta in sig på att utveckla elevernas kognitiva förmågor, visar Elias Johannessons forskning.

Skrivundervisningen behöver erbjuda elever konkreta redskap och modeller

Att vara konkret och ge redskap för hur texten byggs upp skapar goda möjligheter för eleverna att lyckas med skrivuppgifter. Det visar Daroon Yassin Falk som utforskat skrivundervisningen i årskurs 3.

Så bör begåvade elever undervisas i matematik

Attila Szabo har undersökt hur begåvade elever bör undervisas i matematik. "Det finns ingen given metod som passar alla. Men nivågrupperad undervisning och undervisning utanför klassrummet kan vara en väg att gå", säger han.

Heterosexualitet självklar norm i språkundervisningen

Heteronormen är stark och en given referensram som gör att undervisningen flyter på. Det konstaterar Angelica Simonsson som forskat om hur normer om sexualitet och genus skapas och återskapas i språkundervisning på högstadiet.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Tema: Inkludering

Tema: Inkludering

Vad innebär inkludering? Stor temaartikel. Dessutom: Intervju med Gloria Ray Karlmark som skrev historia som den första svarta eleven i en helvit skola. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Film: Tips för att må bra

Inspirera dina elever att göra hälsofrämjande aktiviteter för att må bra. Visa och sprid gärna filmen till alla elever på skolan.  Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.  

Västeråsforskning om cerebral pares: Skolidrott ger ofta effekt hela livet

Sannolikheten att en person med cerebral pares ska bli fysiskt aktiv som vuxen fördubblas om personen var fysiskt aktiv i tonåren. Det visar en ny studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Viktig å diskutere barnehagekvalitet, selv når voksne kan bli støtt

Barnehageforskning er et minefelt i et land der nesten alle barn er i barnehage. Mange aktører ønsker helst å få bekreftet at alt står bare bra til.

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Fysisk aktivitet skyddar mot symptom på depression

Det är nu tio år sedan forskare genomförde en stor undersökning av tusen fyraåringar i Trondheim. Här är studiens senaste forskningsresultat om bland annat övervikt hos barn.

Rikskonferens
För högstadielärare i svenska

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!