Rättighetsundervisning sker i skolans vardag

I skolvardagen uppstår ofta situationer där mänskliga rättigheter hamnar i fokus. Det här är lärarna bra på att fånga upp, men oftast helt omedvetet. Det visar Lisa Isenström som forskat om rättighetsundervisning på lågstadiet.

Lisa Isenström
Lisa Isenström

Född 1972
Bor i Örebro

Disputerade 2020-04-03
vid Örebro universitet


AVHANDLING
Att utbilda rättighetsbärare: Med läraren i fokus när undervisning för mänskliga rättigheter i skolans yngre åldrar studeras

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har tidigare arbetat som grundskollärare. I den rollen men också privat har jag alltid känt stort engagemang för värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter och hur vi förhåller oss till varandra.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om undervisning i mänskliga rättigheter för yngre skolbarn. Enligt läroplanen ska skolan stödja barnens förmågor och kunskaper, inte enbart om mänskliga rättigheter, utan också i handling. Att lära sig mänskliga rättigheter är inget man gör endast vid specifika temadagar eller temalektioner utan hela tiden, i våra handlingar och attityder. Avhandlingen bygger på observationer från tre klassrum i årskurs 1 vid tre olika skolor med tre olika lärare. Samma lärare har också intervjuats. I avhandlingen gör jag en poäng av att prata om lärande mänskliga rättigheter. Det vill säga vad och hur lärarna gör för att stödja utvecklingen av en handlingskunskap om de här frågorna i såväl undervisning som i andra sammanhang. Totalt observerades 50 timmar i varje klass.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att lärarna gör mycket och på väldigt många olika sätt för att stödja barns värderingar och beteenden kring mänskliga rättigheter. Vid exempelvis samlingar är lärarna noga med att skapa plats åt alla, att barnen ska lyssna på varandra och inte avbryta. I undervisningen uppmuntras ofta eleverna att uttrycka sina åsikter men också lyssna på andras. Det här är något som hela tiden sker i skolvardagen och som lärarna gör mer eller mindre omedvetet. I intervjuerna framkom att lärarna sällan reflekterar över att det faktiskt handlar om just mänskliga rättigheter.

– Tidigare forskning visar att undervisningen saknar ett rättighetsspråk men med en ökad medvetenhet om hur mänskliga rättigheter tar form i skolvardagen skulle lärarna kunna lägga in ett rättighetsspråk i det de gör. Min avhandling bekräftar också tidigare forskningsresultat om att idéer om barns kompetens avspeglar sig på hur mycket utrymme barn får för exempelvis eget ansvar och att bestämma själv. Kort sagt, synen på barn påverkar också synen på mänskliga rättigheter för barn.

Vad överraskade dig?

– Att det sker så mycket rättighetsundervisning i skolan! Lärarna är otroligt duktiga att fånga upp situationer och jag tror att rättighetsundervisningen med små medel skulle kunna bli ännu vassare.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att framför allt verksamma lärare kan ha det. Men även lärarutbildare och beslutsfattare.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2020-05-18 15:22 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-06-09 09:33 av Susanne Sawander


Relaterat

Synen på elevinflytande varierar mellan skolor

Elevinflytande tar sig olika uttryck och kan värderas eller förstås på olika sätt beroende på vilka utbildningsideal som lyfts fram. Det konstaterar Linda Eriksson som beskrivit och analyserat elevinflytande som didaktisk praktik, utifrån vad som sker i undervisningen.

Varierande tolkning av social rättvisa

Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik.

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Samhället ställer allt högre krav på goda kunskaper i engelska och vi behöver arbeta för att hålla undervisningen modern och relevant. Hur kan vi både stötta och utmana eleverna? Hur skapar vi ett kommunikativt klassrum där språket används på riktigt? Här erbjuds aktuell ämnesdidaktisk forskning, samt praktiska verktyg och gott om språklig input. Välkommen!

Skolbibliotek 2020

I år går konferensen för Skolbibliotek av stapeln i Stockholm! Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

IT-kunniga lärare utnyttjas av skolledning

IT-kunniga lärare lägger mycket tid åt att hjälpa sina mindre IT-kunniga kollegor. "Det innebär att lärare behöver olika typer av fortutbildning i dessa frågor, men också någon form av pedagogisk IT-central", säger Ann-Katrin Perselli som forskat i ämnet.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.