Resultatstyrning påverkar alla skolformer

Målstyrning präglar både den kommunala och fria grundskolan. Stressen kring resultat, betyg och prestationer påverkar de pedagogiska relationerna – oberoende skola, konstaterar Majsa Allelin.

Majsa Allelin
Majsa Allelin

Född 1989
Bor i Stockholm

Disputerade 2019-09-13
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av ungdomar och segregation. I min masteruppsats utforskade jag det fria skolvalets betydelse för en grupp elever från förorten. I samband med det arbetet insåg jag att man måste placera det fria skolvalet i en större kontext för att synliggöra hur det faktiskt påverkat den svenska skolan i grunden.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur marknadsanpassningen av grundskolan ter sig, rent konkret, i vardagen. Avhandlingen bygger på observationer från två grundskolor, en kommunal och en friskola i två socialt skilda områden, den ena i förorten, den andra i centrum. Jag har undersökt hur undervisningen är upplagd, hur skolan är organiserad och vilken roll rektorer, lärare och elever har i organisationen. Vidare har jag intervjuat samma grupper om hur de trivs på skolan och eleverna om varför de valt sina respektive skolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett är att avhandlingen ger en god inblick i grundskoleelevers vardag. Den vittnar om en hög stressnivå och oro för betyg bland alla elevgrupper på båda skolorna. Få elever tycks undkomma den här betygsstressen, skillnaden ligger snarare i hur de hanterar den. Ytterligheterna är att ta till strategier som fusk, alternativt helt och hållet strunta i skolan.

– Föräldrarnas förväntningar väger tungt, och en elev säger ”Jag tänker väldigt ofta, ge aldrig upp, sluta aldrig. När du stannar så är du död”. På båda skolor finns också ett uttalat budskap bland såväl rektorer som lärare att ansvaret för hur man lyckas i skolan ligger på varje enskild elev. De lärare som inte fullt ut delar den här synen upplever att de inte har tid att stötta eleverna så mycket som de ville. På friskolan satt en artikel på lärarrummets dörr med rubriken ”Elever måste ta mer ansvar”, samma budskap fanns på en tavla i den kommunala skolan: ”Det finns bara en person som kan ta ansvar för att du lär dig något. Du själv!!!! Vi lärare kan bara hjälpa till!”

– Men också lärarna känner stress. Många pekar på ett snävt betygssystem som beskär det professionella svängrummet. Skillnaderna mellan skolorna syns främst i det pedagogiska upplägget där den kommunala skolan präglas av mer traditionell undervisning. På friskolan har eleverna egna scheman och arbetar efter egna formulerade mål.

Vad överraskade dig?

– Att skolorna, trots att de utåt sett var så olika, var lika starkt präglade av resultatstyrning. Inriktningen på mål och resultat sipprar ned till pedagogiska relationer oberoende av skola. Intressant var också att friskolan var mer heterogen jämfört med den kommunala skolan där det sociala skiktet var jämnare. Dessvärre kunde det inte ske pedagogiska utbyten mellan eleverna på friskolan eftersom det individualiserade upplägget skiktade eleverna efter deras förmåga att prestera.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärarstudenter, verksamma lärare, rektorer och folk i skolförvaltningarna. Men jag hoppas också att den väcker politikernas intresse. Överlag tycker jag att den politiska debatten om skolan är snäv. Fokus ligger på huruvida vi ska ha vinstdrivande skolor eller inte, mer sällan om till exempel resultatstyrning, vilket påverkar alla former av skolor.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-09-05 10:11 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-11-07 13:46 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Så kan skolnärvaro främjas

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro.

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.