Dela:

Så bildas skolans matematikutbildning

Varför ser skolans matematikutbildning ut som den gör? För att förstå det har Anette Jahnke studerat den praktiska, oftast tysta, kunskap som utvecklas av alla som arbetar med matematikutbildning på något sätt.

Anette Jahnke
Anette Jahnke

Född 1972
i Malmö

Disputerade 2014-08-21
vid Universitetet i Nordland


AVHANDLING
Insegel till dialog. Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i 20 år med skolans matematikutbildning inom olika praktiker; som blivande matematiker, lärare, kursplaneskrivare vid Skolverket och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Jag har alltid frågat mig varför skolans matematikutbildning är som den är – och hur den egentligen är. Jag ville finna en djupare förståelse för hur den bildas.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har studerat skolans matematikutbildning genom att lyssna på den praktiska kunskapen som utvecklas av oss alla som arbetar med matematikutbildningen på något sätt, som kursplaneskrivare, matematiker, lärare och rektor. Den praktiska kunskapen är oftast tyst och oformulerad – jag har undersökt den för att få en djupare förståelse för hur matematikutbildningen bildas.

– Avhandlingen handlar också om synen på kunskap och kunskapens natur. För att studera den praktiska kunskapen har jag använt dialogseminariemetoden som har utvecklats vid KTH och som handlar om hur man med hjälp av filosofi och skönlitteratur försöker finna nya ord och sätt att beskriva sin praktik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har kommit fram till tre resultat. Det första är ett teoretiskt bidrag kring kunskapens natur, där jag visar att den tysta kunskapen skär tvärs igenom de fyra kunskapsformer som finns beskrivna i läroplanen. Det andra resultatet är en gestaltning av fyra olika praktiker, kursplaneskrivarens, matematikerns, lärarens och rektorns, i form av berättelser. Det tredje resultatet består av sex olika fenomen som framträder ur min analys, som kan bidra till att vi förstår skolans matematikutbildning bättre.

– Ett exempel på ett sådant fenomen är att vi inom skolans matematikutbildning ofta formulerar oss i termer av problem och lösning, ett annat att vi har svårt att hantera människors okunskap, eller oförutsedda händelser. Ur de tre resultaten kan man dra slutsatsen att matematisk kunskap är en praktisk kunskap snarare än en teoretisk kunskap.

Vad överraskade dig?

– Jag blev överraskad över hur hårt mina egna kunskaper var knutna till min matematikerpraktik, som inte var lika gångbara i min lärarpraktik. Likadant blir det med elevernas kunskap, den blir hårt knuten till den verksamhet de upplever i skolan. Kunskapen ligger i den verksamhet man är involverad i och den praktiska kunskapen måste ständigt underhållas för att inte dö.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, rektorer, lärarutbildare, forskare, organisationer och myndigheter med intresse för skolans matematikutbildning. Men avhandlingen kan även vara intressant ur ett bredare perspektiv, där matematiken ses som ett case till exempel kring skolans styrning, behovet av att skolan grundas på både vetenskap och beprövad praktisk kunskap – som delvis är tyst.

Sidan publicerades 2014-11-19 15:31 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-11-24 07:37 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Blivande mattelärare vill påverka sin utbildning

Intresset för matematik och matematikdidaktik är en stor drivkraft hos blivande matematiklärare. Det menar Kicki Skog, som har forskat om vad som skulle kunna förbättras i matematikutbildningen.

Lärarutbildningens position mellan skola och högre utbildning

Forskaren Stina Hallsén har undersökt vilken roll och funktion som lärarutbildningen tillskrivs från statens håll och vilken roll den förväntas ha i relation till skolan.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser