Så påverkar utbildning och hälsa personers inkomst

Utbildning lönar sig, konstaterar Elisabeth Lång som har forskat om hur olika faktorer påverkar arbetsmarknaden och hur mycket personer tjänar.

Elisabeth Lång
Elisabeth Lång

Född 1983
Bor i Linköping

Disputerade 2017-10-06
vid Linköpings universitet


AVHANDLING
Short- and Long-Term Influences of Education, Health Indicators, and Crime on Labor Market Outcomes: Five Essays in Empirical Labor Economics

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av arbetsmarknadsekonomi och där är utbildning en stor del.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om olika individuella karaktäristik som kan påverka olika arbetsmarknadsutfall. Jag tittar bland annat på flera olika egenskaper som utbildning, hälsoindikatorer, som längd eller om man röker, och kriminalitet och vad det har för association med hur mycket man tjänar. Min avhandling är väldigt bred i den meningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I den artikel som handlar om utbildning gör jag en analys av den så kallade utbildningspremien, det vill säga hur mycket det lönar sig för enskilda att utbilda sig, i relation till inkomst och hälsorelaterade beteenden, som till exempel rökning, under vuxenlivet.

– Resultaten visar att individer med fler antal års utbildning har högre inkomst från omkring 35-årsåldern ända in i pensionsåldern. I genomsnitt innebär ett års extra utbildning omkring 5-6 procents högre årsinkomst för detta ålderspann. När man tittar på skillnader mellan tvillingar, som delar familjebakgrund i form av gener och uppväxtmiljö, så är dock skillnaden i inkomst för individer med olika utbildningslängd relativt liten, omkring 2-3 procent.

– Det verkar som om genetiska faktorer, som påverkar kognitiv förmåga och uppväxtmiljö, till exempel föräldrars egenskaper och normer, förklarar en relativt stor del av sambandet mellan utbildning och inkomst. En möjlig orsak till detta är att individer med högre kognitiv förmåga utbildar sig mer och är mer produktiva på arbetet. Vilket de skulle vara även om de inte hade en lika hög utbildningsnivå. En annan möjlig orsak är att individer med vissa egenskaper utbildar sig mer och väljer också en viss typ av yrken där inkomsten generellt är högre än genomsnittet. Resultaten visar också att utbildning är negativt associerat med rökning, alltså ju mer utbildad man är desto mindre vanligt är det att man röker.

Vad överraskade dig?

– Något som överraskade mig var relaterat till ett rökningspapper som ingår i avhandlingen, och det handlar om att kvinnor på 70-talet tjänade mer än vad icke rökare gör. Det är ett förhållande som har blivit det omvända under senare tid.

Vem har nytta av dina resultat?

– Resultaten är till nytta för svensk forskning, forskning som berör Sverige. En del av avhandlingen stärker tidigare forskningsresultat. Men många av de ämnen jag berör forskar man inte på så mycket här i Sverige relativt vad man gör i exempelvis USA.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2017-12-18 09:12 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-01-17 10:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Känsla av tillhörighet skapar engagemang i skolan

Känsla av tillhörighet är en grundbult för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning visar också att dynamiska gruppindelningar över klassgränser ökar engagemanget bland eleverna.

Äldre elever får för lite dagsljus och rörelse

Elever på högstadiet får alldeles för lite av både rörelse och solljus under skoldagen. Det konstaterar Peter Pagels som forskat om skolgårdens och rastens betydelse för elevers hälsa.

Inkluderande undervisning kräver tydliga strategier

Elaine Kotte har forskat om lärarteam som strävar efter i inkluderande lärmiljöer. Resultaten visar att lärare är positivt inställda och sätter stor vikt vid samtliga elevers rätt till gemenskap i undervisningen. Samtidigt är lärarna medvetna om  att detta är svårt att genomföra i praktiken.

Preventiva metoder effektiva mot psykisk ohälsa hos skolungdomar

Ångest, depression och sociala problem minskar hos elever som får ta del av förebyggande metoder mot psykisk ohälsa. Det visar Hans Löfgrens forskning.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Vardagsfungerande hos barn som är för tidigt födda

Anna Karin Anderssons forskning visar att för tidig födsel har mindre betydelse för barns vardagsfungerande än beteendeproblem som exempelvis hyperaktivitet.

Så påverkar utbildning och hälsa personers inkomst

Ett års extra utbildning betyder omkring 5-6 procents högre årsinkomst från 35-årsåldern ända in i pensionsåldern. Det visar Elisabeth Lång som forskat om hur olika faktorer påverkar arbetsmarknaden och hur mycket personer tjänar.

Personliga erfarenheter påverkar lärares arbete med serier i undervisningen

Vad händer när lärare sätter serier i händerna på elever i olika åldrar? Lars Wallner har utforskat frågan och funnit att lärare använder sin egen erfarenhet av att läsa serier som barn för att bedöma om materialet är användbart eller inte i deras klasser.

Rektors pedagogiska ledarskap styrs av kontexten

Det finns mycket sagt och skrivet om pedagogiskt ledarskap men väldigt lite om vad det faktiskt innebär i praktiken. Anette Forssten Seiser har aktionsforskat i ämnet med resultat att pedagogiskt ledarskap är något som måste jobbas fram utifrån den kontext man befinner sig i.

Svårt för lärare att bedöma multimodala elevarbeten

Trots goda intentioner har lärare svårt att formulera en multimodal språk- och kunskapsutvecklande uppgift och samtidigt bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. Det visar Eva Borgfeldt i sin avhandling.

Intelligens viktigare än personlighetsdrag för elevers chanser att lyckas

Det räcker inte att uppmuntra elever att anstränga sig om de saknar kognitiva färdigheter och inte vet hur de ska göra. Skolan bör därför rikta in sig på att utveckla elevernas kognitiva förmågor, visar Elias Johannessons forskning.

Skrivundervisningen behöver erbjuda elever konkreta redskap och modeller

Att vara konkret och ge redskap för hur texten byggs upp skapar goda möjligheter för eleverna att lyckas med skrivuppgifter. Det visar Daroon Yassin Falk som utforskat skrivundervisningen i årskurs 3.

Så bör begåvade elever undervisas i matematik

Attila Szabo har undersökt hur begåvade elever bör undervisas i matematik. "Det finns ingen given metod som passar alla. Men nivågrupperad undervisning och undervisning utanför klassrummet kan vara en väg att gå", säger han.

Heterosexualitet självklar norm i språkundervisningen

Heteronormen är stark och en given referensram som gör att undervisningen flyter på. Det konstaterar Angelica Simonsson som forskat om hur normer om sexualitet och genus skapas och återskapas i språkundervisning på högstadiet.

Mångfacetterad läsning hos blivande svensklärare

Marie Thavenius har undersökt hur blivande svensklärare läser skönlitteratur. Resultaten visar att det i studenternas läsning pågår ett samspel mellan analytiska kommentarer och mera personliga reaktioner.

Hög kvalitet på tidiga insatser avgörande för små barn med autism

Förskolepersonal har lägst kunskaper om tidig intervention för små barn med autism, jämfört med föräldrar och skolpersonal. Det framkommer i Ulrika Långhs forskning om tidig intervention och kvalitet på utförda insatser.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Tema: Inkludering

Tema: Inkludering

Vad innebär inkludering? Stor temaartikel. Dessutom: Intervju med Gloria Ray Karlmark som skrev historia som den första svarta eleven i en helvit skola. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Film: Tips för att må bra

Inspirera dina elever att göra hälsofrämjande aktiviteter för att må bra. Visa och sprid gärna filmen till alla elever på skolan.  Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.  

Västeråsforskning om cerebral pares: Skolidrott ger ofta effekt hela livet

Sannolikheten att en person med cerebral pares ska bli fysiskt aktiv som vuxen fördubblas om personen var fysiskt aktiv i tonåren. Det visar en ny studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Viktig å diskutere barnehagekvalitet, selv når voksne kan bli støtt

Barnehageforskning er et minefelt i et land der nesten alle barn er i barnehage. Mange aktører ønsker helst å få bekreftet at alt står bare bra til.

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Fysisk aktivitet skyddar mot symptom på depression

Det är nu tio år sedan forskare genomförde en stor undersökning av tusen fyraåringar i Trondheim. Här är studiens senaste forskningsresultat om bland annat övervikt hos barn.

Rikskonferens
För högstadielärare i svenska

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!