Dela:

Samtal och skämt – viktiga läranderesurser

Anna Åhlund har tittat på hur lärande och identitet skapas när elever som har nio års skola från sina hemländer deltar i andraspråksundervisningen. Det visade sig att skämtande och samtal var viktiga läranderesurser.

Anna Åhlund
Anna Åhlund

Född 1973
i Västerås

Disputerade 2015-05-29
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Swedish as multiparty work: Tailoring talk in a second language classroom

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är språkvetare och har jobbat mycket med samtalsanalyser. I min avhandling plockar jag med mitt intresse för vad som händer i ett samtal med den situation det innebär att komma till ett nytt land och inte kunna språket.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har studerat språksocialisation och identitetsskapande för nyanlända elever. Jag har följt elever i åldern 16-18 år som har nio års skola från sina hemländer. Jag har filmat andraspråksundervisningen, gjort deltagarobservationer och pratat med eleverna.

– Jag ville undersöka hur elever och lärare gör andraspråksundervisning, inte bara titta på hur själva språklärandet ser ut utan även den typ av medborgarutbildning som samtidigt sker i klassrummet, hur eleverna ska lära sig det svenska skolsystemet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det jag såg som ett tydligt resultat var att eleverna orienterade sig mycket mot vad som ansågs som ”bra” respektive ”dålig” svenska. Läraren fokuserade på att eleverna skulle prata mycket och därmed lära sig språket genom att använda det i tal.

– Ett viktigt fynd var skämtandet som en resurs i lärandet. Eleverna imiterade exempelvis den så kallade Rinkebysvenskan och skämtade kring den. Det var ett sätt att som elev visa att man hade kunskap om sociala språkmarkörer. Det var också ett sätt att göra identitet, att visa att de som elever inte är blivande talare av Rinkebysvenskan, utan strävade åt att lära sig en mer akademisk svenska.

– Eleverna skapade tydliga regelverk i själva skämtandet, det var inte okej att skratta åt någon som uttalade fel eller använde fel ord. På så sätt skapade man en gemenskap och identitet av att ”vi är nyanlända och håller på att lära oss något nytt och då är det okej att prova och göra fel”.

– Läraren var skicklig på att möta den kunskap som eleverna bar med sig in i klassrummet, bland annat genom att uppmana eleverna att relatera till tidigare skolerfarenheter. Läraren använde ofta gruppsamtal och var noga med att berätta varför, att det var en pedagogisk modell som används flitigt i svenska skolan och som eleverna sedan kommer att möta på universitetet. Att dels använda gruppsamtal, dels uppmana eleverna att använda sig av egna referenser, skapade delaktighet och bra språkträning.

Vad överraskade dig?

– När jag var ute på fältarbetet överraskades jag av hur otroligt komplex lärandesituationen är, läraren ska kunna ha många bollar i luften och också kunna möta elever från så olika bakgrund, en del kom från krigszoner, andra hade flyttat hit med föräldrar som migrerat för att de fått jobb.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare. Det är en fördel att följa det komplexa samspel som sker i undervisningen via en kamera. Det som var tydligt när jag gjorde transkriberingar av olika samtal var hur aktiva eleverna själva var i gruppens gemensamma lärande. Hur de formade en praktikgemenskap tillsammans med läraren och hur eleverna stöttade varandra i lärande, genom att korrigera och hjälpa varandra att hitta rätt ord. Det blev tydligt hur viktigt det är för lärandet att skapa utrymme för samtal.

Hanna Nolin

Foto: Björn Dalin

Sidan publicerades 2015-09-01 15:56 av
Sidan uppdaterades 2018-04-12 11:27 av


Relaterat

Demokratiska samtal utvecklar såväl språk som diskussionslust hos sfi-elever

Samira Hajjouji Hennius har granskat vad så kallade deliberativa samtal kan tillföra undervisningen i svenska som andra språk.

Egen identitet viktig i SFI-undervisningen

Hur ser sambanden ut mellan vad SFI-studerande läser och skriver i sin vardag jämfört med vad de får göra inom SFI-utbildningen? Det har forskaren Annika Norlund Shaswar undersökt.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Komplext och ambivalent för flerspråkiga lärare

Att som lärare vara flerspråkig kan vara en resurs i klassrummet. Men flerspråkiga lärare funderar också en hel del på hur mycket de får, kan och vill använda sin egen flerspråkighet, visar Sara Snoder i sin avhandling.

Lärmiljön viktig för barns motoriska färdigheter 

Den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön behöver samspela för att barn ska få de bästa förutsättningarna att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter. Det visar Mikaela Svanbäck-Laaksonen i sin avhandling.

Bred syn på teknikämnet bland lärare i teknik

Lärare i ämnet teknik ser teknikkunskaper som en viktig del av elevernas utbildning till att bli deltagande medborgare i ett samhälle där tekniken spelar en betydande roll. Det visar Charlotta Nordlöf som forskat om hur tekniklärare omvandlar ämnet teknik till undervisning.

Svårt att inkludera ungdomar i beslutsfattande 

När ungdomar bjuds in att delta i kommunala medborgardialoger blir deras deltagarroll och makt begränsad och styrd – trots att syftet var motsatsen. Det visar Simon Magnussons avhandling.

Kompetensutveckling kring autism för ökad likvärdighet

Kompetensutveckling för skolpersonal om autism bidrar till ökad likvärdighet och inkludering. Bäst resultat nås när hela personalgruppen deltar i insatsen, visar Linda Petersson-Bloom i sin avhandling.

Samsyn i mötet mellan skolsköterskor och elever med migrantbakgrund

I mötet med elever med migrationsbakgrund balanserar skolsjuksköterskor mellan elevernas individuella behov och ofta otydliga riktlinjer. Det visar Emmie Wahlström som forskat om elevers lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan.

Ögonstyrd dator öppnar för lek och lärande

För elever med omfattande kommunikativa och motoriska svårigheter kan användningen av ögonstyrd dator förenkla såväl lek och lärande som kommunikation. Det visar Yu-Hsin Hsiehs avhandling.

Känsla av utanförskap hos unga som har intellektuell funktionsnedsättning

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever ett starkt utanförskap, och ser sig inte inkluderade på samma villkor som andra medborgare i samhället. Det visar Jenny Rosendahls forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!