Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang och självkänsla är två faktorer som främjar ungdomars välmående. Det konstaterar forskaren Kristina Carlén som har undersökt resurser och riskfaktorer som påverkar psykisk hälsa bland unga.

Kristina Carlén
Kristina Carlén

Född år 1968
Bor i Timmersdala, Västra Götaland

Disputerade 2022-11-04
vid Högskolan i Skövde


AVHANDLING
Predictors of mental health in adolescents – with a salutogenic perspective

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är skolsköterska och distriktsköterska i grunden. Under min utbildning fick jag upp ögonen för det salutogena perspektivet, och varför det är viktigt att arbeta med självkänsla. Jag upptäckte att det inte fanns så mycket forskning eller några evidensbaserade metoder för hur man kan arbeta med de frågorna – det var så det började.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa med utgångspunkt ur ett salutogent perspektiv. Jag har hittat faktorer, eller resurser, som påverkar den psykiska hälsan och som handlar om vad man har för möjligheter att hantera utmaningar i livet och vilka strategier man kan man använda. Jag har också tittat på riskfaktorer för psykisk ohälsa. Så jag har tittat både på båda sidor, riskfaktorer och det som främjar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har hittat vilka faktorer vi kan jobba med som främjar och förebygger psykisk hälsa. Då har jag kunnat se att känsla av sammanhang, eller Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som vi behöver jobba ännu mer med i skolan. Vi får inte underskatta betydelsen av att också undersöka riskfaktorer, och exempelvis ta reda på hur det psykiska tillståndet ser ut hos våra ungdomar. Mina resultat visar också att föräldrar har en viktig roll för att hjälpa till och bedöma det.

– I tidigare forskning har man framför allt tittat på riskfaktorer. Det specifika med min avhandling är att jag knyter ihop båda perspektiven, det förebyggande perspektivet där man tittar på riskfaktorer och det salutogena perspektivet som handlar mer om vad det finns för resurser omkring ungdomarna som kan stärka dem, som man kan titta på innan de har några symptom.

– Ett fynd är också att jag har sett att det finns en hel del könsskillnader i mina resultat. Flickor har tre gånger så stor risk att utveckla psykiatriska diagnoser i det materialet som jag har tittat på, och det stämmer väl överens med annan forskning.

Vad överraskade dig?

– Låg självkänsla påverkar måendet ganska mycket, och jag hade tänkt mig att ju högre självkänsla desto bättre mående, men det verkar inte riktigt vara så. Det verkar vara så att en ”normal” nivå av självkänsla är viktigt. Det var lite överraskande, och det är något som man behöver utforska vidare.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla inom elevhälsan kan ha nytta av resultaten. Jag tror att vi behöver jobba mycket med de här frågorna. Det handlar om att få in det salutogena perspektivet tydligare i det vi gör, och göra insatser för att stärka känslan av sammanhang eftersom vi vet att det har betydelse för ungas psykiska hälsa.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2023-01-09 17:00 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik för gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som möter elever i behov av särskilt stöd i grundskolan! Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 4–5 maj eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 11 maj–1 juni. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Fritidshemmet fångar inte upp elever i behov av extra stöd

Fritidshemmet behöver göra mer för att fånga upp elever som behöver extra stöd. Det konstaterar Birgitta Lundbäck som undersökt hur specialpedagogiken får plats i fritidshemmets verksamhet.

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Skolans arbete mot mobbning speglar elevers psykiska ohälsa

Skolkuratorer bör fokusera på att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga samt på frågor kring skolprestationer och elevers stress kring skolarbetet. Det säger Victoria Lönnfjord som forskat om kopplingen mellan olika sociala påfrestningar och högstadieelevers psykiska ohälsa.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Visuellt läsande och skrivande skapar utmaningar för elever och lärare

Såväl elever som lärare behöver stöd att utveckla strategier för visuell litteracitet. Det visar Ulrika Bodéns forskning om vad som händer när elever läser på en skärm bestående av interaktiva visualiseringar.

Komplexa processer bakom barns teaterskapande

När barn skapar teater på egen hand behöver de arbeta kollektivt, vara överens, lyssna in andras idéer och samtidigt bidra med egna. En komplex process, konstaterar Anna Johansson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Därför får inte alla barn rätt stöd i förskolan

En bra förskola är som huvudregel bra för barns utveckling och välmående. Samtidigt ”missar” förskolan en del barn som behöver extra stöd. Varför? Så här säger forskningen.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning?

Den senaste tiden har debatten inom skolan varit intensiv vad gäller användandet av AI i klassrummet. Är det fusk eller inte? Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att frågan är felställd och att fokus i stället bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande.

Mobilforbud på skolen førte til bedre karakterer

Skoler med mobilforbud har mindre mobbing og bedre karakterer enn de uten. Størst effekt er det blant jentene, viser en ny studie.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser