Sjunkande motivation bland elever på idrottsprofilerade grundskolor

Motivation och tron på den egna idrottsliga förmågan sjunker över tid bland elever på idrottsprofilerade grundskolor. Det visar Joakim Ingrells forskning.

Joakim Ingrell
Joakim Ingrell

Född 1980
Bor i Helsingborg

Disputerade 2019-09-06
vid Malmö universitet


AVHANDLING
What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av beteendevetenskap och det sociala klimatets betydelse för idrottsutövare på olika nivåer. Jag är utbildad idrottspsykolog och arbetar sedan flera år på högskolan inom området idrottsvetenskap.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den ingår i ett större projekt som handlar om psykiska, fysiska och genusrelaterade variabler kopplade till ungas idrottande. I min avhandling har jag följt 78 elever på en idrottsprofilerad högstadieskola. De här skolorna marknadsför sig ofta med att de lägger grund för framtida elitidrottare eller livslångt intresse för idrott och hälsa. Min huvudsakliga forskningsfråga har varit att undersöka om det stämmer. Eleverna på de här skolorna har mer idrott på schemat och tränar dessutom flera timmar i veckan en specifik idrott. Avhandlingen bygger på enkäter där eleverna vid sex tillfällen fått svara på frågor om hur de ser på prestation, motivation och framgång men också om upplevelser av emotionell och fysisk utmattning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Trenden visar att elevernas upplevelse av framgång inom sin huvudidrott, som kan antas vara en bakomliggande orsak till motiverade beteende minskar över tid. Det gäller både resultatorienterade elever, det vill säga de som tycker om att vinna och de elever som är mer uppgiftsorienterade och mäter framgång genom att lära sig nya saker och utvecklas. De flesta har en blandning av de här synsätten.

– Resultaten visar också att eleverna med tiden upplever ökad utmattning såväl psykiskt som fysiskt och får mindre tro på sin egen förmåga. Det rör sig om små förändringar, men de är de statistiskt säkerställda. Värdena är i grunden bra, det som är intressant är trenderna.

– Avhandlingen visar vidare att om tränaren är resultatinriktad har det större påverkan på eleverna än om tränaren är uppgiftsinriktad. Kompisar påverkar på motsatt sätt, de har stor betydelse för om eleverna värderar utveckling som en viktig framgångsfaktor.

Vad överraskade dig?

– Att motivationen sjunker, oavsett hur eleverna upplever framgång. Det här behöver i och för sig inte vara konstigt, i högstadieåldern händer mycket och intressena skiftar. Det kan också vara så att tron på den egna idrottsliga förmågan minskar i en skolmiljö där många är högpresterande på området. Resultaten vittnar om att det behövs mer forskning på området, frågan är också politiskt laddad då idrottsprofilerade skolor ofta startas med motivering att just drilla framtidens elitidrottare eller stimulera livslångt intresse för idrott och hälsa.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med idrott, både inom och utanför skolan. Jag hoppas att resultaten kan bidra till ökad förståelse för ungas syn på sina idrottsliga förmågor och att de kan förändras över tid.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-10-22 14:14 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-10-30 16:39 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Studie- och yrkesvägledare, 12-13 mars i Göteborg

Två intensiva dagar med vägledning i fokus! Lyssna till föreläsningar om att vägleda nyanlända eller elever med npf, att vägleda med digitala verktyg, att arbeta normkritiskt i vägledningsprocessen, samt hur du praktiskt förbättrar kommunikationen med krävande människor och i svåra samtal.

Gymnasielärare i psykologi, 6 februari

En konferensdag som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på psykologiämnet! Under dagen berör vi ämnen som vad psykologiämnet är och varför ser det ut som det gör, hur psykologiämnet vara till nytta i framtiden, prokrastinering, formativ undervisning och bedömning i psykologiämnet samt hur vi kan bli kvitt rädslor genom att lära av andra. Superspännande dag, välkommen!

Prov styr elevers skrivande i SO-ämnen

Högstadielevers skrivande i SO består mest av att reproducera kunskapsinnehåll för att klara prov, bli bedömda och få betyg. Skrivandet handlar i mindre om att skriva för att förstå och lära sig tillsammans, visar Christina Lind som forskat om skrivpraktiker i SO-ämnena.

Komplexa textsamtal i fysikundervisningen

Att arbeta med textsamtal i NO-undervisningen är komplext. Det konstaterar Jenny Uddling som i sin forskning belyser både möjligheter och begränsningar till språk- och kunskapsutveckling som erbjuds under textsamtalen i fysikklassrummet.

Kränkningsfri skola fokus i det demokratiska uppdraget

Begreppet demokrati är i hög grad kopplat till idéer om mänskliga rättigheter och en outtalad ”svenskhet”. Det konstaterar Ami Cooper som också pekar på att det läggs ett stort ansvar på skolan att producera demokratiska medborgare.

Långsiktiga effekter av systematiska språklekar i förskolan

Systematisk språkträning i förskolan har långtgående effekter, särskilt på barn med läs- och skrivsvårigheter. Det visar Ann-Christina Kjeldsen som forskat om effekter av språklekar i förskola och skola.

Undervisning i matematik vinner på variation

Elever som är duktiga i matte tycker inte med självklarhet att ämnet är kul. Helena Roos visar i sin avhandling att den personliga relationen mellan lärare har stor betydelse för elevers deltagande och lärande i matematik.

Följsamma pedagoger ökar barns inflytande i förskolan

I sin avhandling problematiserar Kristin Ungerberg den vuxendominerade synen på förskolebarns inflytande. Resultaten visar att när pedagogerna vågar stanna kvar i situationer som lockar barnen i vardagen möjliggörs barnens inflytande i förskolan.

Komplext samspel i teaterundervisningen

Textförståelse kan skapas genom kroppen, artefakter och röstkvalitet. Det konstaterar Martin Göthberg som följt lärare och elever i arbetet med en teateruppsättning.  

”Catch a cold”: Ordkombinationer viktig del i språkundervisningen

Om elever i engelska görs medvetna om fasta ordkombinationer, kollokationer, ökar deras språkkunskaper. Det visar Per Snoders avhandling.  

Nya modeller till stöd i kemiundervisningen

Kemi kan vara svårt att förstå även för högskolestudenter. En ny avhandling visar på konkreta modeller för att stötta lärare i deras undervisning.  

Stora skillnader på teknikundervisning i förskolan

Det är stora skillnader på teknikundervisningen i förskolan. Pernilla Sundqvist visar att förskolepersonal stundom missförstår innehållet i ämnet teknik.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Begränsade förutsättningar för problemlösning i matematik

Att själv konstruera lösningsmetoder är viktigt för att utveckla kunskaper i matematik. Likväl får de flesta gymnasieelever begränsade möjligheter att träna på just det, konstaterar Johan Sidenvall i sin forskning.

Skönlitteratur i undervisningen inte oproblematiskt

Det finns en risk med att lyfta fram läsning som en stark framgångs- och hälsofaktor, bland annat för att andra förklaringsmodeller till att barn inte lyckas i skolan riskerar att osynliggöras. Det konstaterar Elin Sundström Sjödin som forskat om skönlitteratur i undervisningen.

IT kan ge mervärden i undervisningen

Lärare förväntas använda IT för att förstärka elevernas möjligheterna att lära. Jörgen Holmberg har undersökt vilka pedagogiska mervärden det eventuellt går att skapa med IT.

Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

”Antiken bara toppen av ett isberg”

Skolverkets förslag om en ny kursplan har diskuterats sedan det blev känt att man ville ta bort undervisningen om antiken – vilket man nu backat från. Men problemen är större än så, enligt historieprofessorn Hans Albin Larsson.

How charismatic leaders teach by example

Leaders who use a moderate amount of charisma and act with authenticity and accountability while remaining curious to learn more are the most effective, writes Alaina Love. She provides an example of what this kind of leadership looks like in action by describing how a CEO took responsibility for the frustrations managers were feeling.

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

18 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fyra skolforskningsprojekt bidrag på 18 miljoner kronor. Projekten genomförs inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Projekten kommer bland annat att studera elevers skrivande, andraspråksutveckling och lässvårigheter i svenska samt problemlösning och svårigheter i matematik.

3 hurdles to educators implementing technology tools

Teachers value technology tools to boost student engagement in the classroom, but they do not see evidence in technology enhancing the quality of student work, deepening student collaborations or students’ skill development, according to a report from Project Tomorrow.