Sjunkande motivation bland elever på idrottsprofilerade grundskolor

Motivation och tron på den egna idrottsliga förmågan sjunker över tid bland elever på idrottsprofilerade grundskolor. Det visar Joakim Ingrells forskning.

Joakim Ingrell
Joakim Ingrell

Född 1980
Bor i Helsingborg

Disputerade 2019-09-06
vid Malmö universitet


AVHANDLING
What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av beteendevetenskap och det sociala klimatets betydelse för idrottsutövare på olika nivåer. Jag är utbildad idrottspsykolog och arbetar sedan flera år på högskolan inom området idrottsvetenskap.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den ingår i ett större projekt som handlar om psykiska, fysiska och genusrelaterade variabler kopplade till ungas idrottande. I min avhandling har jag följt 78 elever på en idrottsprofilerad högstadieskola. De här skolorna marknadsför sig ofta med att de lägger grund för framtida elitidrottare eller livslångt intresse för idrott och hälsa. Min huvudsakliga forskningsfråga har varit att undersöka om det stämmer. Eleverna på de här skolorna har mer idrott på schemat och tränar dessutom flera timmar i veckan en specifik idrott. Avhandlingen bygger på enkäter där eleverna vid sex tillfällen fått svara på frågor om hur de ser på prestation, motivation och framgång men också om upplevelser av emotionell och fysisk utmattning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Trenden visar att elevernas upplevelse av framgång inom sin huvudidrott, som kan antas vara en bakomliggande orsak till motiverade beteende minskar över tid. Det gäller både resultatorienterade elever, det vill säga de som tycker om att vinna och de elever som är mer uppgiftsorienterade och mäter framgång genom att lära sig nya saker och utvecklas. De flesta har en blandning av de här synsätten.

– Resultaten visar också att eleverna med tiden upplever ökad utmattning såväl psykiskt som fysiskt och får mindre tro på sin egen förmåga. Det rör sig om små förändringar, men de är de statistiskt säkerställda. Värdena är i grunden bra, det som är intressant är trenderna.

– Avhandlingen visar vidare att om tränaren är resultatinriktad har det större påverkan på eleverna än om tränaren är uppgiftsinriktad. Kompisar påverkar på motsatt sätt, de har stor betydelse för om eleverna värderar utveckling som en viktig framgångsfaktor.

Vad överraskade dig?

– Att motivationen sjunker, oavsett hur eleverna upplever framgång. Det här behöver i och för sig inte vara konstigt, i högstadieåldern händer mycket och intressena skiftar. Det kan också vara så att tron på den egna idrottsliga förmågan minskar i en skolmiljö där många är högpresterande på området. Resultaten vittnar om att det behövs mer forskning på området, frågan är också politiskt laddad då idrottsprofilerade skolor ofta startas med motivering att just drilla framtidens elitidrottare eller stimulera livslångt intresse för idrott och hälsa.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med idrott, både inom och utanför skolan. Jag hoppas att resultaten kan bidra till ökad förståelse för ungas syn på sina idrottsliga förmågor och att de kan förändras över tid.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-10-22 14:14 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-10-30 16:39 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

De tar sången till nya höjder

I Kulans förskola sjungs det i alla möjliga sammanhang. På promenaden, vid matteinlärningen, vid teman och projekt. Pedagogerna har gått på kurs och lärt sig att sjunga på barnens villkor – i ljusa tonarter.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.