Skolans språk kräver goda kunskaper

Ulrika Magnusson

Född 1972
i Järna

Disputerade
2011-10-21
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har länge haft ett intresse för flerspråkighet i förhållande till lärande och hur det på påverkar elevers skrivande.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om skrivande på ett andraspråk. Jag har särskilt studerat hur elever med olika bakgrund använder det som inom lingvistiken kallas grammatisk metafor. Grammatisk metafor är till exempel att välja att använda ett substantiv istället för ett verb som Rektor har gett mig ett meddelande istället för Rektor har meddelat mig . Att använda grammatisk metafor är typiskt för akademiskt och specialiserat språk och också vanligt i det språk som används i skolan. Jag har undersökt användningen av grammatisk metafor i en- och flerspråkiga gymnasieelevers texter i nationella prov i svenska och i svenska som andraspråk och i samma elevers texter i årskurs 9. Dels har jag gjort en kvantitativ undersökning, dels en kvalitativ.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skillnaderna i bruket av grammatisk metafor var så signifikanta mellan skolor, elevers betyg, ålder, etc. Utnyttjandet av grammatisk metafor var mer utbrett bland enspråkiga elever och elever med höga betyg. Jag tror det beror på att användningen av grammatisk metafor är en del i elevers språkutveckling. Det krävs förmodligen förtrogenhet med skriftspråklighet för att använda grammatisk metafor. För flerspråkiga elever kan det skolrelaterade språket vara en utmaning. Främjande faktorer kan vara att ha ett väl utvecklat modersmål, vilket gör att det är viktigt att modersmålsundervisning stöds av skolan.

Vad överraskade dig?

– Att mina resultat var så tydliga. Att det var så tydlig signifikans mellan skolår, startår för att lära sig svenska etc.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som arbetar med flerspråkiga elever och forskare. Avhandlingen bidrar till att öka kunskapen om flerspråkiga elevers skrivande.

Sidan publicerades 2011-11-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:28 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.