Dela:

Skolledares syn på verksamhetsidén som ledningsverktyg

Utifrån ett skolutvecklingsperspektiv är det viktigt att de som arbetar i skolan utvecklar gemensamma sätt att se verksamheten. Är variationen för stor är det också svårt att organisera verksamheten och att åstadkomma utveckling i någon bestämd riktning. Det menar Katina Thelin som har intervjuat femton skolchefer om deras arbete med att utveckla en verksamhetsidé. Hennes studie visar att en verksamhetsidé kan användas och ses på många olika sätt.

Katina Thelin
Katina Thelin

Född 1971
Utanför Stockholm

Disputerade 2013-11-13
vid Karlstads universitet

Foto: Karlstads universitet


AVHANDLING
Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har sedan länge intresserat mig för människors sätt att förstå olika aspekter av tillvaron, eftersom det har betydelse för hur de agerar i olika situationer och hur de tar sig an olika uppgifter. Det gäller elever förstås, men också lärare och skolledare. Utifrån ett lärande och utifrån ett skolutvecklingsperspektiv är variationen i sättet att förstå och agera särskilt intressant. Utan variation är det svårt att utveckla ny kunskap. Det är också svårt att utveckla en verksamhet om det inte finns någon variation i sättet att tänka och agera inom ramen för den.

– Sammantaget har detta lett till att jag kommit att intressera mig för det som jag i min avhandling refererar till som skolutvecklingens paradox det vill säga att det behövs båda variation och samsyn för att det ska ske utveckling.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om hur verksamhetsidéer och arbete med sådana idéer kan förstås i relation till skolans praktik. Studien bygger på intervjuer med skolchefer i en större svensk stad i vilken det under några år pågått ett intensivt arbete med att utveckla en för alla pedagogisk verksamhet gemensam idé – en verksamhetsidé.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen visar bland annat att verksamhetsidéer kan förstås – och förstås – på olika sätt. Variationen kommer till uttryck i chefernas sätt att beskriva idéns funktion i verksamheten såväl som karaktären på den. I min avhandling beskriver jag variationen med hjälp av fem metaforer; varumärket, kittet, kompassen, kartan och rastret. Varje metafor representerar ett specifikt sätt att förstå en verksamhetsidé.

Vad överraskade dig?

– Inledningsvis var jag mest förvånad över att de som deltog hade så olika förståelser av vad det var de försökte åstadkomma. Senare när jag hade resultatet av studien klara för mig var det avsaknaden av koppling mellan sättet att förstå en verksamhetsidé och sättet att resonera kring arbetet med en sådan idé.

Vem har nytta av dina resultat?

Egentligen tror jag att alla som arbetar i skolan, eller förskolan för den delen, har nytta av de resultat jag presenterar. Även om skolledare ─ rektorer och förvaltningschefer ─ kanske utgör den mest naturliga mottagaren i skolans praktik. Även de som arbetar med att utbilda skolledare kan ha nytta dem.

Sidan publicerades 2014-02-17 14:14 av
Sidan uppdaterades 2014-02-27 13:51 av


Relaterat

Undervisning om tolerans riskerar förstärka normer

Elisabet Langmanns forskning visar att undervisningen om tolerans många gånger fastnar i maktpositioner, gränsdragningar och negativa värderingar om den andre.

Egen dator fördjupar inte elevernas kunskaper

Elever som deltar i satsningar på en dator per elev har inte djupare kunskaper än elever som har varit utan dator, visar Håkan Fleischers studie.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer