Skollunchen spelar en viktig roll för barns matvanor

Skollunchen har en högre näringstäthet än de måltider som barn äter utanför skolan. Det konstaterar Patricia Eustachio Colombo, som också menar att det går att få till en skolmåltid som är klimatsmart utan att göra så stora förändringar.

Patricia Eustachio Colombo
Patricia Eustachio Colombo

Född 1987
Bor i Stockholm

Disputerade 2021-02-26
vid Karolinska Institutet


AVHANDLING
Optimizing school meals today. A pathway to sustainable dietary habits tomorrow

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en master i internationell hälsa och har gjort praktik i Moçambique. Jag har även läst nutrition och global nutrition och mitt examensprojekt handlade om faktorer som kan främja eller inte främja barns matvanor. När jag var i Moçambique blev det väldigt tydligt för mig hur klimatförändringar påverkar många människor, framförallt på landsbygden, och deras möjligheter att kunna äta ordentligt. Så intresset kommer dels från mina erfarenheter från Moçambique men även från ett eget intresse att försöka äta mer hållbart på grund av klimatförändringarna i världen. Doktorandtjänsten tilltalade mig eftersom syftet var att främja hållbara matvanor med fokus på skolmåltider och barn.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vilken roll skollunchen spelar för barns matvanor. Vi har tittat på vilken näring och vilka livsmedelsgrupper som skollunchen bidrar med. Vi ville skapa oss en bild av vad barnen får i sig och hur mycket, men också skillnader mellan pojkar och flickor och skillnader beroende på föräldrars utbildningsnivå, för att kunna kartlägga skollunchens roll för barns intag.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I den första studien kom vi fram till att skollunchen spelar en viktig roll. Den bidrar med nästan en tredjedel av det totala energiintaget i snitt för barn, den spelar också en viktig roll när det gäller grönsaksintaget och har generellt en bättre näringsprofil än de måltider som barn äter utanför skolan. Så skollunchen har en lägre energitäthet och en högre näringstäthet än de måltider som äts utanför skolan.

– Vi såg också att skollunchen är en källa till rött och processat kött. Med den kunskapen gick vi vidare för att undersöka om man kan optimera skollunchen och göra den ännu mer näringsriktig men också mer klimatsmart. Maten står för en fjärdedel till en tredjedel av det totala växthusgasutsläppet i världen och kosten i länder som Sverige bidrar också mycket till kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Så det finns en stor potential att forma och ändra våra matvanor så att de blir mer hälsosamma men också bättre för klimatet och miljön.

– Vi utvecklade en optimeringsmetod som man kan använda för att ta fram nya skolluncher och tog i samarbete med skolor fram skolluncher som är optimerade dels för hållbarhet men också för hälsa. En kommun delade med sig av en matsedel som de serverat på en skola och vi tog fram en ny matsedel med 40 procents lägre klimatpåverkan, och till en lite lägre kostnad än den ursprungliga matsedeln. Det innebär femhundra gram koldioxidekvivalenter per lunch i snitt, vilket motsvarar det som Världsnaturfonden rekommenderar att en skollunch ska ligga på om den ska vara klimatsmart. Nästa steg är att se hur vi kan skala upp det här och hitta sätt att sprida metoden till fler skolor och kommuner som vill jobba med hållbarhet och hälsa i sina måltidsplaneringar.

Vad överraskade dig?

– Det som överraskade mig var att det gick att få ner klimatpåverkan så mycket för skolmåltider. Den nya matsedeln var inte helveganskt eller helvegetariskt, den bestod av blandkost, vilket visar att man inte behöver göra så stora förändringar. Framförallt är det rött kött som står för den största delen av klimatpåverkan för maten, drar man ner lite på det så kommer man ganska långt. Det går att få till en varierad kost som samtidigt är klimatsmart och hälsosam.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framförallt kommuner och skolor och beslutsfattare i kommuner och på högre nivå. Vi har ju klimatmål och vi har mål vad gäller folkhälsa och det här är ett sätt som kan bidra till att uppnå de målen.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2021-05-05 14:40 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Sociala medier viktig kunskapskälla i hälsofrågor för unga

För ungdomar är sociala medier en viktig kunskapskälla i hälsofrågor. Källkritik är därför högst relevant även i hem- och konsumentkunskap, menar forskare Christopher Holmberg.

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numera ingår i ämnet. Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel kring en bredd av ämnen inom HKK, med särskilt fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Genus och prestation styr idrottsprofilerad skola

Prestation och normer om att killar är bättre än tjejer genomsyrar den idrottsprofilerade högstadieskolan. Men det finns skillnader mellan de olika idrotterna, visar Marie Larneby som följt en årskull elever på en idrottsprofilerad skola.

Bättre betyg i idrott och hälsa med gott klassrumsklimat

Ett bra klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa har positiv påverkan på både tillit till sin egen förmåga, delaktighet och betyg hos högstadieelever med funktionsnedsättning. Det visar Karin Bertills i sin avhandling.

Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa

I idrott och hälsa gäller det att prestera här och nu. Ämnet ger ingen tid att öva och träna på färdigheter, visar Madeleine Wiker som forskat om elevers upplevelser av idrott och hälsa i skolan.

Svårt få höga betyg i idrott för flickor med utländsk bakgrund

Lena Svennbergs forskning visar att kunskaper och hälsa, snarare än färdigheter och motivation, står i fokus när lärare i idrott och hälsa sätter betyg. Störst möjlighet att få högsta betyg i ämnet är pojkar som bott i Sverige sedan skolstart, går i friskola och har högutbildade föräldrar.

Teori och reflektion utvecklar undervisningen i idrott och hälsa

Glenn Øvrevik Kjerland har undersökt vad som händer när studenterna på idrottslärarprogrammet börjar diskutera undervisningen i idrott och hälsa utifrån olika teorier. Ett resultat är att undervisningen kan utvecklas genom teoribaserade lärandeprocesser och kritisk reflektion.

Idrott för alla kräver kunskap

Idrottslärarnas attityd, erfarenhet och kunskap är a och o när det gäller att anpassa undervisningen så att elever med rörelsenedsättning kan delta. Det visar Kajsa Jerlinders avhandling "Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder: En utopi?"

Idrott och hälsa – studenter styrda av dolda normer

Det finns en bild av hur en lärare i idrott och hälsa är och den är svår att påverka. Dolda normer och värderingar lever kvar i utbildningen, delvis eftersom det saknas ett språk för att beskriva lärarrollen, skriver Lena Larsson i sin avhandling Idrott och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen.

Luddig kursplan skapar otydlighet inom idrott och hälsa

Vad säger kursplanen och vad sker under lektionerna i ämnet idrott och hälsa? Det finns likheter, men skillnaderna är större, visar Jan-Eric Ekbergs avhandling som synliggör en spretig kursplan och brist på samsyn om vad eleverna faktiskt ska lära sig.

Idrott och hälsa än så länge mest idrott

Ämnet idrott och hälsa har totalt sett en stor bredd och rymmer många olika aktiviteter. Sett ur ett hälsoperspektiv är ämnesinnehållet dock snävare och har ett ensidigt fysiologiskt fokus - trots att styrdokumenten talar om hälsa som både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Mycket att vinna på mer idrott och hälsa i skolan

Ungdomar som går praktiska gymnasieprogram har sämre fysisk kapacitet än de som går teoretiska program, trots att det är de som kommer att ha de tyngsta och mest fysiskt krävande jobben i framtiden. En ökning av antalet lektioner i idrott och hälsa kan dock öka barns och ungdomars kondition och motorik, samt sakta ner ökningen av deras BMI, eller gemensamma viktökning, visar Ann-Christin Sollerhed i sin avhandling.

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Kan hälsoenkäter skada elevernas hälsa?

Hälsoenkäter som görs i skolan kan göra elever medvetna om sin socioekonomiska position, visar en forskningsstudie vid Linköpings universitet. "Vissa upplevde skam och funderade på att dölja sanningen för att skydda sig och sin familj", säger Anette Wickström, biträdande professor i kritiska barnstudier.

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Bokrecension: Förändring i praktiken

Att skapa en skolkultur med elevcentrerat professionellt lärande är bland det viktigaste en skolledare kan göra – men också bland det svåraste. Boken tydliggör både komplexiteten och hur den kan hanteras, skriver Peter Fowelin i en recension av boken Leda professionellt lärande – utifrån adaptiv kompetens av Deidre Le Fevre, m.fl.

”Spaningar” – den perfekta utomhusverksamheten

Under pandemin har många förskolor flyttat alltmer av verksamheten utomhus. På Skorstenen i Råcksta har det påverkat pedagogiken i grunden.

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. ”Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar,” säger en lektor i pedagogik.