Skriftspråket viktigt i historieämnet

I årskurs 9 ställs höga krav på elevers förmåga att skriva sammanhängande texter där de förklarar och diskuterar historiska händelser. Det konstaterar Susanne Staf i sin avhandling.

Susanne Staf
Susanne Staf

Född 1958
Bor i Göteborg

Disputerade 2019-09-27
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en bakgrund som lärare och lärarutbildare och har erfarenhet av hur centralt skriftspråket är för elevers lärande. I min licentiatavhandling såg jag hur elever i årskurs 4 kämpade med att läsa och producera texter om medeltiden. Det väckte nyfikenhet på vilka historietexter elever förväntas kunna läsa och skriva i slutet av grundskolan. Eftersom ämnesproven för årskurs 9 nyligen införts och var omdebatterade valde jag att fortsätta avhandlingsarbetet med att analysera uppgifter och elevtexter från dem.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om de olika förväntningar på läsning och textproduktion som elever möter i historieämnet i årskurs 4 och 9.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skriftspråket spelar en avgörande roll för elevers möjlighet att lyckas i historieämnet. Resultatet är väntat men viktigt att betona eftersom nuvarande kursplan är implicit när det gäller skriftspråkliga förväntningar. Avhandlingen synliggör att elever i årskurs 9 förväntas skriva sammanhängande texter där de förklarar eller diskuterar historiska händelser. Samtidigt visar tidigare studier att undervisning på högre stadier sällan innehåller ämnesspecifika literacykunskaper. Jag är medveten om att undervisningstiden i historia är väldigt begränsad i förhållande till syfte och centrala innehåll men om lärare inte förmår stötta ämnesskrivandet är risken stor att hemförhållanden och kulturellt kapital blir det som avgör elevernas resultat.

Vad överraskade dig?

– Hur förväntningarna på skrivande förändrades från årskurs 4 till 9. I årskurs 4 var skrivandet inriktat på att återberätta lärobokstexter med egna ord och bilder. Fem år senare förväntas eleverna producera skriftliga förklaringar och källkritiska svar som bygger på att de tillägnat sig ett diskursivt skrivande av det slag historiker använder. Den stora skillnaden beror till viss del på förändringar i grundskolans kursplaner, men det är ingen tvekan om att de elever som lyckas bäst på ämnesprovet är de som utan skrivinstruktioner förmår skriva längre sammanhängande texter i genrer som sällan syns i läroböckerna. Lite överraskande var också att läsning av längre ämnestexter spelade en så underordnad roll i de källkritiska uppgifterna samtidigt som förväntningarna på tolkning av bildkällor var höga.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, blivande lärare, lärarutbildare och provkonstruktörer. Jag hoppas att min studie kan bidra till att vidga synen på ämnesspråket och till att blivande historielärare får mer kunskap om hur de kan arbeta med ämnestexter i undervisningen.

Annika Larsson Sjöberg

Foto: Göteborgs stad

Sidan publicerades 2019-12-30 09:58 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2020-01-28 16:26 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Forskaren: Då ska du använda digitala verktyg i förskolan

Forskaren Susanne Kjällander ser många fördelar med digitaliseringen i förskolan. ”Men det ska inte användas som barnvakt eller avledning. Låt barnen producera i stället för att konsumera”, säger hon.

Forskare: Skriva för hand förbättrar läsförmågan

Debatten om svenska barns handstil rasar. Och forskning visar att träning i handskrivande är avgörande – även för barns läsning. Men inte ens dator­skrivandet sker på rätt sätt.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser