2017-06-19 12:47  2330 Dela:

Skriv- och läslärande med digitala verktyg – ett sätt att överbrygga klyftor

När lärarna i Karin Forslings studie skulle skapa skriv- och lässituationer med digitala verktyg utgick de främst från de behov barnen i behov av stöd hade. Det bidrog till att överbygga klyftor och skapa jämställdhet.

Karin Forsling
Karin Forsling

Född 1953
Bor i Liljedal, Värmland

Disputerade 2017-06-09

vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap: design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat som lärare och specialpedagog i 37 år, på alla stadier från förskola till vuxenutbildning. När jag arbetade som specialpedagog och pedagogisk ledare på en friskola i Solna där alla elever i årskurs 4 till 9 hade diagnos dyslexi, föddes frågorna som ledde till mitt forskararbete. I grunden handlar det om att erbjuda alla elever en jämställd utbildning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om läs- och skrivlärande med digitala verktyg i förskoleklass och lågstadium på en vanlig svensk kommunal grundskola. Jag har studerat lärmiljöer och lärsituationer där lärare har designat för läsande och skrivande med digitala verktyg, för att alla elever ska bli delaktiga i lärandet. Lärarna i studien hade som intention att alla elever ska lära sig att läsa och skriva inom den ordinarie undervisningen och att man därigenom skulle kunna minimera specialundervisningen. Jag studerade situationer där lärarna använde sig av digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen. De använde sig av datorer, lärplattor, bloggar och Skype för att arbeta med elevernas språkutveckling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– När lärarna designade och iscensatte läs- och skrivsituationer med digitala verktyg utgick de från alla elever, även elever i behov av stöd. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv kan det ses som en jämställdhetssträvande ansats och en intention att överbrygga klyftor.

– I andra studier där man har undersökt implementeringen av digitala verktyg i skolan konstateras ofta att genomförandet inte har uppnått önskade resultat. I min studie hade initiativet att arbeta med digitala verktyg kommit ”ovanifrån” (från skolnämnden) och den typen av projekt blir inte heller alltid så lyckade. Trots det så trodde lärarna på arbetssättet. Det jag kunde se i min studie är ett spontant kollegialt lärande. Rektorn på skolan såg även till att det fanns fortbildning för lärarna, både i specialpedagogik och inom det digitala området, vilket ledde till skolutveckling.

– Lärarna beskrev att eleverna i trean utvecklade en språklig medvetenhet tidigare än de upplevt med andra klasser som inte hade använt digitala verktyg på samma sätt. Det var intressant att se. Lärarna menade att det exempelvis var klassbloggsarbetet som ledde till en tidigare språklig medvetenhet. Eleverna fick möjlighet att i det gemensamma sammanhanget se texten på en större yta och de fick möjlighet att diskutera texten tillsammans.

Vad överraskade dig?

– Att lärarna i början av studien designade och iscensatte lärsituationer för att eleverna skulle använda digitala verktyg och arbeta i par eller grupp. Men i slutet av årskurs 3, under den sista delen av studien, designade de lärsituationer där eleverna skulle arbeta enskilt med papper och penna. Denna förändring hade sin grund i de nationella provens utformande och krav. Lärarna visade på en pedagogisk flexibilitet. Jag kallar det för transformationskompetens – en förmåga att använda olika lärverktyg vid olika lärtillfällen och skeden.

Vem har nytta av dina resultat?

– Resultaten är viktiga för att synliggöra klyftor. Lärarna i förskoleklass som deltar i studien hade inte tillgång till digitala verktyg i samma utsträckning som lågstadielärarna – vilket skapar digitala klyftor som inte lågstadielärarna var medvetna om. Resultaten är intressanta för alla som är verksamma i skolans värld, från elever till lärare och lärarutbildningen har nytta av dem. Det finns olika dimensioner och man kan ta fasta på olika aspekter.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2017-06-19 12:47 av
Sidan uppdaterades 2017-11-20 15:42 av


Relaterat

Svårt att förverkliga en skola för alla

Trots politisk enighet är det svårt att i praktiken genomföra en skola för alla. Det konstaterar Inga-Lill Matson som forskat om en kommuns erfarenheter av ett beslut om en skola med total inkludering.

Läsutveckling för döva och hörselskadade behöver stärkas

Döva och hörselskadade elever som har starka teckenspråkskunskaper är också bättre läsare. Det visar Emil Holmer i sin avhandling, som handlar om kopplingen mellan teckenspråkskunskaper och läsning.

Stor variation i kulturskolans strategier för breddat deltagande

En typisk deltagare i kulturskolans verksamhet är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Cecilia Jeppsson hoppas att hennes avhandling kan bidra till att politiker och kulturskolornas aktörer kan göra mera reflekterade vägval för att nå barn och ungdomar från alla samhällsgrupper.

Bättre bedömning av elevers kunskap med lärandet i fokus

Ett tydligt fokus på lärandet stärker lärares möjlighet att identifiera och bedöma elevernas kunskaper. Det visar Helena Vennbergs avhandling om matematikundervisning i förskoleklass.

Tydlig styrning bakom förskolebarns inflytande

Val och omröstningar används ofta som ett sätt att ge barn inflytande i förskolan. Men Carina Petersons forskning visar att barnens inflytande ofta är styrt och begränsad i syfte att skapa lugn och ordning.  

Begränsad språkanvändning för samiska elever

Elever i sameskolan har en positiv syn på samiska. Men att undervisa i samiska ställer höga krav på lärarna, då det saknas såväl läromedel som bedömningsunderlag, visar Kristina Belancic i sin avhandling.  

Tydlig förväntan av vuxentröst när barn gråter på förskolan

Barns gråt är en tydlig del av den socialiseringsprocess som ständigt pågår i förskolan. Malva Holm Kvist har forskat om hur barns gråt hanteras av förskolans pedagoger och övriga barn.

Gemensamt och kreativt i förskolans digitala aktiviteter

I förskolan utvecklas digitala kompetenser gemensamt och med stor kreativitet. Katarina Walldén Hillströms forskning visar att samspelet mellan barnen och barnen och pedagogerna är oerhört komplext och de digitala verksamheterna har stor bredd.  

Internet-förmedlad KBT-terapi effektiv för unga med social ångest

KBT-behandling via nätet har god effekt för barn och unga som lider av social ångest och fobi och många blir helt av med sina besvär. Dessutom klarar de av skolan bättre, visar Martina Nordh.  

Ny modell för individualisering av matematikundervisning för vuxna

För att kunna individualisera undervisningen för vuxna behöver läraren kunskap om de studerandes förkunskaper och drivkrafter. Det konstaterar Linda Ahl som har tagit fram en modell för matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården.  

Kroppslig kunskap har stor betydelse i förskollärares arbete

Stor del av förskollärares vardagspraktik kan förstås i termer av kroppslighet. De använder sina kroppar hela tiden, i rummet och i relationen till barnen. Ändå är det kroppsliga inte riktigt föremål för samtal och reflektion inom förskolan, visar Maria Pröckl i sin avhandling.

Elevsammansättning viktig för elever med utländsk bakgrund

Elevsammansättningen är extra viktig för elever som bor i socialt utsatta områden och som pendlar till en socialt mer privilegierad skola. Det visar Maria Granvik Saminathen som forskat om skolors kvalitet kopplat till elevers psykisk hälsa och skolprestationer.

Genus och prestation styr idrottsprofilerad skola

Prestation och normer om att killar är bättre än tjejer genomsyrar den idrottsprofilerade högstadieskolan. Men det finns skillnader mellan de olika idrotterna, visar Marie Larneby som följt en årskull elever på en idrottsprofilerad skola.

Vänskapande tar stor plats i skolan

Att skapa vänner och tillhöra en grupp tar mycket tid och energi i högstadieelevers skolvardag. Det visar Lina Lundström som forskat om tonåringars relationer i skolan.

Statisk syn på smak i hem- och konsumentkunskap

Hållbar matkonsumtion får stå tillbaka för smak i undervisningen i  hem- och konsumentkunskap. Det konstaterar Lolita Gelinder som efterlyser en mer problematiserande undervisning i ämnet.

Tvåspråkiga barn kan bli lika skickliga i båda språken 

Buket Öztekins forskning visar att tvåspråkiga barn som har ett mindre ordförråd i svenska än turkiska kan få ett jämförbart ordförråd i båda språken på bara något år. Men det krävs arbete och att barnen kontinuerligt utsätts för svenska.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.