Dela:

Skrivandet i matematik – något vi bör undervisa om?

Anna Teledahl
Anna Teledahl

Född 1972
Bor i Falun

Disputerade 2016-10-07
vid Örebro universitet


AVHANDLING
Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

Lärare ifrågasätter sällan att det som elever skriver också visar vad de kan. ”Min slutsats är att skrivandet i matematik bör göras till ett särskilt undervisningsobjekt,” säger forskare Anna Teledahl.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Omslaget av min avhandling pryds av en teckning som en pojke i lågstadiet gjorde för flera år sedan. Teckningen föreställer vapen och ammunition som på ett korrekt och kreativt sätt illustrerar en beräkning. Pojken visade sin teckning för sin lärare som reagerade med att bli arg på eleven för att han ”lekt” på lektionen. Jag har under alla år som lärare i matematik burit med mig den där händelsen. Utifrån den växte också intresset för hur matematik skrivs och kommuniceras.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur elever i mellanstadiet skriver i ämnet matematik. Jag har fokuserat på relationen mellan vad eleven skriver och vad eleven faktiskt har för kunskaper i matematik, vilket är ett komplext och relativt outforskat område. För elever i den här årsgruppen är problemlösning i matematik ännu inte formaliserat utan beskrivs mer kreativt med bilder, ord och symboler. Avhandlingen bygger på en analys av drygt 500 elevlösningar, intervjuer med lärare samt en granskning av vad internationella styrdokument säger om kommunikation i, av och på matematik. Därutöver ingår även en studie av sju elever som fått lösa matematikuppgifter på en interaktiv skrivtavla.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att varken styrdokument eller lärare ifrågasätter relationen mellan vad eleverna skriver och vad de kan. Lärare tycks ta för självklart att det eleverna skriver går att tolka som bevis för deras kunskaper och förmågor i ämnet.

– Lärarna uppmanar ofta eleverna att skriva och visa hur de tänkt men får sällan se fullständiga lösningar. Samtidigt har lärarna svårt att ge förslag på hur undervisning som hjälper eleverna att utveckla sitt skrivande, skulle kunna se ut. För vem och hur eleverna ska skriva tycks sällan diskuteras.Elever som ska beskriva sin problemlösning gör på väldigt många olika sätt. Även elever i samma klass tycks ha väldigt olika svar på frågor om hur, vad, till vem och varför de skriver.

– Min slutsats är att eleverna måste få möjlighet och tid att lära sig att skriva matematik och att detta bör göras till ett undervisningsobjekt.

Vad överraskade dig?

– Att lärare i matematik tycks ha så stor tilltro till att det går att dra slutsatser kring elevernas matematikkunskaper utifrån det som de skriver. Men också att lärarna hade så få idéer kring hur elevernas skrivande i matematik skulle kunna utvecklas. I ämnen som exempelvis svenska är ju lärarna väl medvetna om att skrivandet är något som man måste jobba specifikt med.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare i matematik och elever på alla nivåer. Jag hoppas att mina resultat kan synliggöra vikten av att undervisa elever att skriva matematik.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2016-09-23 15:30 av Susanne Sawander


Relaterat

Elever lär sig bättre med kreativa matematikuppgifter

Elever lär sig mer med kreativt utformade matteuppgifter. "Överraskande är att även svaga elever presterar mycket bättre när de inte får formler och exempel i förväg", säger Mathias Norqvist som har forskat om matematiska resonemang.

Matematik utan koppling till yrkespraktik

Matematikundervisningen saknar i många fall nästan helt koppling till det yrke eleverna utbildas för. Det är ett av resultaten i Karolina Muhrmans forskning om relationen mellan matematik i yrkeslivet och i matematikundervisningen på gymnasiets yrkesprogram.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser