Små barn använder kroppen för att skapa mening av läsande och skrivande 

Forskaren Hanna Thuresson har undersökt hur små barn skapar mening av läsande och skrivande innan de har ett utvecklat verbalt språk.

Hanna Thuresson
Hanna Thuresson

Bor i Örebro
Född år 1972

Disputerade 2021-10-29
vid Örebro universitet


AVHANDLING
Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat länge som förskollärare innan jag började min forskarutbildning, därför var det naturligt att det var förskolan som jag var intresserad av. Jag skrev min lic-uppsats om yngre barns språkutveckling och när jag sedan fick möjlighet att fortsätta forskarutbildningen blev det inom samma ämne, eftersom jag alltid har varit intresserad av läs- och skrivlärande för de yngre barnen. Ofta tänker vi att läsande och skrivande är kopplat till verbalt språk, men jag funderade mycket på hur förskollärare kan se meningsskapande om läsande och skrivande när det verbala språket är lite mindre utvecklat, när barnen uttrycker sig med kroppen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om yngre förskolebarns handlingar för att förstå läsande och skrivande i förskolans sammanhang. Jag har gjort observationer på fyra förskoleavdelningar och har tittat på literacy-händelser, händelser där läsande och skrivande är en del av deltagandet. Jag har fokuserat på barnen, förskollärarna finns där som samtalspartner ibland, men det är barnens handlingar som jag har tittat på.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag beskriver med empiriska exempel hur barn med sina handlingar skapar mening av läsande och skrivande. Jag beskriver både det som jag kallar för normbekräftande handlingar, som är vanligt förekommande bland barnen i läs- och skrivaktiviteter. Det kan exempelvis vara att acceptera att läsande och skrivande sker med ett visst material och på specifika platser. Ett annat exempel på en normbekräftande handling är att barnen använder ett kroppsspråk som är etablerat, det kan vara att peka med fingret på en bild i en bok eller att göra en gest som betyder ”groda” när en bild på en groda är i fokus. Men barnen använder också hela kroppen för att kommunicera om ett innehåll. Gesten görs då med hela kroppen, en häst kan gestaltas genom att hoppa upp och ner i soffan.

– I avhandlingen beskriver jag också det som jag kallar för lite mer normbrytande handlingar, som bland annat handlar om att undersöka de material och de platser som erbjuds. Undersökandet handlar exempelvis om att behandla en analog yta som en digital, eller vilka streck som kan suddas med suddgummi. Bland de normbrytande handlingarna finns även mer konfliktfyllt undersökande, där barnen försvarar sitt eget sätt att skapa mening om läsande och skrivande, exempelvis genom att skriva tecken som försvaras med hjälp av höga utrop som ”min” och ”nej, jag kan”.

Vad överraskade dig?

– Att villkoren för barnens meningsskapande om läsande och skrivande ser så olika ut. De har olika förutsättningar och olika erfarenheter med sig, men ändå så ser deras handlingar rätt så lika ut. Läsande och skrivande verkar vara ett stort intresse hos barnen och många av deras handlingar handlar om det, så jag tänker att läs- och skrivspråksnormen är precis lika stark som verbalspråksnormen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att yrkesverksamma förskollärare kan läsa exemplen och känna igen dem i sin verksamhet. Jag tänker att man kan använda sig av dem i didaktiska diskussioner om hur man gör läsande och skrivande på förskolan.

Av Åsa Lasson

Sidan publicerades 2022-01-27 19:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Förskolan en bra plats för föräldrastödsprogram

Att genomföra föräldrautbildningar på förskolan fungerar bra för föräldrar som upplever att de behöver vägledning och stöttning i föräldraskapet. Det visar Anton Dahlbergs avhandling om förskolebarn med beteendeproblem och känslomässiga svårigheter.

Lekfullhet en förutsättning för undervisning i förskolan

Såväl rektorer som pedagoger förskolifierar begreppet undervisning. Begreppet fylls helt enkelt med innehåll som rimmar med förskolans tradition och kultur, konstaterar Ebba Hildén som forskat om undervisning i förskolan.

Tema: Autism och lek i förskolan Webbkonferens

Vi erbjuder nu möjligheten att ta del av två uppskattade föreläsningar från tidigare konferenser, båda med temat lek och samspel för barn med autism. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att stötta barnens sociala kompetens. Föreläsningarna riktar sig till förskollärare, barnskötare, resurspedagoger och specialpedagoger.

Lässvårigheter hos tvåspråkiga elever

Det är viktigt att identifiera lässvårigheter hos tvåspråkiga elever, annars riskerar de att inte få rätt hjälp, visar Baran Johansson i sin avhandling.

Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens och tävlingsinslag motverkas också genusmönster. Det visar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Skattningsinstrument bidrar till bättre lärmiljö för barn med autism 

Genom att använda ett skattningsinstrument kan förskolor skapa en bättre övergripande lärmiljö för barn med autismdiagnos. Det visar Hampus Bejnös avhandling.

Samband mellan små barns språkförmåga och exekutiva förmåga

En ny avhandling bekräftar att det finns ett samband mellan exekutiv förmåga och språklig förmåga även för svenska barn i 4–6-årsåldern. Resultaten kan ge ledtrådar till varför barn med språkstörning ofta har svårt med uppmärksamhet och koncentration, menar forskaren Signe Tonér.

Lyhört bemötande får elever med autism att delta i läs- och skrivundervisning

Ett lyhört bemötande som rymmer både bekräftelse och utmaningar kan få elever med diagnos inom autismspektrum att delta i literacypraktiker, vilket skapar möjlighet till lärande. Det visar Stina Gårlins forskning om läs- och skrivpraktiker i en resursskola.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!