Små förändringar – stor hjälp för barn i samspelssvårigheter

Kerstin Bygdeson-Larsson

Född 1949
i Umeå

Disputerade 2010-10-29

vid Umeå universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
"Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt": Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag arbetade i förskolan som förskollärare, föreståndare och senare som förskolepsykolog ochfunderade över vad som orsakade olika samspelsklimat i förskolan och hur vi skulle kunna skapabättre förutsättningar för alla barn och inte minst barn i lek- och samspelsvårigheter.

Vad handlar avhandlingen om?

Om hur personalen i förskolan med hjälp av en professionsutvecklingsmodell , Pedagogiskprocessreflektion, kan utveckla sin kompetens när det gäller samspelet mellan barn och mellanbarn och vuxna. Avhandlingen ger exempel på hur förskolemiljön kan bli mer motståndskraftig motmindre väl fungerande samspelsmönster och därmed ge barn i svårigheter bättre möjligheter attkomma in i koncentrerad lek och konstruktivt samspel .
Anledningarna till att barn hamnar i svårigheter och negativa roller kan vara underliggandeproblem i förskolans verksamhet. Det kan till exempel ha att göra med att personalenär alltför belastad eller har otillräckliga kunskaper just kring arbetet med lek- ochsamspelsprocesser. Det är viktigt att inte förlägga orsaken till problemen hos det individuellabarnet eller den individuella förskolläraren. Studien visar att det går att skapa möjligheter tillpositiva förändringar för såväl barn som personal i förskolan med stöd av ett förändrat ochmer relationellt eller processinriktat perspektiv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det viktigaste är en ökad förståelse för hur samspelsdimensionen i personalens arbete kan utvecklasoch hur detta kan förändra samspelsklimatet. Att ett annorlunda sätt att förstå innebörden i arbetetpå förskolan kan medföra förbättrade möjligheter för barn i lek och samspelssvårigheter.

Vad överraskade dig?

Att det krävs en så relativt begränsad insats för att åstadkomma värdefulla förändringar för såvälpersonal som barn i förskolan.

Vem har nytta av dina resultat?

Personal och barn i förskolan. Professioner som arbetar med utbildning av förskollärare,specialpedagoger och psykologer. Politiker och beslutsfattare som har ansvaret för att tidigtförebygga psykisk och social problematik .

Sidan publicerades 2010-11-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:14 av


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare väljer bort läromedel

Forskning om läromedel beaktas inte alltid. Studier visar att läromedel väljs bort av erfarna lärare, samt att lärspel och eget material blir vanligare. Caroline Graeske, forskare i svenska med didaktisk inriktning, presenterar några viktiga forskningsresultat i ämnet.

Göran Nygren: Elever med toppbetyg får massor av hjälp från föräldrarna

Höga betyg i skolan kräver omfattande hjälp hemifrån, ibland så mycket att det blir fusk. Den slutsatsen drar etnologen Göran Nygren i sin nya doktorsavhandling. Elever som inte får hjälp hemma är i princip chanslösa i betygsjakten, säger han. (webb-radio)

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Motion och bättre stöd minskar adhd-symtom

Motion och fysisk aktivitet förbättrar både adhd-symtom, funktionsnivå, barnens exekutiva funktion och psykiskt mående, visar studier från Lunds universitet. Bättre stöd i skolan och hemma skulle också förbättra barnens livskvalitet.

Varför haltar lärarbehörigheten i svensk skola?

År 1993 var hela 93 procent av alla lärare i Sverige behöriga och konkurrensen om lärarutbildningens platser var långt högre än idag. Aktuella siffror från Skolverket visar att nästan var tredje lärare i grundskolan är obehörig, skriver Erik Cardelús i en artikelserie om den svenska lärarbristen.