Små förändringar – stor hjälp för barn i samspelssvårigheter

Kerstin Bygdeson-Larsson

Född 1949
i Umeå

Disputerade 2010-10-29

vid Umeå universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
"Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt": Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag arbetade i förskolan som förskollärare, föreståndare och senare som förskolepsykolog ochfunderade över vad som orsakade olika samspelsklimat i förskolan och hur vi skulle kunna skapabättre förutsättningar för alla barn och inte minst barn i lek- och samspelsvårigheter.

Vad handlar avhandlingen om?

Om hur personalen i förskolan med hjälp av en professionsutvecklingsmodell , Pedagogiskprocessreflektion, kan utveckla sin kompetens när det gäller samspelet mellan barn och mellanbarn och vuxna. Avhandlingen ger exempel på hur förskolemiljön kan bli mer motståndskraftig motmindre väl fungerande samspelsmönster och därmed ge barn i svårigheter bättre möjligheter attkomma in i koncentrerad lek och konstruktivt samspel .
Anledningarna till att barn hamnar i svårigheter och negativa roller kan vara underliggandeproblem i förskolans verksamhet. Det kan till exempel ha att göra med att personalenär alltför belastad eller har otillräckliga kunskaper just kring arbetet med lek- ochsamspelsprocesser. Det är viktigt att inte förlägga orsaken till problemen hos det individuellabarnet eller den individuella förskolläraren. Studien visar att det går att skapa möjligheter tillpositiva förändringar för såväl barn som personal i förskolan med stöd av ett förändrat ochmer relationellt eller processinriktat perspektiv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det viktigaste är en ökad förståelse för hur samspelsdimensionen i personalens arbete kan utvecklasoch hur detta kan förändra samspelsklimatet. Att ett annorlunda sätt att förstå innebörden i arbetetpå förskolan kan medföra förbättrade möjligheter för barn i lek och samspelssvårigheter.

Vad överraskade dig?

Att det krävs en så relativt begränsad insats för att åstadkomma värdefulla förändringar för såvälpersonal som barn i förskolan.

Vem har nytta av dina resultat?

Personal och barn i förskolan. Professioner som arbetar med utbildning av förskollärare,specialpedagoger och psykologer. Politiker och beslutsfattare som har ansvaret för att tidigtförebygga psykisk och social problematik .

Sidan publicerades 2010-11-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:14 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser