”Språklärare behöver inte känna sig så rädda för maskinöversättning”

Det är små skillnader mellan texter som elever har skrivit i spanska med hjälp av maskinöversättning eller med hjälp av en ordbok. Skillnaderna ligger snarare i elevernas förkunskaper, konstaterar Kent Fredholm i sin avhandling i pedagogiskt arbete och romanska språk.

Kent Fredholm
Kent Fredholm

Bor i Karlstad

Disputerade 2021-05-21
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Genvägar, omvägar och irrvägar: Gymnasieelevers användning av maskinöversättning under uppsatsskrivande på spanska

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det bottnar i min egen erfarenhet som språklärare. Jag var intresserad av forskning och jobbade på ett gymnasium där vi stod mitt uppe i en väldigt snabb digitaliseringsprocess och fick datorer till alla elever. Vi var ganska oförberedda och jag ville få mer kunskap om vad eleverna egentligen gör med datorn i språkklassrummet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt vad elever gör med datorn när de skriver på spanska. I två datainsamlingar har totalt 88 elever i fyra olika grupper i Spanska 4, med fyra olika lärare, fått skriva uppsatser på spanska. 48 av eleverna hade tillgång till internet, de andra arbetade på datorer utan nätuppkoppling men hade tillgång till tryckta ordböcker. I den första datainsamlingen fick eleverna med internetåtkomst använda datorn hur de ville för att skriva texterna. Jag såg då väldigt snabbt att de använde maskinöversättning i stor utsträckning, främst Google Translate, men de använde sig också av informationssökning på nätet, bildsökningar och användning av verbböjningssajter. Eftersom användningen av Google Translate var omfattande – i genomsnitt översattes 44 procent av ordmassan i varje uppsats – ville jag veta mer om vad eleverna gör när de använder maskinöversättning, hur det går till och vad det leder till, jämfört med elever som använder ordbok när de skriver. I den andra datainsamlingen studerar jag mer ingående bruket av Google Translate. Med hjälp av skärminspelningar av de maskinöversättande elevernas datorskärmar har jag kunnat studera detta detaljerat.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag kan se att det blir vissa skillnader i texterna beroende på om eleverna har haft maskinöversättning eller om de har använt ordbok. Det handlar om små detaljer i språket där komplexiteten i meningarna kan öka med exempelvis något fler verbformer och något fler bisatser hos de som har haft maskinöversättning. I den första datainsamlingen kan jag också se att det är betydligt färre stavfel hos de som har maskinöversättning. Eleverna som använde ordbok tyckte att det tog för lång tid att använda den eller att det var för svårt att finna rätt ord, och valde därför ibland att inte slå upp ord. Några elever sade sig också vara osäkra på alfabetets ordning. Jag misstänker att detta kan ha lett till att elever inte korrigerade stavfel. Skillnaden märks dock inte i den andra datainsamlingen, där eleverna hade längre tid på sig att skriva sina texter. Överlag är skillnaderna också små mellan grupperna i båda datainsamlingarna.

– Ett viktigt resultat både när det gäller grammatiska aspekter och ordförråd i texterna är att skillnaden snarare är kopplad till elevernas förkunskaper i spanska än till deras användning av ordbok eller Google Translate. Det pekar på att man behöver ha goda kunskaper både i och om språket för att kunna dra nytta av olika hjälpmedel. Den genvägen som man kan tro finns där med hjälp av maskinöversättning finns inte riktigt om man inte förstår vad som dyker upp på skärmen.

– Ett annat intressant resultat är att eleverna gör kontrollöversättningar fram och tillbaka mellan två eller tre olika språk, de nöjer sig inte med första bästa resultat. De dubbelkollar flera gånger fram och tillbaka och blandar ofta in engelska. Det är värt att fundera vidare på om tillgången till den här typen av väldigt snabba översättningar också leder till ett ökat kontrollbehov och vad det i sånt fall gör med själva skrivprocessen. Eleverna kontrollerar inte bara sina översättningar utan de slår upp saker som de själva har skrivit och ersätter det ibland med något som Google Translate säger, även om det passar sämre in i sammanhanget. Det är inget fel i att kontrollera om man är lite osäker men man kan fundera på om det leder till en ökad osäkerhet som tar bort fokus från själva skrivandet. Det här är en väldigt komplex process och något som språklärare kan ta upp och jobba vidare med tillsammans med eleverna i klassrummet för att öka elevernas medvetenhet om språkets komplexitet och för att stärka deras tilltro till de egna språkkunskaperna.

Vad överraskade dig?

– Ibland blir man överraskad när man ser vilka översättningar det blir. Det har säkert många upplevt när man har Google-översatt något. Men tekniken går ju framåt och översättningarna idag är mycket mer träffsäkra än när jag började mina studier. Trots detta kan översättningar fortfarande bli väldigt fel, särskilt när de söksträngar som används inte är välformulerade och det kanske fattas ord i dem. Utelämnade subjektspronomen eller bindeord i söksträngar leder till exempel ofta till otydliga översättningar.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att vetenskapen ska ha nytta av resultaten. Forskningen om hur språkstuderande använder maskinöversättning är ett växande fält och det finns mycket kvar att undersöka, inte minst bland yngre elever. Men jag hoppas också att aktiva och blivande språklärare kan ha nytta av dem. Jag tror att de flesta språklärare är väldigt medvetna om att maskinöversättning finns och att eleverna använder det, men de vet kanske inte exakt vad eleverna gör och det har jag förhoppningsvis bidragit till att man kan veta lite mer om. Jag tänker också att språklärare inte behöver känna sig så rädda för maskinöversättning. Jag har mött många elever som säger att deras lärare har sagt att de inte får använda det, men eleverna använder ju det i alla fall, eventuellt med dåligt samvete. Då är det bättre att man tar upp det i undervisningen och diskuterar det sakligt och visar på olika fallgropar och möjligheter.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2021-08-19 10:18 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Många läser språk men stor skillnad mellan kön och klass

De moderna språkens kris förefaller vara på väg att vända, aldrig har så många elever läst språk i grundskolan. Men det finns stora skillnader, både regionalt, mellan kön och sociala klasser, visar Josefine Krigh i sin avhandling.

”Catch a cold”: Ordkombinationer viktig del i språkundervisningen

Om elever i engelska görs medvetna om fasta ordkombinationer, kollokationer, ökar deras språkkunskaper. Det visar Per Snoders avhandling.  

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser