Sociala medier ingen självklar väg till ökat lärande

I avhandlingen ”Lärares möten med sociala medier – applikationer i behov av explikationer” visar Niclas Ekberg att sociala medier i undervisningen både motiverar och stimulerar. Men de är ingen självklar väg till ökat lärande.

Niclas Ekberg
Niclas Ekberg

Född 1970
i Piteå

Disputerade  2012-03-16
vid Luleå tekniska universitet


AVHANDLING
Lärares möten med sociala medier - applikationer i behov av explikationer

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare i samhällskunskap och historia och har alltid använt modern teknik i min undervisning. Mycket var bra, men jag var frustrerad över att jag mitt i allt för- och efterarbete inte hann ta mig tid till att riktigt tänka genom min undervisning och förhållandet mellan lärande och teknikanvändning. 2007 erbjöds jag möjligheten att forskarstudera. Mitt inledande intresse för 1:1-satsningar i skolan övergick snart till ett intresse för vad sociala medier kunde innebära för läraren i sitt arbete med eleverna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag försöker i avhandlingen, genom dels en litteraturstudie och dels en intervjustudie, klarlägga och bättre förstå vad som utmärker undervisande lärares möte med sociala medier. Jag försöker även peka på vad som är de största möjligheterna i användningen av sociala medier i undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen visar att lärarnas erfarenheter av sociala medier är komplexa. Enkelheten i användningen bör inte överskattas eller överdrivas, vare sig det gäller lärare eller elever. Sociala medier är en resurs som motiverar och stimulerar, men de är inte någon given och självklar väg till en utvecklad pedagogik eller ett rikare lärande i skolan. Strategier och förankring i en syn på kunskap samt en vision om lärandet är av avgörande betydelse.

– Avhandlingen fokuserar också på de maktförhållanden som uppstår vid användningen av sociala medier. Exempel på detta är makten över webbresurserna och innehållets struktur, vad som ska anses vara personligt och privat och vad som ska anses beröra och angå skolan samt huruvida sociala medier är individuella resurser för självrepresentation eller gemensamma verktyg för målstyrning och måluppfyllelse.

Vad överraskade dig?

– Jag gick in i studierna med en syn på sociala medier som både omvälvande och väldigt lättanvända och att de ger en extra dimension till teknikanvändningen i skolan. Men det stämde inte riktigt mot lärarnas upplevelser av att börja använda sociala medier i undervisningen. De fick lägga ner mycket tid på till synes enkla verktyg vars föränderlighet och svårgripbarhet inte alltid är helt lätt att hantera.

Vem har nytta av dina resultat?

– Pedagoger som använder sig av, eller funderar över användandet av, it och sociala medier i undervisningen. Även skolledare som vill stimulera till diskussion om lärande och teknikanvändning bland sina lärare och i arbetslagen kan ha nytta av resultaten.

Sidan publicerades 2012-04-25 17:45 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-05-14 21:51 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser