Stort mervärde när eleverna får riktiga mottagare till sina texter

Vad händer när man plockar in internetverktyg från den ”vanliga” världen in i skolans värld. Dan Åkerlund har följt mellanstadieelevers arbete med Skype och klassblogg och funnit stor potential i tekniken. Eleverna är engagerade och får chans att hitta sitt eget sätt att kommunicera på.

Dan Åkerlund
Dan Åkerlund

Född 1954
i Västerås

Disputerade 2014-01-17
vid Åbo Akademi

 


AVHANDLING
Elever syns på nätet. Multimodala texter och autentiska mottagare

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare och forskare vid Karlstads universitet inom medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar mest inom lärarutbildningen. Sedan nittiotalet har jag varit intresserad av hur vi kan använda internet ur ett lärandeperspektiv.

– Jag är intresserad av hur vi kommunicerar med så kallade multimodala uttryck, det vill säga inte bara bokstäver utan också med andra uttryckssätt som bilder, symboler, typsnitt, och filmer. Jag är också nyfiken på vad det innebär för kommunikationen att vi har en verklig, en autentisk, mottagare av det vi vill berätta.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har velat undersöka hur elever förhåller sig till den här typen av multimodal kommunikation som har en autentisk mottagare, och har valt att studera verktygen Skype och blogg. Jag har följt hur elever i klass fyra och fem i Sverige skypar med elever i en skola i Tanzania och hur de berättar om sitt dagliga arbete via en klassblogg där mottagarna är släkt och vänner.

– Jag tycker det är extra intressant att titta på just den åldersgruppen eftersom då börjar språket och kommunikationen blir mer betydelsefull och kan användas för att skapa relationer.

Vad var de viktigaste resultaten?

– Att det finns en stor potential i tekniken. Att eleverna får möta autentiska mottagare i sin kommunikation gör att det blir fokus på innehållet och det skapar ett stort engagemang hos eleverna. Visserligen har ju eleverna i skolan en mottagare, läraren, men i den kommunikationen bedöms framförallt hur innehållet framställs, inte vad det innehåller. Ju fler autentiska mottagare desto lättare att ge skilda uppgifter med olika ämnen som engagerar olika elever.

– När det gäller klassbloggen var det tydligt att bilderna var en viktig del av kommunikationen, de tillförde äkthet. Eleverna upplevde att klassbloggen var meningsskapande. Det blir en del av en större berättelse där hela klassen är deltagare, en berättelse som är på riktigt.

– Skypandet med eleverna i Tanzania gav ett stort mervärde, förutom att eleverna tränade engelska och muntligt framträdande när de exempelvis berättade om vad det fanns för djur i Sverige, lärde sig eleverna att det inte var så stor skillnad på människor, att barnen var ganska lika dem själva även om de växte upp under helt andra förutsättningar.

– Att lära barnen att använda och uttrycka sig med flera olika verktyg, inte bara text, ser jag som en viktig kompetens för att kunna delta som demokratiskt medborgare i vårt multimediala samhälle.

Vad överraskade dig?

– Att det fungerade så bra att kommunicera med Tanzania och att det gav så många andra aspekter på lärandet och en djupare förståelse för hur andra människor lever sina liv.

– Det blev också tydligt att eleverna förstod att man kan kommunicera på olika sätt, att en del elever är bra på att skriva, andra bra på att prata engelska eller ta foto. Tekniken ger eleverna fler sätt att uttrycka sig på.

Sidan publicerades 2014-04-09 14:24 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-04-10 14:09 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bloggar bra verktyg på teknologutbildningen

Hur kan man använda webben för att utveckla språklig kompetens? Linda Bradley har undersökt hur studenter kan använda blogg och wiki vid språkinlärning. Resultatet visar att det finns en stor pedagogisk potential i verktygen.

Ungdomar skapar utbildningssituationer i sociala medier

Ungdomar utvecklar politiska värderingar och färdigheter, och lär sig att hantera svåra politiska frågor i sociala medier. Det visar Erik Anderssons forskning. Digitala medier kan vara ett sätt för skolan att hantera kontroversiella frågor i undervisningen, menar han.

Kompetensutveckling – viktiga faktorer för lärare i grundsärskolan

Kompetensutveckling för lärare i grundsärskolan gynnas av faktorer som kollaborativt arbete och distansering till den egna undervisningsverksamheten genom videobaserad granskning. Det visar Kamilla Klefbecks avhandling.

Evig kamp för relevans bakom framgångsrika skolbibliotek

Bakom framgångsrika skolbibliotek finns en skolbibliotekarie som lägger mycket tid och energi på att skapa sig en position på skolan och bryta sin professionella isolering. Skolledare behöver mer kunskap om vikten av ett väl fungerande skolbibliotek, säger Ulrika Centerwall.

Goda resultat med specialdidaktisk modell för elever med risk för lässvårigheter

Den specialdidaktiska modellen Response to Intervention (RtI) fungerar bra för att både upptäcka och förebygga lässvårigheter. Modellen ger goda resultat även på lång sikt, visar Camilla Nilvius forskning.

Så påverkar den statliga skärpta tillsynen styrningen av skolan

Den statliga skärpta tillsynen och användningen av sanktioner innebär ett nytt sätt att styra skolan. Det menar Håkan Eilard, som forskat om de skärpningar av den statliga tillsynen av skolan som har gjorts sedan år 2015.

Snabba barn får mest plats i konstruktionsaktiviteter på förskolan

Kvicka och initiativrika barn får mest plats när det byggs och konstrueras på förskolan. Det visar Johan Boström som har undersökt konstruktionsaktiviteter i relation till teknik och genus.

Matematik skapas i leken på fritidshemmet

På fritidshemmet uppstår och skapas matematik i relation till lek och umgänge. Ofta helt spontant men ibland med ett tydligt mål och syfte, visar Anna Wallin i sin avhandling.

Klassrumsklimat viktig faktor bakom mobbning

Marlene Bjäreheds forskning visar att den moraliska kompass som råder i klassrummet har betydelse för om och hur mobbning uppstår och upprätthålls.

Insats om relationskompetens gynnar flickor med NPF

Flickor med neuropsykiatriska diagnoser gynnas särskilt av insatser som syftar till att utveckla lärares relationskompetens. Det visar Linda Plantin Ewes forskning. 

Neurofeedback kan öka inlärningsförmågan hos unga med adhd

Neurofeedback, att få återkoppling på vad som händer i hjärnan i realtid, kan dämpa symptom och öka inlärningsförmågan hos unga med adhd. John Hasslingers forskningsresultat tyder på att metoden kan ha potential för lite äldre och motiverade ungdomar.

Upphandling av komvux väcker frågor om likvärdighet

Vuxenutbildningens förutsättningar och organisering skiljer sig extremt mycket mellan olika kommuner och från en upphandling till en annan. Det väcker frågor om likvärdigheten i vuxenutbildning, säger forskare Diana Holmqvist.

Lite utrymme för längre skapandeprocesser i förskoleateljén 

Förskoleateljén är styrd av rutiner och en målinriktad läroplan, vilket sätter stopp för möjligheten att få vara i en längre skapandeprocess. Det menar Yvonne Lindh som forskat i ämnet.

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning förstås bäst som en mänsklig rättighet som vi har i egenskap av att vara människa – snarare än att vara medborgare i en stat. Det menar Christian Norefalk, som forskat om utbildning som en mänsklig rättighet.

Fokus på textproduktion i skolans skrivundervisning

Elevers skrivande oftast stannar i klassrummet – de skriver för sig själva eller för att lämna in till läraren. Det medför att skrivande som kommunikation, deltagande och påverkan får liten plats i skrivundervisningen, visar Erika Sturk i sin avhandling.

Lässvårigheter hos tvåspråkiga elever

Det är viktigt att identifiera lässvårigheter hos tvåspråkiga elever, annars riskerar de att inte få rätt hjälp, visar Baran Johansson i sin avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

What happens when older students struggle to read? We asked. You answered.

Students tend to give up on school if they haven’t developed strong reading skills by the time they reach middle or high school, respondents to a recent survey say. The respondents – which included students, teachers and parents – offered recommendations for helping boost literacy among older students, including additional training for teachers, dyslexia screening, tutoring and various intervention programs.