Studenters resa mot förståelse

Maria Weurlander har skrivit en avhandling som handlar om hur studenter på läkarprogrammet går till väga för att lära sig ett nytt ämne, vilka hinder och möjligheter de har. – Jag har tagit studenternas perspektiv för att förstå hur undervisningens upplägg påverkar deras lärande, säger hon.

Maria Weurlander
Maria Weurlander

Född 1969
i Nyköping

Disputerade 2012-06-08
vid Karolinska Institutet


AVHANDLING
The journey towards understanding: exploring the interplay between teaching and learning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en bakgrund som gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen. Jag märkte då att många elever har svårt att förstå vissa centrala begrepp och processer inom naturvetenskap. Jag började fundera över hur jag gör som lärare för att hjälpa dem att förstå. Så småningom fick jag möjlighet att bedriva pedagogisk forskning på Karolinska Institutet och det föll sig naturligt att välja en kurs på läkarprogrammet. Men jag är inte specifikt intresserad av läkarprogrammet som sådant utan frågorna är mer generella.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om studenters resa mot förståelse av ett ämne, i det här fallet gällde det patologi som är en viktig del av läkarprogrammet. Studien handlar om hur de går till väga för att lära sig ett nytt ämne, vilka hinder och möjligheter de har. Jag har tagit studenternas perspektiv för att förstå hur undervisningens upplägg påverkar deras lärande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är att lärande är väldigt specifikt, att de strategier som studenter använder sig av beror på den specifika kursen, hur den är upplagd, vilka signaler som läraren sänder och vilka aktiviteter de har möjlighet att vara med i. Vissa aktiviteter hjälper dem att nå en förståelse av ämnet medan andra snarare sätter krokben för dem.

– Balansen mellan olika typer av aktiviteter är också viktig. Man måste ha en del informationsgivande aktiviteter som exempelvis föreläsningar där lärare förklarar saker. Studenterna behöver också informationsbearbetande aktiviteter där de får möjlighet att diskutera med varandra och lösa problem med lärare närvarande, där man utgår ifrån konkreta situationer.

Vad överraskade dig?

– Kursen jag undersökte ägde rum under fjärde terminen på läkarlinjen och studenterna var vid det här laget vana att läsa på universitet. Trots det beskriver samtliga studenter i studien att de upplevde ett kaos i början av kursen. Dels var det otroligt mycket nya ord. Dels visste de inte riktigt vad som var relevant och de var allmänt förvirrade i början. Samtidigt var de vana vid situationen och hade strategier för att kunna hantera kaoset.

– Det som är slående är att ur lärarens perspektiv ser man inte studentens kaos. Kursen planeras ur lärarens perspektiv där innehållet är välordnat och strukturerat – medan studenterna befinner sig i kaos. Det mest förvånande var just att studenterna trots sin studievana upplevde ett kaos.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det är universitetslärare, framför allt inom faktatunga utbildningar som naturvetenskap, teknik, medicin och vårdutbildningar. Men även lärare inom naturvetenskap på gymnasiet kan ha nytta av mina resultat. Det handlar mycket om hur man utformar aktiviteter för att hjälpa studenter att förstå.

John Miller

Sidan publicerades 2012-08-29 13:19 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-09-12 09:36 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Föreställningar om fysik hör ihop med prestationen

Hur lär sig universitetsstudenter fysik? Det har Madelen Bodin undersökt i sin avhandling. – Om studenterna tror att fysik är något man lär sig utantill presterar de sämre, säger Madelen Bodin.

Studenterna tar makten över utbildningen

Peter Bergström har in sin avhandling funnit att nätbaserad utbildning leder till att studenterna får mer makt över innehållet. Det innebär att lärarna i förväg måste designa för något okänt, eftersom de inte vet vad studenterna tar med sig in i utbildningen.

Förenklad framställning av hållbar utveckling i läromedel

I läromedel framställs hållbar utveckling utifrån en tydlig mansnorm som osynliggör konflikter. Det konstaterar Elin Biström som undersökt hur hållbar utveckling beskrivs i tryckta läromedel.

Neurofeedback kan öka inlärningsförmågan hos unga med adhd

Neurofeedback, att få återkoppling på vad som händer i hjärnan i realtid, kan dämpa symptom och öka inlärningsförmågan hos unga med adhd. John Hasslingers forskningsresultat tyder på att metoden kan ha potential för lite äldre och motiverade ungdomar.

Upphandling av komvux väcker frågor om likvärdighet

Vuxenutbildningens förutsättningar och organisering skiljer sig extremt mycket mellan olika kommuner och från en upphandling till en annan. Det väcker frågor om likvärdigheten i vuxenutbildning, säger forskare Diana Holmqvist.

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning förstås bäst som en mänsklig rättighet som vi har i egenskap av att vara människa – snarare än att vara medborgare i en stat. Det menar Christian Norefalk, som forskat om utbildning som en mänsklig rättighet.

Nyanlända föräldrar tar aktiv del i barnens förskola

Wiji Bohme Shomarys forskning visar att nyanlända föräldrar har stor handlingskraft och vilja att ta del av sina barns förskola. Men i statliga dokument framställs invandrade föräldrar som en grupp utan agens och i behov av stöd.

Känslomässig berg- och dalbana att lära sig programmera

Det finns såväl sociala som emotionella faktorer i situationen som uppstår när studenter lär sig att programmera. Detta har betydelse för om eleven vill fortsätta med programmering, visar Kristina von Hausswolffs avhandling.

Ungdomar saknar stöd för att hantera digitala sexuella trakasserier

Digitala sexuella trakasserier, så kallad sexting, är vanligt bland unga. Men elever saknar strategier för att hantera sexting, trots att konsekvenserna kan bli mycket svåra för enskilda elever, visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling.

Utbildningspolicy tolkas olika på nationell och lokal nivå

Skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling, men Ulrika Bergstrands avhandling visar att kommuner i gles- och landsbygd ofta har svårt att genomföra det som förväntas från nationellt håll.

Matematisk dialog utvecklar matematikundervisningen

Frågor och matematiska samtal kan hjälpa till att inkludera alla elever och göra dem mer aktiva i matematikundervisningen. Det visar Marie Sjöbloms avhandling om hur gymnasielärare i matematik kan främja matematisk dialog.

Utmanande och krävande för lärarstudenter på vfu

Den verksamhetsförlagda utbildningen är oerhört komplex och krävande för många lärarstudenter. Villkor, förutsättningar och resurser skiljer sig också stort mellan skolorna, visar Paul Strands avhandling.

Skattningsinstrument bidrar till bättre lärmiljö för barn med autism 

Genom att använda ett skattningsinstrument kan förskolor skapa en bättre övergripande lärmiljö för barn med autismdiagnos. Det visar Hampus Bejnös avhandling.

Privatekonomi – en ’gökunge’ inom samhällskunskapen

Undervisning om privatekonomi inom ämnet samhällskunskap på gymnasiet kretsar oftast kring frågor om hushållsekonomi. Genom att vidga perspektivet kan privatekonomi integreras i samhällskunskapen på ett relevant sätt, visar Mattias Björklund.

Unga med hörselnedsättning mår sämre än hörande jämnåriga

Unga med en hörselnedsättning mår sämre än hörande jämnåriga, och allra sämst mår de som har en hörselnedsättning och ytterligare en funktionsnedsättning, visar Sylvia Olssons forskning.

Rimligt med mindre styrning i vissa frågor

Vad händer med undervisningen när det mätbara ges allt större vikt? Det undersöker Gustav Borsgård i sin avhandling om politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer