Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens, tävlingsinslag och rangordning motverkas också genusmönster. Det konstaterar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Inga Oliynyk
Inga Oliynyk

Född 1974
Bor i Karlskrona

Disputerade 2021-12-03
vid Linnéuniversitetet


AVHANDLING
Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen: Didaktiska val och genusmönster i skolämnet Idrott och hälsa

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i många år som lärare i idrott och hälsa. När jag läste forskning som visade att vi lärare i idrott och hälsa bemöter flickor och pojkar olika tänkte jag att ”är det verkligen så, det kan inte gälla mig”. Trodde jag. Det här väckte frågor som jag kände att jag ville undersöka närmare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Syftet med avhandlingen är att ta reda på hur genusmönster rent praktiskt reproduceras men också motverkas i ämnet idrott och hälsa, genom att studera lärares didaktiska val. Avhandlingen bygger på observationer av 14 lärares lektioner i idrott och hälsa för elever i årkurs 1-9. Lärarna arbetar på olika skolor i södra Sverige. Direkt efter den observerade lektionen har jag tillsammans med läraren steg för steg gått igenom vad läraren gör i sin undervisning för att sedan kunna analysera detta utifrån ett genusperspektiv. Jag har ställt öppna frågor och läraren har har fått berätta om de didaktiska val han eller hon gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att lärare reflekterar kring rådande genusmönster och att flickor och pojkar kan bemötas olika i skolan. Det är också något som lärarna vill motverka. Det här resultatet är intressant eftersom det visar en förändring i relation till tidigare forskning som visar att lärare inte är medvetna om genusmönster.

– Resultaten visar att genusmönster reproduceras när undervisningen innehåller tävlingar, rangordningar eller konkurrens. Med de inslagen kan undervisningen inte bli jämlik, för här kommer alltid vissa elever att hamna i bakgrunden. Avhandlingen visar också att genusmönster reproduceras om läraren kategoriserar eleverna i grupper om exempelvis ”fotbollsgrabbarna”, ”danstjejerna” eller ”de blyga flickorna”. Förklaringen är att kategoriseringar förstärker ett antagande. Med andra ord: när lärare anpassar sin undervisning efter elevkategorierna utgår de från stereotypa uppfattningarna om flickors och pojkars förväntade egenskaper och intressen. På så sätt reproduceras de traditionella genusmönster. Sammanfattningsvis visar mina resultat att det är i undervisningen – i aktiviteterna och arbetsformerna – som genusmönster skapas och det är således också där som de kan omförhandlas och förändras.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs av komplexiteten som lärarna möter i sin vardag och där genusaspekten bara är en relativt liten del. Lärare gör didaktiska val varenda minut utifrån aspekter som lokaler, utemiljöer, materialval, elevernas fritidsintressen, deras mognad, och antalet pojkar och flickor i klassen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag är glad om resultaten kan bidra till ökad kunskap hos mina kollegor, blivande lärare i idrott och hälsa, fritidspedagoger, idrottsledare och övriga lärare.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-03-02 17:16 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-03-03 13:33 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Friluftsundervisning stärker tron på egen förmåga

Friluftsundervisningen kan bidra till en ny syn på sig själv och vad som är möjligt. Det menar Åsa Tugetam som forskat om de lärprocesser som tar form under en fjällvandring med gymnasieelever.

Text integrerat i kroppsligt lärande i idrott och hälsa

När text används i ämnet idrott och hälsa integreras det i det kroppsliga lärandet. Det visar Anna-Maija Norberg som undersökt vilka funktioner text har i ämnets undervisningspraktik.

Psykologi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi. Delta på plats i Stockholm 7 okt eller via webbkonferensen 17-31 okt. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 2 695 kr ex. moms t.o.m. 7 sept!

Organisatoriskt förhållningssätt god grund för rektorsutbildning

Novisa rektorer som har uppfattningen att deras roll är att leda organisationen har bäst möjlighet att använda den obligatoriska rektorsutbildningen för att utveckla sig själva och sin skola. Det visar Stina Jerdborg i sin avhandling.

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning förstås bäst som en mänsklig rättighet som vi har i egenskap av att vara människa – snarare än att vara medborgare i en stat. Det menar Christian Norefalk, som forskat om utbildning som en mänsklig rättighet.

Ungdomar vet inte när och var de ska söka hjälp

Unga människor vet inte var de kan söka hjälp om de mår psykiskt dåligt. Det visar en avhandling av Katrin Häggström Westberg, som tycker att det borde skapas en samlad vård för unga.

Förskolebarns frågor om vatten och miljö aktuella och relevanta

Vad kan utbildning i miljöfrågor handla om i förskolan, och hur kan den genomföras? Om det har Teresa Elkin Postila forskat om.

Få bevisrelaterade uppgifter i matematikböcker på gymnasieskolan

Matematisk bevisföring upplevs ofta som svårt. Men läromedel i matematik erbjuder få tillfällen för gymnasieelever att lära sig det, visar Andreas Bergwalls avhandling.

Barn utforskar rörelse i krigslekar

Skola, förskola och föräldrar måste vara försiktiga med ett alltför ensidigt fördömande av krigslekar som kan vara viktiga för många barn, framför allt pojkar. Det visar Ebba Theorells forskning.

Anpassning stark drivkraft hos extroverta och introverta barn

Små barns vilja att dela med sig kan kopplas till deras grad av anpassning. Den slutsatsen drar Kahl Hellmer som forskat om sambandet mellan personlighetsdrag och konformitet, viljan att anpassa sig, hos förskolebarn.

Vag läroplan skapar osäkerhet kring programmering

Det har gått några år sedan programmering infördes i läroplanen, men fortfarande saknar lärare riktlinjer kring vad eleverna ska lära sig. Det visar Peter Vinnerviks avhandling om lärarnas uppdrag med programmering i undervisningen.

Så uttrycker unga identitet på sociala medier

När unga vill uttrycka sin identitet på sociala medier använder de sig av olika strategier, strategier som skiljer sig åt beroende på plattform. Det visar Amira Sofie Sandins avhandling, där hon också involverat ungdomar som medforskare.

Förskolan en bra plats för föräldrastödsprogram

Att genomföra föräldrautbildningar på förskolan fungerar bra för föräldrar som upplever att de behöver vägledning och stöttning i föräldraskapet. Det visar Anton Dahlbergs avhandling om förskolebarn med beteendeproblem och känslomässiga svårigheter.

Betygsintagning påverkade elevernas grundskolebetyg

När reformen med betygsintagning infördes till kommunala gymnasieskolor i Stockholm fick det en positiv påverkan på elevers genomsnittliga betyg i årskurs 9, enligt Lucas Tilleys avhandling.

Lärare kombinerar sociala och kognitiva aspekter vid bedömning

Lärare använder både sociala och kognitiva aspekter i sin bedömning av elevers läsutveckling. Det visar Ulrika B Anderssons avhandling om hur framåtsyftande bedömning används av lärare i tidig läsundervisning.

Kvinnliga lärare tidiga med att kombinera familjeliv och yrkesliv

Redan vid sekelskiftet 1900 fanns det kvinnliga småskole- och folkskollärare som vikarierade efter att de bildat familj. Emil Marklund slår med sin forskning hål på bilden av bilden av kvinnliga lärare som ensam, barnlös och gammal.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.