Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

Publicerad:2022-03-02
Uppdaterad:2022-03-03
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Inga Oliynyk

Född 1974
Bor i Karlskrona

Disputerade 2021-12-03
vid Linnéuniversitetet

Avhandling

Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen: Didaktiska val och genusmönster i skolämnet Idrott och hälsa

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens, tävlingsinslag och rangordning motverkas också genusmönster. Det konstaterar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i många år som lärare i idrott och hälsa. När jag läste forskning som visade att vi lärare i idrott och hälsa bemöter flickor och pojkar olika tänkte jag att ”är det verkligen så, det kan inte gälla mig”. Trodde jag. Det här väckte frågor som jag kände att jag ville undersöka närmare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Syftet med avhandlingen är att ta reda på hur genusmönster rent praktiskt reproduceras men också motverkas i ämnet idrott och hälsa, genom att studera lärares didaktiska val. Avhandlingen bygger på observationer av 14 lärares lektioner i idrott och hälsa för elever i årkurs 1-9. Lärarna arbetar på olika skolor i södra Sverige. Direkt efter den observerade lektionen har jag tillsammans med läraren steg för steg gått igenom vad läraren gör i sin undervisning för att sedan kunna analysera detta utifrån ett genusperspektiv. Jag har ställt öppna frågor och läraren har har fått berätta om de didaktiska val han eller hon gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att lärare reflekterar kring rådande genusmönster och att flickor och pojkar kan bemötas olika i skolan. Det är också något som lärarna vill motverka. Det här resultatet är intressant eftersom det visar en förändring i relation till tidigare forskning som visar att lärare inte är medvetna om genusmönster.

– Resultaten visar att genusmönster reproduceras när undervisningen innehåller tävlingar, rangordningar eller konkurrens. Med de inslagen kan undervisningen inte bli jämlik, för här kommer alltid vissa elever att hamna i bakgrunden. Avhandlingen visar också att genusmönster reproduceras om läraren kategoriserar eleverna i grupper om exempelvis ”fotbollsgrabbarna”, ”danstjejerna” eller ”de blyga flickorna”. Förklaringen är att kategoriseringar förstärker ett antagande. Med andra ord: när lärare anpassar sin undervisning efter elevkategorierna utgår de från stereotypa uppfattningarna om flickors och pojkars förväntade egenskaper och intressen. På så sätt reproduceras de traditionella genusmönster. Sammanfattningsvis visar mina resultat att det är i undervisningen – i aktiviteterna och arbetsformerna – som genusmönster skapas och det är således också där som de kan omförhandlas och förändras.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs av komplexiteten som lärarna möter i sin vardag och där genusaspekten bara är en relativt liten del. Lärare gör didaktiska val varenda minut utifrån aspekter som lokaler, utemiljöer, materialval, elevernas fritidsintressen, deras mognad, och antalet pojkar och flickor i klassen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag är glad om resultaten kan bidra till ökad kunskap hos mina kollegor, blivande lärare i idrott och hälsa, fritidspedagoger, idrottsledare och övriga lärare.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev