Dela:

Textsamtal – ett stöd för lärandet

Både lärarledda och elevstyrda textsamtal kan stötta elevers läsförståelse och lärande, men det krävs förberedelser och en tydlig struktur för att de ska göra det, visar Yvonne Hallessons forskning. I avhandlingen lyfter hon fram vad som utmärker de textsamtal som fungerar bra ur ett didaktiskt perspektiv.

Yvonne Hallesson
Yvonne Hallesson

Född  1973
i Torsby

Disputerade 2015-05-22
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Textsamtal som lässtöttande aktivitet. Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag gjorde min lic-avhandling om högpresterande gymnasieelever där jag tittade på vad som utmärkte goda läsare. Jag kunde se att eleverna upplevde att det var givande att prata om texter i strukturerade textsamtal. Jag blev intresserad av att gå vidare och undersöka hur textsamtal kan fungera stödjande för läsandet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om olika typer av textsamtal i historieundervisningen på gymnasiet. Jag har tittat både på samtal som förekommer naturligt i den ordinarie undervisningen och samtal som sker mer strukturerat med syfte att fungera stöttande. Jag har analyserat samtalen med fokus på innehåll, hur de förhåller sig till texten och vad som händer med texten i de olika samtalen. Jag har också tittat på olika former av samtal – hur eleverna stöttar varandra och hur läraren går in och stöttar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag menar att alla lärare som arbetar med texter i ett ämne måste hjälpa eleverna med texterna och stötta dem genom textsamtal. Mina resultat visar att både lärarledda och elevstyrda textsamtal kan stötta läsandet, men det krävs vissa förutsättningar för att de ska göra det. I avhandlingen visar jag vad som utmärker de samtal som fungerar bra ur ett didaktiskt perspektiv.

– En sak som är viktig är att eleverna måste vara väl förberedda inför läsningen och mötet med texten. De måste ha förkunskap om både ämnet och den typ av text de möter. Min studie visar också att det är viktigt hur man strukturerar samtalet, eftersom till exempel hur man ställer frågor får betydelse för vad det blir för samtal.

– Ett strukturerat textsamtal öppnar för delaktighet för de som är med och det finns utrymme för olika röster att höras.

– Slutligen måste läraren ha ett didaktiskt perspektiv på samtalet – det vill säga veta vad syftet är. Det krävs planering av läraren även om eleverna sköter samtalet, läraren måste organisera strukturen runt omkring och inte lämna eleverna ensamma med det.

Vad överraskade dig?

– Även om tidigare forskning har antytt hur lite lärare faktiskt pratar om texter med eleverna blev jag förvånad. Lärarna i studien väljer att fokusera på ämnesinnehållet och tror att eleverna ska klara läsandet på egen hand. Mina resultat tyder på att inte alla elever gör det, man måste arbeta med texterna med eleverna och textsamtal kan vara ett sätt att göra det.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla lärare som arbetar med sakprosatexter i sina ämnen kan ta del av vad som utmärker välfungerande textsamtal. För historielärare kan det vara intressant eftersom jag belyser svåra begrepp och vad som kan vara svårt i historietexter.

Sidan publicerades 2015-08-26 10:25 av


Relaterat

Stora olikheter i skrivundervisningen på gymnasiet

Elever som går på samma skola och läser samma kurs möts av olika krav och förväntningar på vad de ska prestera. "Elever som går på yrkesförberedande program kan också prestera väl om de får en högkvalitativ undervisning", säger Pernilla Andersson Varga som forskat om skrivundervisningen på gymnasiet.

Nyckeln till att få elever att skriva mer levande…

... är mer uttryckliga textkommentarer från läraren och fler klassrumsdiskussioner kring texterna, säger Jenny Folkeryd. Hennes avhandling visar att de flesta elever använder sig av de värderande uttryck som krävs för att skriva en levande text - däremot fanns det skillnader mellan låg- och högpresterande elever. Men hjälp finns att få: i sin avhandling har Jenny skapat ett konkret verktyg för hur man kan få elever att skriva mer levande.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser