Treåriga yrkeslinjer gav fler avhopp

Caroline Hall

Född 1979
i Växjö

Disputerade
2010-02-26

vid Uppsala universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Empirical Essays on Education and Social Insurance Policies

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Förändringen av gymnasieutbildningen är ett ämne som har debatterats mycket i media. Inför gymnasiereformen 1991 genomfördes en omfattande försöksverksamhet där treåriga yrkeslinjer infördes på prov i ett antal kommuner. Försöksverksamheten har gjort det möjligt att utvärdera effekterna av förlängningen på ett mycket tillförlitligt sätt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen består av fyra uppsatser, som samtliga är statistiska undersökningar. I en av uppsatserna har jag, utifrån resultaten av försöksverksamheten, utvärderat skillnaden mellan att gå en treårig yrkeslinje jämfört med en tvåårig. Jag har tittat på sannolikheten för att eleverna skulle hoppa av, sannolikheten för att de skulle läsa vidare på högskolan samt om lönebilden påverkades på sikt. Samtliga yrkeselever under perioden 1986 1990 ingår i studien, men jag har särskilt undersökt elever som hade låga grundskolebetyg och som kom från hem där föräldrarna saknade högre utbildning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det ena är att det inte finns några tecken på att förlängningen av yrkeslinjerna har resulterat i att fler yrkeselever studerar på högskolan. Det var oväntat för mig eftersom en viktig tanke med reformen var att den skulle ge alla gymnasielever behörighet att läsa vidare.
– Ett annat resultat är att avhoppen från gymnasiet har ökat bland eleverna på de treåriga yrkeslinjerna. Oftast sker avhoppen bland elever som har låga betyg i grundskolan och som kommer från hem utan studietradition. Ytterligare ett resultat, som dock inte går att säkerställa statistiskt, är att det finns tecken på att de treåriga yrkeslinjerna kan ha positiva effekter på lönen i ett längre perspektiv.

Vad överraskade dig?

– Jag har förvånats över att förlängningen av utbildningen inte påverkat antalet elever som läser vidare. En tolkning av detta kan vara att de elever som gick den tvååriga linjen under försöksverksamheten ändå hade möjlighet att ta sig vidare till högskolan genom komvux.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tycker att mina resultat är viktiga att beakta för dem som beslutar hur gymnasieskolan ska utformas avseende längd. Men också när det gäller hur yrkesinnehållet ska förhålla sig kontra det allmänna teoretiska innehållet.

Sidan publicerades 2010-03-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 14:43 av


Relaterat

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning om pojkars skolprestationer.  

Sociala medier utmanar studenters olika roller

Att parera mellan rollerna som student, privat och professionell är en balansakt. Det konstaterar Pernilla Josefsson som utforskat hur högskolestudenter förhåller sig till sociala medier när de integreras i lärmiljön.

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.

Bättre möjligheter till lärande när elevers frågor utforskas i undervisningen

Att ge utrymme för elevernas frågor i matematikundervisningen bidrar till att innehållet blir behandlat på ett mer komplext sätt. Det vinner både elever och lärare på, visar Tuula Maunulas avhandling.

Kompetensutvecklingsprogram för lärare under lupp

Jannika Lindvall har utforskat två stora kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.  Båda är lika i upplägg. Men dess effekter på elevresultaten skiljer stort.

IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Utbildning i datavetenskap och IT tycks inriktad mot teknisk problemlösning. Det konstaterar Anne-Kathrin Peters som visar att studenter med ett bredare intresse ofta hoppar ofta av eller tänker om.

Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Feedback och bekräftelse av handledaren är centralt för att utveckla sin identitet som yrkeslärare. Det visar Eivor Romar som utforskat hur yrkeslärarstudenter upplever den verksamhetsförlagda utbildningen.

Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Manualiserade program mot ångest och depression hos skolbarn som genomförs av lärare har ganska liten effekt, visar Johan Åhléns avhandling. För att ge resultat måste lärarna få mer stöd.

Kartläggning av elevers syn på pris och miljökostnader

Caroline Ignell har utforskat gymnasielevers syn på miljöaspekter i prissättning. Resultaten visar att det finns stor potential att koppla ekonomiämnet till miljöfrågor och naturkunskap.

Digitaliseringsprojekt i Sverige, Norge och Danmark utvecklade undervisningen

I sin avhandling har Sara Willermark studerat ett treårigt nordiskt EU-projekt om undervisning över nationsgränser med stöd av digital teknik. Resultaten visar att lärarna stärktes i sin profession trots många utmaningar.

Pedagogisk skicklighet likställs med undervisningserfarenhet och handledning av doktorander

Doktorandhandledning framträder som en mycket avgörande faktor vid utnämningar av professorer, visar Sara Levander i sin avhandling. Hon har studerat vilket värde pedagogisk skicklighet tillskrivs vid anställning av lektorer och professorer.

Negativa effekter av differentierade skolmiljöer

Att dela upp elever utifrån skolprestation, så kallad differentiering, kan underminera jämlikheten i skolan, visar Marcus Östermans forskning.

Förskollärare tar mer ansvar än vad yrket kräver

Förskollärare tar ett ansvar, långt bortom vad uppdraget faktiskt kräver. Forskaren Mie Josefson slås också av att förskollärare värjer sig mot begreppet omsorg, trots dess starka förankring i förskolan.

Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Jussi Jylkkä visar att tvåspråkiga personer inte tränar exekutiva funktioner, exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Därmed strider hans resultat mot tidigare forskning.

SNI i undervisningen kräver tydliga strategier hos lärare

Lärare ställs inför stora utmaningar när samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, förs in i klassrummet. Framför allt när det gäller att förhålla sig till såväl ämnesplan som vikten av fria diskussioner, visar Ulrika Bossér.

Lärarutbildning formad för den perfekta studenten

Som student på lärarutbildningen klarar man sig bäst om man är ung, frisk och ambitiös. För existentiella frågor finns inte utrymme, visar Monica Vikner Stafbergs undersökning som handlar om lärares bildningsgångar.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så bryts pojkars antipluggkultur

Kulturen att inte plugga som ofta finns bland pojkar kan brytas. Tillåtande normer kring studier, där pojkar kan prata med varann om pluggande utan att tappa status, gynnar deras resultat i skolan.

Skolministeriet : Hur ska det gå med programmeringen?

Men många lärare saknar kompetens i programmering och en del varnar dessutom för att den ordinarie matematikundervisningen kommer att bli lidande när programmeringen tar värdefull undervisningstid. Vad är det egentligen som ska hända i höst och hur är det tänkt att det ska fungera?

Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna

Nu visar forskning att mobiler inte skapar oro. I ett svensk-finskt forskningsprojekt har forskarna filmat elever under tre års tid.

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist.

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.