Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Bara en liten del av förskolans verksamhet synliggörs i bilder. Undervisningsdelen syns, medan lek och omsorg inte syns på samma sätt i de fotografier som tas på förskolor, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Catarina Wahlgren
Catarina Wahlgren

Bor i Norrtälje
Född år 1967

Disputerade 2023-03-31
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
En bild säger mer än tusen ord. Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i förskolan och vi arbetade mycket med fotografier, särskilt när den digitala tekniken kom blev det som en explosion av bilder. Mina frågor handlar om hur vi framställer barn och vad är det som påverkar det?

Vad handlar avhandlingen om?

– Fokus är på fotografier i förskolan och deras potential att öka barns delaktighet, från ett barnperspektiv och belyst utifrån olika trender som påverkar förskolan, som till exempel professionalisering och digitalisering av förskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är en väldigt liten del av verksamheten som synliggörs, synen på vad som är professionalitet i förskolan påverkar fotografiernas innehåll. Det är som en tro att man måste efterlikna skolan för att vara professionell. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas på fotografier. Lek och barnens egna intressen osynliggörs trots att de är viktiga i läroplanen och viktiga för förskollärare.

– Resultaten visar också att barnen tyckte att fotografierna var de vuxnas sak. De avstår i hög utsträckning från att bli delaktiga. Kanske beror ointresset på att bara vissa delar avbildas och barnen går därmed miste om erbjudanden om delaktighet. Barnen visade intresse för att se sig själva och sina kamrater i bilderna.

– Rumslighet har dock betydelse. Inomhus visades framför allt undervisningssituationer medan det utomhus förekom mer av andra aktiviteter. Bilderna utomhus innehöll mer inslag av lek och omsorg och också mer traditionellt feminint kodade aktiviteter, där känslor och sinnen speglades. Det kunde vara barn som höll mossa mot kinden eller luktade på en blomma.

Vad överraskade dig?

– Att rummen – om fotografierna var inomhus eller utomhus – hade så stor betydelse. En annan sak som överraskade mig var att fotografierna var könsneutrala trots att tidigare forskning visar att förskollärare har väldigt könsspecifika förväntningar på barnen. Samtidigt blev det tydligt när barnen pratade om fotografierna att könsstereotyper finns runt omkring dem. En tredje sak var att barnen var duktiga på att placera in sig själva i fotografierna, trots att fotografierna som delades digitalt var anonyma.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min första tanke var att förskollärare ska kunna läsa och ha nytta av avhandlingen när de arbetar med fotografier. Även förskolechefer och chefer på andra nivåer kan ha nytta av avhandlingen. Jag tror att det är viktigt att reflektera vidare över praxisen att avbilda barnen anonymiserat och vad det får för betydelse för att kunna synliggöra omsorgssituationer. När man delar bilder med familjer kan barnet framstå som ensamt eftersom förskollärarna inte har tillåtelse att visa fler barn på bilderna.  Det finns behov av vidare forskning om konsekvensen av anonyma bilder – hur gör vi barns röster hörda?

Susanne Rydell

Foto: Joelin Quigley Berg

Sidan publicerades 2023-04-20 21:40 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

TEMA: Att möta förskolebarn som flytt Webbkonferens

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-föreläsningar för dig som vill lära dig mer om förskolans roll för barn som flytt från sina hemländer. Förskolans personal har med sina olika kompetenser en viktig roll för dessa barn, och kan utgöra en skyddsfaktor. Föreläsningarna är av intresse för alla som arbetar i förskolan. Boka din plats idag till lägsta pris!

TEMA: Utsatta barn i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Utsatta barn i förskolan. Titta när det passar dig under en sexveckorsperiod.

TEMA: Digitala verktyg i förskolan Webbkonferens

Ta del av en digital föreläsning för dig som arbetar i förskola och vill veta mer om att arbeta med digitala verktyg. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Språkstörning och talängslan i förskolan. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

Specialpedagogik i förskolan

Skolportens årliga konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 8–9 november eller via webbkonferensen 16 november–7 december. Boka din plats till lägsta pris idag!

TEMA: Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan. Titta när det passar dig under en sexveckorsperiod, ensam eller tillsammans med kollegor.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Lärmiljön viktig för barns motoriska färdigheter 

Den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön behöver samspela för att barn ska få de bästa förutsättningarna att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter. Det visar Mikaela Svanbäck-Laaksonen i sin avhandling.

En ny läroplanstradition i förskolan tar form

Förskollärarna har accepterat undervisningsbegreppets intåg i förskolan, vilket tycks ha gynnat tillkomsten av en ny lekdidaktisk läroplanstradition. Det konstaterar forskaren Benita Berg i sin avhandling.

Nyanlända föräldrar tar aktiv del i barnens förskola

Wiji Bohme Shomarys forskning visar att nyanlända föräldrar har stor handlingskraft och vilja att ta del av sina barns förskola. Men i statliga dokument framställs invandrade föräldrar som en grupp utan agens och i behov av stöd.

Olika möjligheter för lärande i naturvetenskap i förskolan

Olika handlingar formar undervisningen i förskolan i olika riktning, vilket också påverkar vilka möjligheter till lärande som skapas för barnen. Det visar Elin Eriksson i sin avhandling om undervisning som tar stöd av förproducerat material.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser