Utbildning i entreprenörskap kräver tid för reflektion

Utbildning i entreprenörskap kräver inte bara handling utan även tid för reflektivt tänkande. Det konstaterar Gustav Hägg som i sin avhandling visar att en mer erfarenhetsbaserad entreprenörskapsutbildning bidrar till kunskapsutveckling.

Gustav Hägg
Gustav Hägg

Född 1983
Bor i Helsingborg

Disputerade 2017-12-22
vid Lunds universitet


AVHANDLING
Experiential entrepreneurship education : Reflective thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge

Varför blev du intresserad av frågan?

– Som utbytesstudent i Danmark kom jag i kontakt med erfarenhetsbaserat lärande i form av problembaserat lärande, vilket var en lärandeform som passade för mig och fick mig intresserad av en akademisk karriär.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om att förstå reflektivt tänkande som motvikt till den aktionsorienterade pedagogiken vid utbildning av entreprenörskap på högskolenivå. Mitt antagande är att entreprenörskapsutbildningar ofta är just aktionsorienterad och där reflektion ses som en självklar del som sker per automatik. Vikten av aktion präglar till stor del även hur UF bedrivs på gymnasiet.

– Jag problematiserar detta antagandet och visar på vikten av hur reflektivt tänkande utvecklas och att det kräver träning och instruktion. Vad skulle ett mer erfarenhetsbaserat lärande generera för kunskaper? Jag argumenterar för att ett reflektivt tänkande innebär att vi kan dra nytta av erfarenheter i en lärprocess.

– Avhandlingen bygger även på studiegrupper och enkäter med cirka 40 studenter som studerar entreprenörskap utifrån ett mer erfarenhetsbaserat lärande. De har även under ett års tid fått skriva reflektiva dagböcker. Jag har i min avhandling studerat tre pedagogiska metoder: expert-novis lärande (mentorskap), grupplärande (studiegrupper), samt individuellt lärande (reflektiva dagböcker samt enkäter).

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att lärandeprocessen hos entreprenörstudenter utvecklas bättre när olika typer av kunskap stimuleras. Det gäller såväl traditionell inläsningskunskap, praktiska färdigheter som förmågan att värdera hur och när kunskap och färdigheter ska användas. Studien bekräftar att erfarenhet omvandlas till kunskap genom reflektivt tänkande. Kort sagt – genom att tänka till och reflektera, får vi bättre förutsättningar att kunna ta mer rationella men också mer etiska och moraliska beslut. Det här kan tyckas självklart men utbildning i entreprenörskap har präglats av praktiserande entreprenörers agerande och där teorier kring lärande i viss mån fått stå tillbaka.

– Både gruppdiskussionerna samt mentorskapet bidrar till reflektivt tänkande hos den enskilde studenten. I gruppdiskussioner möter eleverna andra med liknande frågeställningar och tillsammans utvecklar de lösningar. Mentorskapet bidrar till att vidga studenternas perspektiv.

– Sammantaget visar min avhandling att en mer erfarenhetsbaserad entreprenörskapsutbildning med utrymme för reflektiva tänkande bidrar till att utveckla kunskap och på sikt mer gångbara företagsidéer.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs av hur de olika delarna i lärprocessen kompletterade varandra. Hur mentorskapet, de gemensamma studiegrupperna och de reflekterande dagböckerna hakade i varandra. Alla delar bildade tillsammans en holistisk processmodell.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis utvecklare av program och kurser i entreprenörskap. Dessvärre finns en stor tilltro till det praktiska handlandet, och påtryckningar, inte minst från EU-håll, går i motsatt riktning. EU vill till viss grad ta bort inläsning genom att fasa ut kursböcker och dylikt. Jag menar att det är problematiskt då man får en skev syn på vad erfarenhetsbaserat lärande faktiskt bygger på, vilket är både handling i form aktion, reflektion, men även teori som oftast inhämtas genom inläsning.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-01-30 13:15 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-01-31 12:36 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogisk inriktning påverkar personalens arbetsmiljö.

Finska rektorer måste undervisa

För att jobba som rektor i Finland krävs förutom formell behörighet även att man bedriver viss klassundervisning. – Men mängden administration och praktiska vardagsuppgifter är förvånansvärt stor. Att få mer tid för pedagogiska diskussioner står högt på rektorernas önskelista, berättar Siv Saarukka som doktorerat på vad det innebär att vara skolledare i Finland.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet, som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

Chefen är ingen undergörare

Fundera över ditt ledarskap och var beredd till nytänkande. Det är budskapet i en av de två böcker som Peter Fowelin denna gång skriver om.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats