Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Sexualundervisningen behöver vara mer utforskande, både för eleverna i klassrummet men även i lärarnas arbete med att konstruera undervisningen. Det visar Sara Planting-Bergloos forskning.

Sara Planting-Bergloo
Sara Planting-Bergloo

Bor i Stockholm
Född år 1978

Disputerade 2023-03-27
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Becomings of Swedish secondary sexuality education. Enactments in natural science subjects and interdisciplinary teaching about pornography

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är biologilärare och har undervisat i ämnet i många år, både på högstadiet och gymnasiet. Traditionellt har biologilärare haft en väldigt stark position inom kunskapsområdet. Även om det är bredare, så förknippas ämnet ofta med ett medicinskt perspektiv och undervisning om preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, reproduktion och könsorganens anatomi.

Vad handlar avhandlingen om?

– Som lärare upplevde jag att det var mycket fokus på vad sexualundervisningen ska ta upp och ganska lite på hur man ska göra det. Det finns många externa aktörer som tillhandahåller olika metodmaterial, men de har ju sin agenda och är bara en del av sexualundervisningen. Jag var väldigt intresserad av hur ämnet kan ta form i skolan. Jag var också nyfiken på hur man kan möta elevernas intressen och frågor.

– Jag har varit ute på två gymnasieskolor och två högstadieskolor, där jag har samskapat undervisningen tillsammans med lärare. De två första studierna gjordes på gymnasiet och i den första utforskade vi undervisningen om oskuld. Den andra studien handlar om preventivmedelsanvändning. I den tredje studien utforskade jag vad undervisning om pornografi kan vara, tillsammans med andra forskare och högstadielärare. I den fjärde studien har jag undersökt den naturvetenskapliga sexualundervisningen tillsammans med fyra NO-lärare på högstadiet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Även om de fyra studierna handlar om olika saker så blev det väldigt tydligt att de empiriskt pekade på samma sak. Och det är att sexualundervisningen behöver vara väldigt utforskande. Man behöver planera lektioner så att eleverna får diskutera, läsa, skriva och vara aktiva. Mina resultat visar att eleverna blev väldigt engagerade när de fick fördjupa sig och utforska olika frågor. Det är svårt att ha helklassdiskussioner i ämnet, och ett mer individuellt utforskande fungerade väldigt bra eftersom eleverna fick möjlighet att synliggöra sina egna frågor.

– Kunskapsområdet behöver också få in kulturella, historiska, religiösa och samhälleliga perspektiv på sex och sexualitet. Det går exempelvis att ha en klassisk preventivmedelsgenomgång, och sedan konstruera uppgifter kring hur det ser ut mellan könen, vem som har ansvaret och hur det har sett ut historiskt. Att försöka skapa mer komplexa uppgifter som det kanske inte riktigt finns givna svar på. I utforskandet växer nya frågor fram som man kan arbeta vidare med. För att kunna göra det så behöver man ha ett gott kollegialt stöd och samarbete, det blir som ett utforskande i lärarkollegiet också.

Vad överraskade dig?

– Hur mycket tid det tar att vända och vrida på olika frågor. Det förvånade mig också hur mycket bättre det blir när lärare samarbetar och konstruerar uppgifter tillsammans. Ytterligare något som förvånade mig är att lärare har ett relativt dåligt självförtroende inom kunskapsområdet. De förlitar sig gärna på externa aktörer. Jag menar att lärarna kan det här, men de måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning.

Vem har nytta av dina resultat?

– Avhandlingen är väldigt praktiknära så jag hoppas att lärarprofessionen ska ha användning av den. De fenomen som jag har undersökt kan vara till nytta även för andra ämneslärare än biologilärare. Mina resultat visar också att undervisningen på området inte samordnas mellan lärare. Eleverna upplever tyvärr att den är repetitiv och inte så fördjupande, eftersom många lärare tar upp samma saker. Så det behövs mer samarbete och man behöver ha en skolgemensam plan för kunskapsområdet.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2023-04-20 17:03 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 30 november–1 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–12 januari. Boka din plats till lägsta pris idag!

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens konferens för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att möta kollegor från hela landet. Boka din plats idag till lägsta pris!

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är inte anpassad efter ungdomars behov. Elever tycker att lärarna är dåligt uppdaterade och fokuserar på det negativa. Det visar Brian Unis som undersökt ungas behov av stöd i relation till sexuell hälsa.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser