Varför väljer en lärare i fysik att undervisa som den gör?

Susanne Engström

Född 1962

Disputerade
2011-06-10

vid Mälardalens högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa - gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Fysikämnet har intresserat mig, varför så många elever tycker att det är svårt och tråkigt när jag själv tycker att det innehåller så många fantastiska förklaringar av det vi ser i livet. Jag fokuserade på energiundervisning eftersom kunskaper om energi är så viktiga för vår mänskliga existens och att fysikkunskaper kan vara viktiga att relatera till en hållbar energiutveckling. Ju mer jag har undersökte energiundervisningen inom fysikämnet desto mer fascinerad blev jag av fysiklärarens val av ämnesinnehåll och arbetssätt. Jag övergick till att undersöka varför fysikläraren väljer att undervisa som han/hon gör.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om vad energiundervisningen inom första fysikkursen på gymnasiet tar upp, hur fysiklärare undervisar och varför. Alltså hur skolfysiken som undervisningspraktik ser ut. När jag studerat varför har jag använt mig av ett utbildningssociologiskt perspektiv genom att jag använt Pierre Bourdieus habitusbegrepp för att förklara de val som fysiklärare gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att en fysiklärares sociala bakgrund, hans/hennes erfarenheter och värderingar har betydelse för hur han eller hon väljer att undervisa, i detta fall energi inom fysikämnet och att fysikämnet i skolan befinner sig i ett gränsland mellan politik och naturvetenskap när det gäller synsätt och vad som värderas högt, vad som ska tas upp och hur man bör göra det.
– Att det är viktigt att både verksamma lärare och lärarstudenter reflekterar över hur de ser på fysikämnet som sådant och varför de tar ställning som de gör samt hur deras syn och ställningstaganden påverkar undervisningen.

Vad överraskade dig?

– Först och främst att så stor del av de undersökta fysiklärarna väljer att undervisa genom att strikt följa en lärobok, förklara basfakta och låta elever genomföra beräkningsuppgifter, utan att lyfta fram aktuella frågeställningar inom energi eller relatera till elevers egen verklighet. Men även att det i det habitusrekonstruktioner som jag gör kan se förklaringar till att olika lärartyper väljer att undervisa olika och att olikheterna kan förklaras av deras erfarenheter och livsbakgrund.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärarutbildningar och lärarfortbildningar, där det är möjligt att lyfta fram olika skolämnens högt värderande ställningstaganden och hur dessa har vuxit fram samt där låta studenter och lärare reflektera över sina egna ställningstaganden i relation till allt detta.

Sidan publicerades 2011-08-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:17 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer