Varje skolämne är en språkvärld

Pia Nygård Larsson

Född 1968
Disputerade 2011-06-08

vid Lunds universitet/Malmö högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag intresserar mig för språket som verktyg för lärande och kommunikation. I den meningen är svenska språket något som går utöver svenskämnet. Språket får dessutom större betydelse för elever som lär på sitt andraspråk, och vad detta innebär i olika skolämnen intresserar mig. Även ur ett mer generellt perspektiv är jag intresserad av vilket språkbruk och vilka texter som olika ämnen använder sig av och som eleverna därför behöver kunna hantera. Att det blev just biologiämnet är mer slumpmässigt.

Vad handlar avhandlingen om?

Avhandlingen handlar om text, språk och lärande i en naturvetarklass som läser gymnasiekursen Biologi A. Jag har analyserat klassens lärobok, undervisningen och olika elevtexter. Utöver rent språkliga analyser har jag även undersökt multimodala uttryckssätt, främst biologiämnets bilder. Klassen är språkligt heterogen, och hälften av eleverna har utländsk bakgrund.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett skolämne som biologi rymmer en mångfald texter och olika typer av språkbruk. Den lärobok som analyserades innehåller många olika typer av texter som i varierande grad är multimodala, liksom i olika grad beskrivande, förklarande eller argumenterande.Undervisningen är tillika i stor utsträckning multimodal, och lärarens stöttning i form av exempelvis bilder är betydande. Läraren rör sig även mellan ett mer vardagligt och ett mer vetenskapligt språkbruk, vilket jag menar är en stor lärandepotential. I stor utsträckning tolkas läroboken för eleverna.
Elevtexterna visar även på språkets betydelse för betygsnivån. Högre betygsnivåer ställer högre krav på språkliga kunskaper, det vill säga förmåga att hantera det språk som skolarbetet kräver. Skillnaden mellan eleverna i klassen är stor, och de flerspråkiga eleverna når sällan högre betygsnivåer. Språkliga kunskaper får ännu större betydelse genom de nya ämnesplanerna för 2011. Detta ställer krav på språklig stöttning och att eleverna får många tillfällen till egen språklig produktion.

Vad överraskade dig?

Bildernas betydelse, överhuvudtaget mångfalden av texter och språkbruk. Det är viktigt att vi inte har en förenklad bild av olika skolämnens uttrycksmedel utan är medvetna om att varje skolämne i sig utgör en rik språk- och textvärld.

Vem har nytta av dina resultat?

Lärare, lärarutbildare och lärarstudenter. Alla som intresserar sig för språk och text i olika skolämnen.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:44 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer