Varje skolämne är en språkvärld

Pia Nygård Larsson

Född 1968
Disputerade 2011-06-08

vid Lunds universitet/Malmö högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag intresserar mig för språket som verktyg för lärande och kommunikation. I den meningen är svenska språket något som går utöver svenskämnet. Språket får dessutom större betydelse för elever som lär på sitt andraspråk, och vad detta innebär i olika skolämnen intresserar mig. Även ur ett mer generellt perspektiv är jag intresserad av vilket språkbruk och vilka texter som olika ämnen använder sig av och som eleverna därför behöver kunna hantera. Att det blev just biologiämnet är mer slumpmässigt.

Vad handlar avhandlingen om?

Avhandlingen handlar om text, språk och lärande i en naturvetarklass som läser gymnasiekursen Biologi A. Jag har analyserat klassens lärobok, undervisningen och olika elevtexter. Utöver rent språkliga analyser har jag även undersökt multimodala uttryckssätt, främst biologiämnets bilder. Klassen är språkligt heterogen, och hälften av eleverna har utländsk bakgrund.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett skolämne som biologi rymmer en mångfald texter och olika typer av språkbruk. Den lärobok som analyserades innehåller många olika typer av texter som i varierande grad är multimodala, liksom i olika grad beskrivande, förklarande eller argumenterande.Undervisningen är tillika i stor utsträckning multimodal, och lärarens stöttning i form av exempelvis bilder är betydande. Läraren rör sig även mellan ett mer vardagligt och ett mer vetenskapligt språkbruk, vilket jag menar är en stor lärandepotential. I stor utsträckning tolkas läroboken för eleverna.
Elevtexterna visar även på språkets betydelse för betygsnivån. Högre betygsnivåer ställer högre krav på språkliga kunskaper, det vill säga förmåga att hantera det språk som skolarbetet kräver. Skillnaden mellan eleverna i klassen är stor, och de flerspråkiga eleverna når sällan högre betygsnivåer. Språkliga kunskaper får ännu större betydelse genom de nya ämnesplanerna för 2011. Detta ställer krav på språklig stöttning och att eleverna får många tillfällen till egen språklig produktion.

Vad överraskade dig?

Bildernas betydelse, överhuvudtaget mångfalden av texter och språkbruk. Det är viktigt att vi inte har en förenklad bild av olika skolämnens uttrycksmedel utan är medvetna om att varje skolämne i sig utgör en rik språk- och textvärld.

Vem har nytta av dina resultat?

Lärare, lärarutbildare och lärarstudenter. Alla som intresserar sig för språk och text i olika skolämnen.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:44 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.