Videoanimationer hjälper förskolebarn att få syn på kemin

Genom att använda sig av videoanimationer när man introducerar kemi för förskolebarn kan man hjälpa barnen att föreställa sig abstrakta saker som atomer och molekyler. Det visar Clara Vidal Carullas avhandling.

Clara Vidal Carulla
Clara Vidal Carulla

Född 1985
Bor i Kalmar

Disputerade 2020-09-11
vid Linnéuniversitetet

 


AVHANDLING
Children's emergent chemistry in the preschool

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag flyttade till Sverige från Spanien började jag jobba som förskollärare. Efter några år ville jag fortsätta inom förskolevärlden men från ett akademiskt håll. Jag läste ett masterprogram och fick sedan en tjänst som forskare på Linnéuniversitetet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om naturvetenskapsdidaktik. Vi ville undersöka hur förskollärare kan jobba med kemi i förskolan. Kemi är det som är minst utforskat i förskolan och det som förskollärare också har svårast att applicera i sin praktik, men metoden kan man applicera även på andra ämnen.

– Min handledare är kemist i grunden och har forskat om naturvetenskapsdidaktik med gymnasieelever. Hon upptäckte att det fanns brister på förskolenivå och ville samarbeta med någon som har erfarenhet av små barn. Vi arbetade tillsammans, hon som kemist och jag som förskollärare. I studien har vi designat kemiaktiviteter för förskolebarn och analyserat vad som händer när man introducerar kemi för barnen. Vi gjorde en videoetnografi där vi filmade alla tillfällen och analyserade filmerna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Barnen som deltog i studien var tre år när vi startade och fem år när projektet var färdigt. Vi följde dem under två år och filmade alla tillfällen. Det viktigaste resultatet är att vi fick barnen att gå till en mikroskopisk nivå – den nivå som man inte kan se med hjälp av förstoringsglas eller bara ögat. Barnen kunde nå den här nivån när de fick någon form av erfarenhet av det, i vår studie fick barnen det genom videoanimationer. Vi visade dem videor som zoomade in vanliga objekt som exempelvis en fjäril eller ett löv. Animationerna gick in på mikroskopisk nivå och barnen kunde då se molekyler och atomer.

– Vi kan inte säga exakt vad barnen i forskningsprojektet kan om atomer, men de började sätta ord på det och blev medvetna om att det finns något pyttelitet överallt. De hade ingen tidigare erfarenhet av atomer och molekyler eftersom ingen har pratat med dem om det tidigare. De kände till virus och att det är viktigt att tvätta händerna för att inte blir sjuk. Men vi upptäckte att de har svårt att tänka på små saker som man inte kan se. Det viktigaste resultatet att videoanimationerna hjälpte dem med det. Det kan man generalisera till alla elever som pluggar kemi där det finns många abstrakta begrepp. När man har svårt att förstå begrepp hjälper det om man har en representation av det, exempelvis en videoanimation.

Vad överraskade dig?

– Att barnen kunde förklara saker tack vare atombegreppet. Det var väldigt många som ifrågasatte att vi skulle prata om atomer med så små barn. Men till slut efter två år började barnen ställa frågor kopplade till begreppet. Exempelvis om det gör ont när man dricker vatten, eftersom det finns vattenmolekyler i vattnet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att förskollärare kan få inspiration och vågar prova någonting som ligger utanför deras vanliga praktik. Vi har beskrivit aktiviteterna så de kan prova själva och se om det fungerar med barnen. Jag vill också lyfta fram att förskollärare måste få tid att planera för att kunna utforska nya saker och känna sig trygg att arbeta med barnen.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2020-09-23 10:56 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2020-09-29 14:41 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. I sju föreläsningar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan! Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt ämnen av mer praktisk karaktär.

Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Inga miljöer kan ses som jämställda eller neutrala – inte ens naturen. Det menar Anna Günther-Hanssen som undersökt hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande pågår samtidigt med könande processer.

Interaktion och lärande i fokus i förskolans gruppindelningar

För majoriteten förskollärare står barnens interaktion och lärande i fokus vid gruppindelningar, visar Panagiota Nasiopoulous avhandling. Men den visar också att nära en tredjedel av förskollärarna i studien nedprioriterar skriv- och läsinlärning.

Barn använder material som kommunikativa verktyg

Beroende på vad läraren erbjuder för material möjliggörs olika resonemang. Det konstaterar Johanna Frejd som studerat hur barn i förskoleklass skapar mening inom naturvetenskap.

Barnens idéer centralt för naturvetenskap i förskolan

Barnens bidrag är centralt när kunskap om naturvetenskap skapas i förskolan. Samtidigt tycker pedagogerna att det är svårt att binda ihop barnens egna uttryck med naturvetenskapliga förklaringsmodeller, visar Sofie Areljung i sin avhandling.

Skolan är viktig för barn i samhällsvård

Barn i samhällsvård upplever betydligt mycket mer otrygghet och det är vanligt med mobbning och skolfrånvaro. Rikard Tordöns forskning visar att interventioner kan stärka elevernas skolresultat.  

Normer och värderingar viktiga perspektiv i kritisk granskning

Förmågan till kritisk granskning kan inte begränsas till grundläggande källkritiska frågor. Det menar Jonna Wiblom som i sin studie belyser betydelsen av att elever får utforska och granska en bredd av källor i den naturvetenskapliga undervisningen.

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

I sin forskning om barns digitala lek belyser Marina Wernholm hur den fysiska och den digitala leken har flätats samman. Något vi behöver förstå som en verklighet, menar hon.

Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Inga miljöer kan ses som jämställda eller neutrala – inte ens naturen. Det menar Anna Günther-Hanssen som undersökt hur förskolebarns naturvetenskapliga utforskande pågår samtidigt med könande processer.

Videoanimationer hjälper förskolebarn att få syn på kemin

Videoanimationer är ett bra sätt att introducera kemi för förskolebarn. Med hjälp av animationer kan barnen föreställa sig abstrakta saker som atomer och molekyler, visar Clara Vidal Carullas.

Utmaningar i rockbands vardagliga verksamhet 

I ett rockband utvecklas olika lärprocesser, en av de viktigaste är att kunna utveckla flexibilitet mellan olika identiteter och synsätt i olika situationer i bandlivet. Det konstaterar Tobias Malm som forskat om rockbands vardagliga verksamhet.

Samband mellan god hälsa och hög status i skolan

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomars mående och deras sociala status i skolan. Överlag mår killarna bättre men de har också generellt en högre status, visar Junia Joffer som forskat om ungas hälsa.

Att bli sedd och bekräftad viktigast för engagemang i klassrummet

Det vanligaste skälet till varför elever engagerar sig i lärande är relaterat till den sociala interaktionen, som ger eleven en känsla av att bli sedd och bekräftad. Det visar Nina Bergdahl som forskat om IT och gymnasieelevers engagemang.

Matematikläroböcker används inte alltid som det var tänkt i undervisningen

Läroboken i matematik används inte alltid som det var tänkt. Det konstaterar Malin Norberg i sin avhandling, som visar att elever i årskurs 1 ibland tränar på annat matematikinnehåll än vad som var syftet med övningen.

Digitala resurser kan öppna dörrar för flerspråkiga barn

Digitala resurser i förskolan ger utrymme för flerspråkiga aktiviteter som kan påverka barns möjlighet att delta. Det visar Petra Petersen i sin avhandling.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

Välkommen till Studiepaketet samverkan kring placerade barn och ungas skolgång

Studiepaketet har tagits fram för att skola och socialtjänst ska kunna samarbeta och samordna sig bättre när det gäller skolgången för placerade barn och unga. Studiepaketet är ett resultat av samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Stöd i arbetet med garantin

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför insatser för att implementera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och för att höja kompetensen.

In video classes teachers parse clues to student wellbeing

The shift from in-person to remote learning is giving some teachers unprecedented video access into their students’ homes.