Viktigt att hitta balans för elever vid idrottsprofilerade skolor

För att lyckas kombinera studier med idrott krävs stöd från såväl föräldrar, skola och lärare. Men lika viktigt är elevens egen förmåga att skapa strukturer och hitta balans, visar Joni Kuokkanens forskning om elever på idrottsprofilerade skolor i Finland.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är idrottslärare i grunden och arbetar nu som lärarutbildare vid Åbo Akademi i Vasa. För- och nackdelar med så kallade dubbelkarriärer, idrott och studier, diskuteras en hel del inom skolvärlden. Intresset kommer också från att jag själv satsade på en idrottskarriär inom ishockey när jag gick i skolan. Men så småningom lade jag av med ishockeyn för att istället satsa på mina studier.

Vad handlar avhandlingen om?

– Övergripande om hur högstadieelever på idrottsprofilerade skolor anpassar sig till en dubbelkarriär genom att kombinera idrott och skolgång. Avhandlingen bygger på enkäter och intervjuer med elever, lärare och rektorer vid 16 idrottsprofilerade skolor i Finland.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultaten visar att drygt hälften av eleverna hittar en god balans mellan idrott och studier. Centralt för elevernas välmående är lärarnas men också mammornas engagemang och stöd i både studier och idrotten. De här eleverna har också god förmåga att själva skapa struktur och rutiner för att få ihop studier och idrott, samt hitta tid och rum för återhämtning. Övriga elever, färre än hälften, uppgav att de hade otillräckligt med stöd för att klara av både studier och idrott. Den här elevgruppen har heller inte förmåga att på egen hand skapa rutiner och struktur i tillvaron. Resultaten visar att de dessa elever utvecklade symptom på utbrändhet. Intressant är att de här eleverna oftast drog ned sitt engagemang inom idrotten snarare än studierna.

– Sammanfattningsvis visar avhandlingen att skolornas stödinsatser samt lärarnas, idrottskompisarnas, föräldrarnas och i synnerhet mammornas sociala stöd i kombination med personliga färdigheter såsom självreglerings- och planeringsförmåga är centrala för elevernas dubbelkarriär. I avhandlingen presenterar jag flera förslag kring åtgärder som kan stödja unga som vill kombinera idrott med studier. Exempelvis kan årlig screening för engagemang och utbrändhet i skola och idrott vara ett sätt att upptäcka tecken på missanpassning vid ett tidigt skede. Dessutom bör skolor överväga att lägga till undervisningsinnehåll som främjar idrottande elevers förmåga att planera och hantera sin dubbla karriär. För att särskilja sökande som har den högsta potentialen att upprätthålla en idrottares livsstil i framtiden, skulle det vara skäl att införa intervjuer tillsammans med fysiska lämplighetstest som en del av urvalsproven för idrottsklasser.

Vad överraskade dig?

– Intressant var att eleverna lyfte fram vikten av sina mammors stöd för att klara sina dubbelkarriärer. Tidigare forskning visar att pappor ofta är det viktigaste stödet i just idrottsaktiviteter. Här har mammor en lika betydelsefull roll.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att såväl föräldrar som lärare, tränare och andra aktiva inom ungdomsidrott kan ha det.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-07-04 14:44 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-07-08 13:16 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens och tävlingsinslag motverkas också genusmönster. Det visar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Text integrerat i kroppsligt lärande i idrott och hälsa

När text används i ämnet idrott och hälsa integreras det i det kroppsliga lärandet. Det visar Anna-Maija Norberg som undersökt vilka funktioner text har i ämnets undervisningspraktik.

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet

Välkommen på konferens om idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet Kunniga föreläsare ger dig ämnesfördjupning, ny didaktisk forskning och inspirerande verktyg för undervisningen. JUST NU! Save-the-date-pris: 3 795 kr ex moms, gäller t.o.m. 30 juni!

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 795 kr ex. moms t.o.m. 4 november.

Samarbete gagnar barn med ADHD

Barn med ADHD har både större risk för att utveckla psykosomatiska besvär och involveras i mobbning, än barn utan ADHD. Skolan behöver ha tillgång till såväl psykosocial, medicinsk och specialpedagogisk kompetens som kan ge stöd till både elever med problem och deras lärare, menar Kirsten Holmberg.

Utvecklingssamtal ur ett elevperspektiv

Disciplinering är ett sätt att forma, styra och utveckla elever. I dagens skola disciplineras eleverna via förhandling och diskussioner, bl.a. genom utvecklingssamtal. Gunilla Granath har studerat hur detta påverkar elevernas sätt att styra sig själva.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.