Viktigt att hitta balans för elever vid idrottsprofilerade skolor

För att lyckas kombinera studier med idrott krävs stöd från såväl föräldrar, skola och lärare. Men lika viktigt är elevens egen förmåga att skapa strukturer och hitta balans, visar Joni Kuokkanens forskning om elever på idrottsprofilerade skolor i Finland.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är idrottslärare i grunden och arbetar nu som lärarutbildare vid Åbo Akademi i Vasa. För- och nackdelar med så kallade dubbelkarriärer, idrott och studier, diskuteras en hel del inom skolvärlden. Intresset kommer också från att jag själv satsade på en idrottskarriär inom ishockey när jag gick i skolan. Men så småningom lade jag av med ishockeyn för att istället satsa på mina studier.

Vad handlar avhandlingen om?

– Övergripande om hur högstadieelever på idrottsprofilerade skolor anpassar sig till en dubbelkarriär genom att kombinera idrott och skolgång. Avhandlingen bygger på enkäter och intervjuer med elever, lärare och rektorer vid 16 idrottsprofilerade skolor i Finland.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultaten visar att drygt hälften av eleverna hittar en god balans mellan idrott och studier. Centralt för elevernas välmående är lärarnas men också mammornas engagemang och stöd i både studier och idrotten. De här eleverna har också god förmåga att själva skapa struktur och rutiner för att få ihop studier och idrott, samt hitta tid och rum för återhämtning. Övriga elever, färre än hälften, uppgav att de hade otillräckligt med stöd för att klara av både studier och idrott. Den här elevgruppen har heller inte förmåga att på egen hand skapa rutiner och struktur i tillvaron. Resultaten visar att de dessa elever utvecklade symptom på utbrändhet. Intressant är att de här eleverna oftast drog ned sitt engagemang inom idrotten snarare än studierna.

– Sammanfattningsvis visar avhandlingen att skolornas stödinsatser samt lärarnas, idrottskompisarnas, föräldrarnas och i synnerhet mammornas sociala stöd i kombination med personliga färdigheter, såsom självreglerings- och planeringsförmåga, är centrala för elevernas dubbelkarriär. I avhandlingen presenterar jag flera förslag kring åtgärder som kan stödja unga som vill kombinera idrott med studier. Exempelvis kan årlig screening för engagemang och utbrändhet i skola och idrott vara ett sätt att upptäcka tecken på missanpassning vid ett tidigt skede. Dessutom bör skolor överväga att lägga till undervisningsinnehåll som främjar idrottande elevers förmåga att planera och hantera sin dubbla karriär. För att särskilja sökande som har den högsta potentialen att upprätthålla en idrottares livsstil i framtiden, skulle det vara skäl att införa intervjuer tillsammans med fysiska lämplighetstest som en del av urvalsproven för idrottsklasser.

Vad överraskade dig?

– Intressant var att eleverna lyfte fram vikten av sina mammors stöd för att klara sina dubbelkarriärer. Tidigare forskning visar att pappor ofta är det viktigaste stödet i just idrottsaktiviteter. Här har mammor en lika betydelsefull roll.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att såväl föräldrar som lärare, tränare och andra aktiva inom ungdomsidrott kan ha det.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-07-04 14:44 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-09-20 15:46 av Susanne Sawander


Relaterat

Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens och tävlingsinslag motverkas också genusmönster. Det visar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Text integrerat i kroppsligt lärande i idrott och hälsa

När text används i ämnet idrott och hälsa integreras det i det kroppsliga lärandet. Det visar Anna-Maija Norberg som undersökt vilka funktioner text har i ämnets undervisningspraktik.

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet

Välkommen på konferens om idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet. Ta del av den senaste forskningen som rör idrottsundervisning och utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor och föreläsare från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 14 februari.

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Mentor kan vända frånvaro till närvaro

För att hjälpa elever med frånvaroproblematik krävs en mentor som samordnar och synliggör behoven på individnivå, säger Anna Borg, skolsamordnare på KIND-Center of Neurodevelopmental Disorders tillika en av föreläsarna på Skolportens konferens om elevhälsa.

Viktigt att fråga på rätt sätt när det gäller självskadebeteende

Hur man frågar är avgörande för att kunna fånga upp ungdomar med självskadebeteende, menar Maria Zetterqvist. Hon har forskat om hur vanligt självskadebeteende är bland ungdomar, och vad det fyller för funktion.

”Frirummet” står fortfarande outnyttjat

Och det är synd, säger Lena Molin, som i sin avhandling söker förståelse för varför lärare inte tar chansen att gemensamt med sina elever komma fram till ett innehåll för geografiämnet. Dagens geografiundervisning präglas fortfarande av 1900-talets syn på innehållet, inte minst på grund av läromedel och starka traditioner vid universiteten. Konsekvensen blir att bilden är alltför ensidig: samhället har utvecklats, men geografiämnet har det inte.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Poddagogen #14: Forskaren Sophie Landwehr Sydow om makerspace och makerkulturer

Sophie Landwehr Sydow gästar Poddagogen och berättar om sin doktorsavhandling om så kallade makers, makerspace och makerkulturer, både i skolans värld och i andra sammanhang.

Ibis ska ge eleverna mer stöd

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och strukturerade dagar ska ge bra klassrumsmiljö, goda resultat och låg frånvaro i skolan. Nu startar IBIS-studien i Sverige.

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.