Viktigt koppla teoretisk kunskap till praktisk erfarenhet

Anita Eriksson

Född 1955
i Borås

Disputerade
2009-04-17
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie.

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Intresset väcktes redan i mitten på 90-talet då jag upptäckte att de lärarstudenter som vi tog emot på den förskola jag arbetade på hade svårt att koppla ihop sina kunskaper från lärarutbildningen med vad som faktisk skedde i ute i verksamheterna på förskolor och skolor. I min roll som lärarutbildare och mentor har intresset för frågan bara ökat. Ämnet blev än mer aktuellt med nya lärarutbildningsreformen där det ställdes tydliga krav på att utbildningen skulle forskninganknytas och yrkesförankras i högre utsträckning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur teori och praktik kopplas samman i lärarutbildningen. Avhandlingen ägnar stort utrymme åt hur det ser ut under utbildningen och här har jag följt och flera studie-, och mentorsgrupper vid lärarutbildningen för förskola eller mot skolans tidigare år. Jag har framför allt studerat hur man i olika gruppkonstellationer mellan studenter och lärare/studenter pratar kring teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet.

– Avhandlingen är i huvudsak skriven ur studenternas perspektiv men jag har även tittat på hur lärare går till väga för att få studenter att koppla samman teoretisk kunskap med erfarenheter från förskola och skola. Men också vad studenterna tyckte hade underlättat eller hindrat dem från att koppla samman teori och praktik under deras praktik i förskola och skola

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

– Framför allt att det faktiskt sker många kopplingar mellan teori och praktik under lärareutbildningen. Men de är olika tydliga för olika studenter beroende på vilka erfarenheter studenterna har. Min studie visar att om studenterna inte har relevant praktiskt erfarenhet uteblir ofta kopplingen mellan teori och praktik. Att teoretiska kunskaper inte upplevs som relevanta om de inte kan kopplas till yrkesutövandet är också något som studenterna själva lyfter fram. Men det behöver inte alltid vara egna erfarenheter. Att lyssna till andras berättelser och erfarenheter räcker ofta för att tydliggöra kopplingen.

– Ett problem som jag upptäckte här är att andras berättelser, från både lärare och studenter sällan uttalar vilken teoretisk utgångspunkt man har, utan den tas ofta för given. För att alla studenter ska förstå sammanhanget mellan teori och praktik krävs det att man explicit lyfter fram vilka teorier som det syftas på. Många lärarutbildare ger studenterna i uppgift att tillämpa en viss teori när de är ute på verksamhetsförlagd utbildning just i syfte att ge studenterna erfarenhet av de nya sätt att undervisa som de läser om på högskolan. Det här är en strategi från lärarutbildarnas sida som visade sig vara en framkomlig väg för att få in ny vetenskapligt baserad kunskap i förskolan och skolan.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

– Ja, något som överraskade mig positivt var hur disciplinerade studenterna var under sina gruppsamtal. De höll sig till ämnet och hände det att samtalet svävade ut var det alltid någon som styrde upp diskussionen igen. Positivt var också att se hur generösa studenterna var med att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till varandra. Det fanns en stor spridning i grupperna både vad gäller ålder och erfarenheter så sammantaget rymde grupperna mycket kunskap. En annan intressant iakttagelse var hur överordnad diskussionen kring examinationskraven var i gruppsamtalen. Samtalen om vad som krävdes för att få godkänt blev ofta viktigare än samtalen kring själva läraruppdraget.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärarutbildare på högskola och universitet samt de lärare som tar emot studenter på förskolor och skolor. Jag hoppas att mina resultat kan leda till en diskussion om hur lärarutbildningen planeras, genomförs och utvärderas med fokus på studenternas möjligheter att koppla samman sina teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i yrkeslivet.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

– Förhoppningen är såklart att de bidrar till reflektion kring pedagogiska frågor men också vad studenterna kan tillföra skolans verksamhet i form av ny kunskap. Jag hoppas också att min studie kan leda till att vi får in mer och ny vetenskaplig kunskap ute på förskolor och skolor.

Sidan publicerades 2009-08-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 10:22 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser