Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Publicerad:2023-02-01
Uppdaterad:2023-09-29
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Jörgen Stenlund

Född 1959
Bor i Örebro

Disputerade 2023-02-10
vid Linköpings universitet

Avhandling

Visualizing the abyss of time. Students’ interpretation of visualized deep evolutionary time

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för djup evolutionär tid och väcker också starka känslor hos elever och studenter. Det visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en lång erfarenhet som gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen och har även arbetat i många år som lärarutbildare. Genom åren har jag på olika sätt ägnat mig åt visuell kommunikation. Intresset för undervisning om evolution och inte minst djup evolutionär tid har jag alltid haft med mig och min forskning kombinerar på ett lyckosamt sätt dessa olika intresseområden.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur gymnasieelever och universitetsstudenter tolkar och förstår olika slags visualisering av djup evolutionär tid. Tidigare forskning visar att djup evolutionär tid som omfattar kolossala tidsskalor med miljardtals år är svårt att förstå och greppa för många elever. Jag har undersökt och jämfört hur olika former av visuell kommunikation kan bidra till ökad förståelse av djup evolutionär tid. Elever har dels studerat statiska bilder, dels tagit del av animationer där de själva kan påverka uppspelningen. I ytterligare en studie fick studenter och elever tillsammans med mig arbeta med ett släktträd på ett bord som kan liknas vi en jättestor surfplatta med rika möjligheter till interaktivitet, bland annat genom att zooma in och ut i trädet.

– Under avhandlingens gång upptäckte jag att visualiseringarna väckte starka känslor hos eleverna och studenterna. Det hördes många ”wow” och flera vittnade om stora aha-upplevelser. Det här ledde till ytterligare en studie om just känslomässiga reaktioner i relation till visualiserad kommunikation om djup evolutionär tid.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De visar att förståelsen för statiska bilder som visualisera djup evolutionär tid är relativt god men att den ofta kräver en viss förförståelse, exempelvis måste eleven redan på förhand kunna tolka bilden av ett släktträd som metafor. Animationer kan på andra sätt synliggöra långa tidsförlopp. Risken med animationer är bland annat att de kan innehålla ett informationsöverflöd som gör det svårt för eleverna att hänga med.

– Det interaktiva bordet som visualiserade ett livsträd bidrog till en annan, och i någon mening djupare förståelse för djup evolutionär tid hos eleverna och studenterna. Möjligheten att zooma in och ut visade sig vara särskilt viktig. Samtidigt blev visualiseringen vid bordet mer komplex, jag såg att många elever missuppfattade vissa tidsaspekter. Jag ser stor potential i den här typen av visualisering men de behöver utvecklas, vilket också sker för närvarande.

– De känslor som väcktes hos eleverna och studenterna när de arbetade med de olika visualiseringarna handlar främst om förvåning, förvirring, nyfikenhet och förundran. Känslorna som visualiseringen gav upphov till är bland annat kopplade till insikter om biologisk mångfald, släktskap och gemensamt ursprung. Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns stora fördelar, men också viss risk för missuppfattningar, då interaktiva visualiseringar utnyttjas vid lärande om djup evolutionär tid.

Vad överraskade dig?

– Jag slogs framför allt av de starka känslouttrycken hos eleverna och studenterna. Känslorna vittnar om en djupare insikt bland annat om livets gemensamma ursprung, biologiskt släktskap och biologisk mångfald vilket gav upphov till exempelvis förundran och förvåning. Nästa steg är hur känslorna som dessa skulle kunna fungera som verktyg i undervisning till exempel i biologi och hållbar utveckling.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare i biologi, men även i ämnen som geografi, naturkunskap, fysik och matematik, kan få användning av resultaten. En annan målgrupp är de som utvecklar visualiseringar. Avhandlingen är också ett bidrag till den fortsatta forskningen. I slutänden hoppas jag såklart att resultaten kommer eleverna till del genom en ökad förståelse för djup evolutionär tid, inte minst för att den kunskapen också är viktig i flera hållbarhetsfrågor.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev