Hoppa till sidinnehåll

Skolportens utvecklingsartiklar

Skolportens utvecklingsartiklar

I samarbete med Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan, ger Skolporten verksamma i förskola och skola möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Utvecklingsartiklarnas syfte är att erbjuda en kanal för lärare, skolledare och andra verksamma i förskola och skola som vill dokumentera och sprida ett kvalificerat skolutvecklingsarbete. I serien Leda & Lära publiceras artiklar som är granskade av en forskare från Skolportens granskningsgrupp. I serien Utveckla skolan ges ogranskade artiklar ut. 

Publiceringsvillkor

 • Artikeln ska följa Skolportens författaranvisningar.
 • Artikeln och den studie som den redovisar ska i tillämpliga delar följa Vetenskapsrådets skrift ”God forskningssed”.
 • Artikeln ska inte tidigare ha publicerats.
 • Artikeln ska inte vara ett plagiat.
 • Författaren ska ha skrivit under Skolportens copyrightbemyndigande.

För Leda & Lära gäller även att:

 • Artikeln ska granskas och godkännas för publicering i enlighet med Skolportens granskningsinstruktioner. För tydlighet och transparens finns granskningsinstruktionen tillgänglig på denna sida.
 • Granskningen ska genomföras av Skolportens utsedda granskare.

Dokument för serien

För skribenter:
Författaranvisningar
Guide till Harvardsystemet

För granskare:
Granskningsinstruktioner

Inlämning av artikel 

Du laddar upp din artikel i ett webbformulär via länken nedan. Artikeln ska vara i wordformat och eventuella bilder i orginalformat. Om artikeln innehåller flera bilder så kan du maila dem till redaktionen@skolporten.se. Hänvisa till din artikel om du mailar in bilder. 

Digital kurs om att skriva utvecklingsartiklar

I samarbete med Ifous erbjuder Skolporten den digitala kursen Skriva för skolutveckling som ett stöd för dig som vill skriva en utvecklingsartikel. Om din huvudman är Ifousmedlem så kan du gå kursen gratis.

Frågor om utvecklingsartiklar och tips för att skriva

 • Alla artiklar i Leda & Lära granskas av en forskare från Skolportens granskningsgrupp. Det gör inte bidragen till serien Utveckla skolan. Layouten skiljer sig åt för att tydliggöra att det är två olika serier. Oavsett vilken serie du vill publicera dig i, ska du tillämpa samma författaranvisningar och skrivregler, dessa hittar du här.

  Äldre utvecklingsartiklar

  Skolporten har tidigare gett ut artikelserierna Leda & Styra samt Undervisning & Lärande. Dessa slogs samman under våren 2017 och bytte namn till Leda & Lära. 

 • I dagsläget bistår Skolporten inte med handledning. För medlemmar i Ifous kan det finnas möjlighet till handledning. Kontakta deras medlemsrådgivare.

  • Publiceringsavgift om 6 400 kr exkl. moms för serien Leda & Lära för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous. I denna avgift ingår: granskning av en forskare och kort feedback från densamma, redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrlekturäsning, publicering på www.skolporten.se. För övriga, kontakta Skolporten för prisuppgift.
  • Publiceringsavgift om 3 600 kr exkl. moms för serien Utveckla skolan för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous. I denna avgift ingår: redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrekturläsning, publicering på www.skolporten.se. För övriga, kontakta Skolporten för prisuppgift.
  • Avgift faktureras när artikeln har lämnats in. Notera att en extra granskningsavgift om 1 500 exkl. kr tillkommer om artikeln måste granskas om (betyg 3) och författaren vill att så sker efter revideringar.
 • Ja, det går, men texten måste arbetas om och följa våra författaranvisningar och skrivregler. Du bör även ha i åtanke att vår serie riktar sig mot praktiken, det vill säga de verksamma i förskola och skola, och det är till dessa läsare du ska rikta din text. Vi genomför sedvanlig granskning: för publicering i Leda & Lära krävs att artikeln blir godkänd av någon i vår granskargrupp (betyg 1 eller 2).

 • Följ Högskolan i Borås guide till Harvardsystemet som är mest utförlig och kontinuerligt uppdaterad, du hittar den här.

  • Läs en eller två utvecklingsartiklar för att få en bild av upplägg, utförande och innehåll.
  • Försök att få hjälp med handledning, gärna från en förstelärare eller lektor i din verksamhet, eller om någon i din närhet har disputerat.
  • Hitta några goda kollegor som kan tänka sig att läsa din text och komma med feedback – det brukar förbättra utfallet markant om du får återkoppling på resans gång, både vad gäller stringens och språk.
  • Fundera noga över forskningsfråga, metod och vilken empiri du avser att luta dig mot. Om du mäter resultat, glöm inte att mäta både före och efter ett avslutat utvecklingsprojekt. Vad säger relevant forskning och beprövad erfarenhet? Frågeställningen ska styra valet av forskningsmetod.
  • Sätt dig in i hur referenserna ska skrivas, både i löpande text och i källförteckningen: om du refererar rätt från början sparar du mycket tid. Se sid 4-5 i Skolportens skrivregler samt den utförliga guiden från högskolan i Borås
  • Sist men inte minst: etikregler och respekt för den personliga integriteten ska alltid tillämpas. Du bör inhämta samtycke från berörda och deras vårdnadshavare, anonymisera och följa Vetenskapsrådets riktlinjer, vilket i många fall kräver en del förarbete innan du sätter igång – mer information finns i Skolportens författaranvisningar.
  • Författaren ställer för omfattande frågor eller frågor som inte går att besvara utifrån den empiri som finns till hands.
  • Författaren ställer stängda frågor som inte går att falsifiera, tex ”Vilka positiva effekter har matematikspelet Grodan på barnens lärande” – frågan i sig utesluter negativa eller inga effekter som ett möjligt resultat.
  • Författaren brister i redovisning av forskning och annan beprövad erfarenhet på området. Det är också relevant att synliggöra eventuell kritik eller brister i teorier, metoder mm som författaren valt att använda – tänk transparens.
  • Arbetet saknar en röd tråd eller logisk följdgång.
  • Författaren fastnar i djupgående beskrivningar av vardagen som inte tillför artikeln något: ifrågasätt gärna varför något är relevant att återge – förtydliga för läsaren vad exempel från vardagen syftar till att visa eller motbevisa i förhållande till din fråga eller ditt utvecklingsprojekt.
  • Initiala Mind Maps är ofta bra och kan synliggöra problem och återvändsgränder innan projektet påbörjas
  • Var beredd på förändringar på resans gång – om din metod förändras bör troligtvis även frågan göra det
  • Be någon korrekturläsa din text en sista gång innan den skickas in för granskning. Håll utkik efter generella ”man” (vem avses?) och småord som ”ju”, ”så”, och ”väl” som oftast inte tillför någonting.
  • Se upp med referenser till sekundärkällor. Du ska alltid välja ursprungskällan i den mån det är möjligt.

Ansvariga för serien är Ebba Reinolf och Susanne Sawander. Epost: redaktionen@skolporten.se

Susanne Sawander

REDAKTÖR NYHETER & FORSKNING

Nyhetsbrev

Dela via: