Specialpedagogik

Känslor utan plats i samhällskunskapsundervisningen

Emotioner har ingen given plats i samhällskunskapsämnet, likväl uppstår det ofta starka känslor i klassrummet. Det visar Katarina Blennow som menar att undervisningen skulle vinna på att rama in känslor som viktiga för ämnet.

Slöjdlärares upplevelser av en flerspråkig slöjdundervisning

I början av året presenterade Jesper Aaröe sitt avslutande examensarbete inom ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Jesper som har slöjd som sitt huvudämne har genom djupintervjuer undersökt tre slöjdlärares upplevelser av flerspråkig undervisning.

Samverkan mellan skola och bibliotek stärker barns läsning

Lärare, skol- och barnbibliotekarier kan dra nytta av varandras kompetenser. Alla yrkeskategorierna arbetar med att stärka barns läsning. Fast de har olika ingång i arbetet.

Lektionsdesign – en handbok av Helena Wallberg

Boken “Lektionsdesign – en handbok” av Helena Wallberg innehåller samlade tips och idéer kring lektionsupplägg som till exempel kan användas på en skola som underlag för diskussioner kring undervisning.

”Fyrkantig” lärmiljö fylls med barns kreativitet

En förskolemiljö som inspirerar, väcker nyfikenhet och ger alla barn möjlighet till lärande och lek. Hur får man till det? Läs om hur pedagogerna på Nordostpassagen 61 arbetar för att göra förskolan till barnens plats.

Så arbetar de förebyggande mot radikalisering av elever

Hur kan skolan arbeta med sociala och psykologiska faktorer som kan vara anledningen till varför en elev kan vara i riskzonen för att rekryteras till våldsbejakande extremism? Rafi Farouq och Felix Unogwu utbildar skolor och personal för att arbeta förebyggande mot radikalisering av elever.

Kooperativt lärande på hela skolan

Hela Nydalaskolan i Malmö jobbar med kooperativt lärande (KL). Men hur jobbar man som skolledning för att få ett sätt att bedriva undervisning till att bli en kultur och något som sitter i väggarna? ”Vi är en skola med samma mål som gäller i alla verksamheter – oavsett vilken roll du har på skolan”, säger Linda Masalkovski, rektor.

Förskolans yngsta utforskar tid och rum

När de yngsta barnen på Dekanens förskola visade intresse för Johanneskyrkans klocktorn blev det upptakten till ett projekt kring tid, rum och deras plats i staden. ”Genom att vi bygger projekten på pedagogisk dokumentation och har det som ett verktyg för att lyssna in barnen så arbetar vi också med inflytande och delaktighet genom att vi försöker fånga upp det barnen är intresserade av, säger Tina Lo Presti, förste förskollärare som handleder pedagoger i förskoleområdet.

“Våga tänka annorlunda”

Sevi Karoussi, rektor på Sockerbruksskolan, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Fanny Johansson. ”Vad är det bästa med ditt uppdrag?”

Lågaffektivt bemötande minskar konflikterna

Lågaffektivt bemötande en av de metoder – eller förhållningssätt – det diskuteras mycket om i skolvärlden. Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan använder sig av det.

Att arbeta med de minsta i förskolan

Småbarn utvecklas mycket på kort tid och för att hänga med måste man vara närvarande och möta barnet där det är. ”Arbetar man med små barn får man snabb feedback. De röstar med sina fötter” säger förskollärare Anna Wolkert på förskolan Skorstenen i Vällingby.

Stor variation i digital kompetens hos utländska lärare

Läraridentiteten och den pedagogiska grundsynen påverkar vad utländska lärare upplever som nytt eller främmande i en svensk utbildningskontext. Annika Käcks avhandling visar också att det är stor spridning i digital kompetens bland utländska lärare.  

Rektorers ledarskap stärktes av samarbeten med externa aktörer

Samarbeten med externa aktörer gav rektorerna stöd i sitt ledarskap och arbete med skolutveckling. Det visar i Susanne Sahlins forskning om rektorers ledarskapspraktiker.  

Studiebesök bidrar till elevers förståelse av levd religion

En studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning ger elever möjlighet att fundera över sina egna föreställningar av religiös tradition och öka förståelse av levd religion. Det visar Thérèse Halvarson Britton avhandling som även rymmer tre religionsdidaktiska verktyg.

Japanska matematiklärare har en gemensam undervisningskultur

Med en etablerad didaktisk infrastruktur har japanska lärare fokus på undervisningsteknik och en tydlig plan på hur utbildningsmålen i matematik ska förverkligas. Det här finns inte på samma sätt i Sverige, konstaterar Yukiko Asami-Johansson i sin avhandling.  

Forskare välkomnar statlig utredning om läromedel

Forskare vid Mälardalens högskola har sedan länge identifierat ett behov av kvalitetssäkrade läromedel i svensk skola. Matematikprofessor Andreas Ryve välkomnar regeringens utredning samtidigt som han går in i slutfasen av arbetet med Sveriges första forskningsbaserade läromedel i matematik.

Teaching computer skills with a 1,300 year old game

Schools in Finland start teaching the foundations of coding to students in early grades using decidedly low-tech methods, writes Derek Newton, who visited schools for Helsinki Education Week. Young students in Finnish schools learn about coding and the skills that are key to it – such as problem-solving, iteration and sequencing – through tactile games of strategy such as chess.

Study examines intercultural mindsets of students

A recent study finds that the best way to create and sustain intercultural mindsets in US youth is to teach about cultural perspectives and provide volunteer opportunities. In the study, both students and teachers said classroom discussions about world events can boost sensitivity about different cultures, particularly as part of whole-child education.

Pedagoger med moderna idéer

Historiens pedagoger har mycket att lära oss. Det säger journalisten Katarina Bjärvall, som tecknat porträtt av 21 pedagogiska nytänkare från fyra sekel.

Ring lärarcoachen : Okänt modersmål

Lågstadieläraren Karin har fått en nyanländ elev i klassen, som adopterats sent till Sverige. Det modersmål som man förmodade att eleven hade visade sig inte stämma. Detta berättar modersmålsläraren för Karin. Att modersmålet inte är identifierat gör att det därför är problematiskt att lära sig ett nytt språk. Det går inte heller att genomföra någon studiehandledning. Karin är därför osäker på vad eleven egentligen förstår och hur hon som lärare ska agera och gå vidare. Lärarcoach Annica Gärdin handleder. (webb-tv)
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskning: Pisa görs till slagträ i debatten

Politiker använder Pisa-rapporten för politiska syften. Medierna gör det för att höja nyhetsvärdet på allt möjligt, visar ny forskning.

Unga med adhd och träning

Fungerar träning som behandlingsmetod för unga med adhd? Det ska en unik forskningsstudie nu ta reda på. ”Jag hoppas att det kan påverka uppmärksamhetsförmågan”, säger Eva Norén Selinus, forskare och överläkare i barnpsykiatri.

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

How dyslexia is a different brain, not a disease

Students, parents, and teachers must understand that the dyslexic’s brain isn’t “broken” or deficient, just organized in a different way. And there is specialized reading instruction specifically for the different brain structure.

”Tillit i stället för kontroll – hur kan styrsystemen göras om?”

Tillitsbaserad styrning av Jonas Österberg och antologin Ett annorlunda ledarskap, där ett antal statsvetare skriver om chefskap i offentlig förvaltning, är ämnena för denna litteraturkrönika. Att ansvarsutkrävande från huvudmannen ska ersättas av stöd till rektorerna är en spännande tes, skriver läraren och organisationskonsulten Peter Fowelin.