Hoppa till sidinnehåll

Åtgärdsprogram – mål eller medel

Publicerad:2011-12-09
Uppdaterad:2012-09-18
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Att använda åtgärdsprogram som ett aktivt medel för att alla elever genom tidiga insatser skall ges goda möjligheter att nå målen gör kravet på dokumentation meningsfullt. Så, varför är det på många håll ett svårt uppdrag?

Bakgrunden till undersökningen var att skolor i stadsdelen Backa i Göteborg fått upprepad kritik och att man gärna ville förstå varför arbetet med att upprätta åtgärdsprogram inte fallit ut på ett tillfredsställande sätt. Syftet med undersökningen var att dels få en förståelse för hur olika personalgrupper som lärare, specialpedagoger och skolledare resonerar kring uppdraget med åtgärdsprogram, dels att generera ett skolutvecklande underlag för det fortsatta arbetet med åtgärdsprogram.

Frågeställningen i rapporten kom att bli: Hur ser man inifrån skolornas verksamhet på uppdraget att skriva åtgärdsprogram och vilka styrkor och svagheter finns i verksamheternas praktik. Vilka är orsakerna till att arbetet med åtgärdsprogram inte fungerat tillfredsställande och hur skall man i framtiden kunna arbeta för att utveckla arbetet med att upprätta åtgärdsprogram? Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Samtliga sex rektorer, en specialpedagog och två lärare från varje skolenhet i stadsdelen ingick i studien. Totalt genomfördes 32 intervjuer.

Rapportens resultat presenteras utifrån de processer som ingår i arbetet med åtgärdsprogram: uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda och utvärdera. De processer som man i verksamheten uppfattade fungera väl var framförallt upptäcka och åtgärda – det är praktiker som ingår naturligt i lärares dagliga arbete, medan arbetet med att utreda, dokumentera och utvärdera uppfattades som mer problematiska. Det som utreds är elevers svårigheter, och inte den eventuella brister i den pedagogiska verksamheten elever möter. Dokumentation anses av flera aktörer vara tidskrävande och delvis överlappande. Uppföljning av åtgärdsprogram görs generellt sett för sällan.

Rapporten utmynnar i förslag till skolutveckling med utgångspunkt i arbetet med åtgärdsprogram. Ett förslag är att åtgärdsprogram analyseras på ämnes- och skolnivå som ett medel att kvalitativt utveckla den pedagogiska miljön och därmed öka elevers måluppfyllelse. Rapporten Åtgärdsprogram – mål eller medel diskuterar en problematik som är vanlig i många skolor och den har använts som underlag i ett flertal stadsdelar i Göteborg.

Läs rapporten: Åtgärdsprogram – mål eller medel

 

Författare: Pernilla Andersson Varga och Mats Widigson, forskande lärare vid Center för Skolutveckling, CfS, samt Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning, CUL.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev