IKT i svenskundervisning ökade elevers motivation

Artikel nr 7 2013: Att göra film av roman – ett IKT-projekt

Med hjälp av sitt IKT-projekt ökade gymnasieläraren Cecilia Landgren elevernas motivation i svenskundervisningen.
– Resultatet hänger tydligt ihop med forskningsunderlag kring 1-1-pedagogiken som jag hittat.

Cecilia Landgren

Cecilia Landgren är lärare i svenska på en gymnasieskola i Lunds kommun.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

Jag ville skriva artikeln samtidigt som jag gjorde ett arbete för att göra mitt IKT-projekt bättre och mer genomarbetat än tidigare. Syftet var att utveckla det jag höll på med och ha ett parallellt spår med artikelskrivandet så att det blev så hög kvalitet som möjligt på projektet med eleverna. Syftet var också att utveckla och ge inspiration till vidare diskussion och tankar om 1-1-datorerna i undervisningen i svenska.

Vad handlar artikeln om?

Utvecklingsartikeln handlar om ett IKT-projekt som jag har gjort tillsammans med en naturvetarklass med musikinriktning på gymnasieskolan Spyken i Lund under fem veckor 2012. Syften med mitt projekt var att öka elevernas kunskapsinhämtning, men också att öva självständigt arbete och den egna kreativiteten.

Jag har låtit eleverna läsa romaner och sedan har de fått spela in en kortfilm baserad på böckernas handlingar i grupp. Filmernas stil skulle motsvara romanernas, när det gäller berättarteknik och stilistik. Musikdelen har också varit viktig då den stilistiska delen av romanen kommer fram även i musikvalet.

Vilka resultat har du sett?

Resultaten hänger tydligt ihop med svenskt och internationellt forskningsunderlag kring 1-1-pedagogiken som jag hittat, nämligen att eleverna får ökad motivation för arbetet i skolan och skolarbetet hemma samt en ökad teknisk kunskap.

Huruvida eleverna får en ökad kunskapsinhämtning går inte att säga. Det hänger också ihop med resultaten i de forskningsrapporter som jag har läst i samband med projektet och skrivandet av utvecklingsartikeln.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

Egentligen har det här varit en del av en under flera år successiv förändring av mitt pedagogiska arbete. Jag jobbar mer och mer med 1-1-pedagogiken i min undervisning.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

Jag har haft genomgångar för mina kollegor och presenterat projektet, utvecklingsartikeln och resultaten. Jag har också skickat artikeln till skolledningen och diskuterat projektet med andra kollegor som inte tillhör svensklärarkollegiet.

John Miller

Cecilia Landgren är utbildad gymnasielärare i svenska och musik och är anställd på gymnasieskolan Spyken i Lund. Hon har även en magisterexamen i Utbildningsvetenskap, inriktning skolutveckling, profession och ledarskap. Cecilia Landgren är för tillfället tjänstledig och arbetar som kyrkomusiker.


Sidan publicerades 2013-12-17 14:16 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-01-27 11:41 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samarbete med företag väckte elevernas intresse för ingenjörsyrket

Experiment med tryckluft och besök i en gruva. Projektet med att ta fram en mejselhammare i samarbete med ett industriföretag ökade elevernas intresse för naturvetenskapliga och tekniska yrken.

Att arbeta med argumenterande text

Tack vare ett forskningsnätverk kunde fem lärare tillsammans utveckla sina elevers skrivande. I en utvecklingsartikel berättar lärarna om sitt arbete med argumenterande text.

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Kollegialt lärande med aktionsforskning som verktyg

När lärare får forska om sin egna frågor sker ett kollegialt lärande. Det konstaterar Jennie Werner, lärare på Fristadsskolan i Eskilstuna, som skrivit en utvecklingsartikel om lärares uppfattningar om ett utvecklingsprogram inom Ifous.

Egna böcker stärker barnens självkänsla

I syfte att stärka muntligt berättande och social hållbarhet skapade barnen böcker utifrån sina egna berättelser. Förskollärarna Elina Hentzel och Evelina Didriksson i Nacka har skrivit en artikel om ett årslångt projekt som även involverade vårdnadshavare.

Samlad läsdag stärker elevers läsförmåga

Cecilia Jalkebo har undersökt hur elevernas läsförmåga och motivation till läsning utvecklas av att en svensklektion i veckan helt ägnas åt läsning och be­arbetning av gemensamma skönlitterära böcker.

Relationellt lärande bäst för högpresterande matteelev

Linda Lie har skrivit en utvecklingsartikel om hur matematikundervisning även kan utmana särbegåvade och högpresterande elever.

Utvecklad undervisning med kollegialt lärande

Att tillsammans med kollegor få utveckla, designa och utvärdera den egna undervisningen fyller ett stort behov hos sfi-lärare. Det visar Leonora Lippig-Singewald och Philippa Börjesson som skrivit en utvecklingsartikel om effekten av Ifous FoU-program ”Språkutvecklande arbetssätt inom Sfi”.

Ökad arbetsro och motivation med struktur och tydlighet

För vissa elever är en tydlig lärmiljö helt nödvändig för att skolan ska fungera. Det visar Jeanette W Schönfeldt och Johanna Lindström som har skrivit en utvecklingsartikel inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer, om effekten av struktur och tydlighet och hur det kan främja inkludering.

Viktigt med undervisning även för förskolans yngsta

Förskollärare har en positiv syn på undervisning för de yngsta barnen men konstaterar att läroplanen fokuserar på de äldre barnen. Det visar Karin Isaksson Iliev som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares erfarenhet av undervisning för förskolans yngsta.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Gemensamma träffar stärker elever med NPF-diagnos

Gemensamma träffar för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer minskar känslan av utanförskap. Det visar speciallärarna Helena Pålsson och Lovisa Östberg som skrivit en artikel om sitt arbete med att stärka elever med NPF.

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Genom blickar, tal, tystnad, kroppsspråk och atmosfär väver förskollärare samman omsorg med förskolans undervisning. Det visar Christina Jarvis och Helena Bergman i sin utvecklingsartikel.

Bedömning – laddat och motsägelsefullt bland förskollärare

Bedömning är fortfarande ett laddat och motsägelsefullt begrepp bland förskollärare. Det visar Maria Lindström Fogelberg som skrivit en utvecklingsartikel om professionell bedömningskompetens i förskolan.

Förskolepedagoger önskar mer samsyn

Förskolepedagoger efterlyser mer samsyn om hur dagliga situationer i förskolan bäst hanteras utifrån ett inkluderande perspektiv. Det visar Pernilla Andersson och Christina Borrespång som skrivit en utvecklingsartikel om anpassning, samsyn och inkludering i förskolan.

Ökad förståelse när teori och praktik varvas i kemiundervisningen

Elevernas förståelse om kemiska bindningar ökade när den teoretiska undervisningen varvades med kortare experiment. Det visar kemilärarna Anna Stiby och Daina Lezdins på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de utvecklat sin undervisning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.