Att arbeta med elevdatorer i slöjden

Artikel nr 5 2011: iSlojd – Egen dator i slöjden. Keynote- och iMoviedokumentation i textilslöjden, åk 6

Anneli Skiöld

Elever som tar textilslöjden på allvar och gör ett bättre arbete blev resultatet när  Anneli Skiöld införde modern dokumentation i textilslöjden.

Varför ville du skriva en artikel?

– Jag gick Nacka kommuns projekt e-smart under läsåret 2010-2011, om hur man kan inkludera it som ett naturligt inslag i undervisningen. Jag gjorde ett projekt om hur mina elever i textilslöjden dokumenterar sitt arbete. På medarbetarsamtalet tyckte min rektor att jag skulle söka om att få skriva en utvecklingsartikel. Inom slöjd kan vi ha svårt att sätta ord på vad vi gör. Att skriva artikeln har varit ett bra sätt att dokumentera min egen process och inspirera andra.

Vad handlar artikeln om?

– Den handlar om hur jag förenar traditionell undervisning med modern dokumentationsteknik. Eleverna i årskurs sex syr kläder och dokumenterar detta självständigt med hjälp av modern teknik. De filmar, tar bilder med datorn och antecknar i Pages. De gör tvåminuters-filmer i Imovie, lägger på musik samt gör presentationer i Keynote. Filmerna redovisas för klasskamraterna som kan ställa frågor – ibland kritiska.

Vad har du sett för resultat?

– Eleverna har blivit bättre på att dokumentera, reflektera och analysera. De går igenom processen under arbetets gång: ”Hur gick det till när jag sydde? Hur gjorde jag? Vad började jag med?”. Den nya läroplanen påtalar vikten av dokumentation. Inom slöjden är vi bra på att producera, men har varit mindre bra på att dokumentera det vi gör.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Det är eleverna själva som får styra sin dokumentation. De blir självgående och tar större ansvar. Jag kan fokusera på andra saker i undervisningen.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har visat upp resultaten för andra lärare i Nacka aula. Även på rektorsträffar har mitt arbete visats upp. Jag samarbetar med min träslöjdskollega som också använder mycket it i sin undervisning. Vi sporrar varandra att använda it så att det känns naturligt.

Gunilla Nordin

 

Anneli Skiöld är utbildad textillärare sedan 14 år tillbaka. Hon arbetar i dag som textillärare på Igelboda skola.

E-post: anneli.skiold@nacka.se

Sidan publicerades 2012-04-04 14:59 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:14 av


Relaterat

Resultatet i slöjd styrs av metoderna

Slöjdlärare som ska undervisa efter de nya läroplanstexterna måste tydligt se vilka undervisningsmetoder de ska använda för att nå målen, skriver Bengt Svensson, som tidigare var metodiklärare vid Linköpings universitet.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Bildprojicering skapar röd tråd i förskolans undervisning

Genom att visa bilder på väggen skapas gemensamt fokus, sammanhang och röd tråd i förskolans undervisning. Dessutom blir barnen mer delaktiga. Det visar förskollärare Jenny Henriksson som skrivit en utvecklingsartikel om bildprojicering som verktyg i förskolan. 

Läsning gynnas av målstyrd undervisning i förskolan

Kan målstyrd undervisning av språklig och fonologisk medvetenhet i förskolan gynna tidig läsinlärning? Ja, visar Erika Frangini och Christina Holmberg som undersökt ämnet. Men begreppet undervisning i förskolan väcker starka känslor bland pedagoger, konstaterar de.

3D-skrivare – snabbt ett självklart redskap i slöjden

Digital teknik utökar antalet formgivningssätt att arbeta med i slöjden. För eleverna blev 3D-skrivaren snabbt lika självklar som broderi- och symaskinen, konstaterar slöjdläraren Mikaela Assmundsson.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Och att kasta in digitala hjälpmedel, som att flippa klassrummet, hjälper inte, konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic.

Loggbok och samtal i slöjden utvecklar lärandet

Hur kan eleverna få syn på sitt eget lärande i slöjdämnet? I den här artikeln berättar Eva Pennegård och Eva Österberg Ramå om hur loggböcker och videoinspelade gruppsamtal blev verktyg för att synliggöra elevernas lärandeprocess.

Forskningsbaserade läs- och skrivmetoder skapar inkludering

Lärarna Kirsten Sunnerud och Lena Ekermo har tagit fram ett forskningsbaserat arbetsmaterial för att utveckla läs- och skrivutvecklingen på sin skola. Ett viktigt syfte var att underlätta samarbetet mellan klass-, special- och andraspråkslärare och skapa inkludering för såväl lärare som elever.

Arbetet med gruppen gav resultat

När läraren Charlotte Fogelklou fick en ny klass, en årskurs 1, testades hon på alla möjliga sätt och fick veta att hon hade fått värsta klassen på skolan. I sin utvecklingsartikel berättar Charlotte Fogelklou om arbetet att tillsammans med eleverna istället skapa "världens bästa klass".

Många metoder och verktyg i musikundervisningen gav resultat

Musiklärarna Karl Larsson och Mats Sandborgh satsade på en varierad undervisning och gav eleverna möjlighet till informell bedömning. "Det tydligaste var att alla elever nådde utbildningsmålet i musik det året", säger Mats Sandborgh.

Hur IT kan användas i slöjdundervisningen

Slöjdläraren Mikael Loikkanens utvecklingsartikel handlar om hur han integrerat IT i sin undervisning. ”Det har blivit ett mer interaktivt arbetssätt. Förr använde man mer loggböcker, men nu kan text, bilder och film användas på ett helt annat sätt än tidigare”, säger han.

”Skolans ansvar slutar inte vid skolgårdsstaketet längre”

Genom en IKT-aktivitet på fritids kunde fritidspedagogerna Stina Hedlund och Linnea Malmsten skapa en möjlighet för barnen att samtala om och förstå den digitala världen bättre. Barns och ungdomars sociala kultur på internet är en stor del av deras liv – och det är viktigt att ge dem kunskap och verktyg om den, menar de.

Elevers delaktighet i sitt eget lärande

Syftet med den här artikeln är att beskriva hur samtal, social samvaro, stimuli och struktur bidragit till en medvetenhet hos elever om vilka kunskaper de skulle utveckla från läroplan och kursplaner.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.