Minecraft får elever att ställa frågor och söka kunskap

Artikel nummer 1/2018: Spela sig till lärande, går det? Ett ämnesövergripande projekt med datorspel som verktyg

När dataspelet Minecraft kom in i klassrummet ökade elevernas engagemang. Det visar Åsa Girgensohn, förstelärare på Björknässkolan i Nacka, som skrivit en utvecklingsartikel om ett ämnesövergripande projekt där eleverna byggde ett gemensamt virtuellt samhälle.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Jag vill inspirera andra lärare till att använda dataspel i undervisningen. Det gör ju många redan men ofta används dataspel för att checka av kunskaper snarare än att utveckla elevernas lärande, som det här projektet handlar om.

Vad handlar utvecklingsartikeln om?

– Om ett projekt i två klasser i årskurs 5 där eleverna byggt ett samhälle med dataspelet Minecraft Education. Elevernas uppgift var att tillsammans planera och utföra bygget av ett hållbart samhälle med allt vad det innebär – bostäder, energiförsörjning, uppvärmning, vattenrening, livsmedelstillverkning, transporter och sophantering. Eleverna skulle också skapa ett fungerande politiskt styre och samhällsfunktioner som skola och sjukvård.

– Eleverna arbetade i grupper med olika ansvarsområden. De planerade, sökte kunskap och diskuterade tillsammans. Själva byggandet i dataspelet skedde individuellt men i samma värld.

– Projektet kopplades till kunskapskrav i samtliga no-ämnen, teknik, samhällskunskap, geografi och svenska.

Vilka resultat har du sett?

– Att elevernas engagemang ökade markant. Det gällde inte bara de som var bekanta med dataspel sedan tidigare. Mest entusiastiska var nästan de som sällan eller aldrig brukade spela dataspel.

– Elevernas egna utvärderingar visar att de fick en ökad lust att lära sig och de tyckte även att de hade lärt sig nya saker. Det här bekräftades också i den kunskapskontroll jag gjorde efter projektet, den visar att samtliga elever nådde upp till kunskapskraven.

– Jag trodde att projektet skulle ta jättemycket tid men när eleverna väl var klara med sina diskussioner och kunskapssökningar var de oerhört snabba att bygga upp det gemensamma samhället.

– Under byggprocessen var eleverna självgående och hjälpte varandra. Det innebar att jag fick möjlighet att utvärdera enskilt med varje elev.

– Givetvis uppstod en del problem. Skolans nätverk svajade ibland, vilket innebar att eleverna loggades ut från spelet. Det hände också saker i klassrummet mellan eleverna. Minecraft fungerar så att alla som deltar i samma värld kan bygga men också rasera allt som finns där. Vid ett par tillfällen blossade konflikter upp då elever raserade andra elevers byggnader i dataspelet. Incidenterna mynnade trots allt ut i viktiga och bra diskussioner om bland annat respekt för andras arbeten och åsikter.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Det som var utvecklande med just det här projektet var att eleverna tvingades ställa egna frågor och även hitta svaren för att kunna bygga vidare. Exempelvis om vilka hållbara energikällor som finns. Min roll blev mer att hjälpa eleverna med kunskapskällor och ställa motfrågor än att presentera fakta. Mycket värdefullt var också att få tid att prata och stämma av kunskaper med varje elev under projektet.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har varit mentor åt två kollegor som utfört liknande projekt i sina klasser. Utöver det har jag berättat om arbetet för övriga lärare. Jag har även skrivit vad som kan liknas vid en manual om hur man som lärare kan arbeta med dataspel och lägga upp ett liknande projekt.

Åsa Girgensohn är förstelärare och undervisar i fysik, kemi, biologi, teknik, matematik och bild på Björknässkolan i Saltsjö-Boo. E-post: asa.girgensohn@nacka.se.

Susanne Sawander

Fakta/
Läs mer om Minecraft: Education Edition på svenska här 

Sidan publicerades 2018-02-13 13:33 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-15 09:43 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Att börja på förskola – hur går introduktionen egentligen till?

När barnen för första gången ska lämna hemmiljön och skolas in på förskola är introduktionen mycket viktig. Detta betonas i förskolans läroplan men där står inget om vad en god introduktion är eller hur den bör gå till. Nu har forskare gjort en stor undersökning med förskolepersonal och har därmed fått en god bild över hur det ser ut i praktiken.

Finländska daghemsbarn får lyssna på högläsning oftare än sina nordiska grannar

Nordiska daghemsbarn får ofta lyssna på sagor men kunde få fler möjligheter att experimentera med skriftspråket. Det visar en studie utförd av forskare vid bland annat Åbo Akademi bland nordiska lärare inom småbarnspedagogik som också tyder på att tidiga läs- och skrivaktiviteter oftast är oplanerade och att sättet lärarna ordnar högläsning på skiljer sig mellan länderna.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Förskolans arbetsmiljö
  Skolportens magasin nr 1/2023

TEMA: Förskolans arbetsmiljö

Tema: Stora barngrupper och brist på utbildade förskollärare är några av förskolans utmaningar. Intervjun: En grundbult för att stävja mobbning är att arbeta med skolans ledarskap och sociala klimat, säger forskaren Robert Thornberg.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser