Promenader krokar upp kunskaper

Utveckla skolan nummer 3/2022: På minnespromenad genom tusen år av språkutveckling

Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka.

En interaktiv promenad med ljud, bild och rörelse gjorde det enklare för eleverna att ta in faktatung kunskap. Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka har skrivit en artikel om minnespromenader i ämnet svenska.

Varför ville ni skriva en artikel?

– För att vi gärna vill sprida det här sättet arbeta på. Inte minst för att det går att minnespromenader går anpassa till i stort sett alla ämnen och elever i alla nivåer. Dessutom är det ett bra sätt att få in mer rörelse och utevistelse i undervisningen.

Vad handlar artikeln om?

Den beskriver hur vi i tre klasser i årskurs åtta arbetat med så kallade minnespromenader i ämnesområdet svensk språkhistoria. Det är ett faktatungt område som vi sedan tidigare vet att många elever tycker är svårt att ta till sig.

Minnespromenaderna bestod av en slinga runt skolan med fem olika stationer. Vid varje station fick eleverna lyssna på en ljudfil med fakta om den specifika epoken, musik och andra tidsenliga ljudeffekteter som vi lärare spelat in. Vid stationerna fanns även bilder samt en praktisk uppgift, exempelvis med en rita med krita med på en stenhäll, vilket skulle fungera som en minneskrok för runskrift. Eleverna gick minnespromenaden i etapper, med en station i taget. I klassrummet arbetade de vidare med innehållet för den aktuella stationen för att sedan ge sig ut på promenaden igen, repetera den första stationen och sedan gå   vidare till nästa station. På så vis fick eleverna möta samma innehåll flera gånger och succesivt bygga på med nya kunskaper.

Efter projektet fick eleverna gjorde eleverna ett prov och fick genom en enkät berätta vad de tyckte om det här sättet att arbeta på.

”Flera elever beskriver att de ”gått promenaden i huvudet” när de gjorde provet.”

Vilka resultat har ni sett?

Det tydligaste är att provresultaten hos de här eleverna är betydligt bättre jämfört med tidigare år. Vår tolkning är att minnespromenaderna har varit en stark bidragande orsak till att eleverna tagit till sig av kunskaperna och också kommit ihåg dem. Det här bekräftas också i elevenkäterna, flera elever beskriver att de ”gått promenaden i huvudet” när de gjorde provet. Vi lärare har också märkt att de här kunskaperna sitter kvar på ett helt annat sätt, det händer att elever efter flera månader tar upp något de lärde sig från minnespromenaden.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

Vi arbetar idag mer medvetet med att ”hänga upp” kunskaper på olika reella eller imaginära ”krokar”, just i syfte att hjälpa eleverna att lättare minnas och komma ihåg. Vi har helt enkelt ett tydligare fokus på hur eleverna kan lära, inte enbart vad de ska lära.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

Vi har fått mycket positiv respons när vi presenterat arbetet både för kollegor här på skolan och på den större ämneslärarkonferensen i Nacka kommun.

Malin Hökby är förstelärare och lärare i svenska och engelska på Myrsjöskolan i Nacka
Martin Flodkvist är lärare i svenska och engelska på Myrsjöskolan i Nacka

Utveckla skolan nr 3/2022

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-03-18 13:35 av Susanne Sawander


Relaterat

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller på gymnasiet. Vi diskuterar b.la. ämnets komplexitet, grammatikundervisning och litteraturdidaktik. Delta på plats i Stockholm 29–30 sept eller via webbkonferensen 10–24 okt. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31/8!

Poesi väcker skrivlust hos gymnasieelever

En årlig poesifestival ökar intresset för kreativt skrivandet hos elever på det Naturvetenskapliga programmet. Det visar lärarna Magdalena Gyllenlood, Pernilla Lämber och Veronica Wirström på Nacka gymnasium.

Enkel insats lindrar talängslan hos elever

En workshop kan hjälpa talängsliga elever att klara kunskapsmålen. Det visar Simon Eksmo, lärare på Kunskapsgymnasiet i Norrköping, som skrivit en utvecklingsartikel om en enkel insats med positiva resultat.

Programmering i idrott och hälsa gav oväntade resultat

Genom att skapa en stegräknare blev undervisningen både konkret och praktisk. Lärarna Christer Sjöberg och Dylan Roberts på Sigfridsborgsskolan i Nacka har skrivit en utvecklingsartikel om ett ämnesövergripande projekt inom programmering.

Handledaren – lärarens förlängda arm vid fjärrundervisning

God kommunikation och transparens är grundläggande för att handledare ska kunna stötta både elever och lärare vid fjärrundervisning. Det visar Fredrik Freud, lärare vid Värmdö skärgårdsskolor, i sin utvecklingsartikel.

Fler bilder i matematiken ökar elevernas förståelse

När eleverna fick mer visuellt stöd ökade deras förståelse för algebra. Det visar Tavga Abdulla, matematiklärare på introduktionsprogrammet vid gymnasieskolan YBC i Nacka.

Nytt schema skapar tid för friluftsliv

Idrottslärarna Ove Axelsson och Johan Söderström på Järla skola i Nacka har skrivit en artikel om en rockad i schemaläggningen som skapar utrymme för regelbunden undervisning i friluftsliv.

Stödstrukturer omarbetas av elever på distansgymnasium

Lärarnas lektionsplanering utnyttjas väl av distansgymnasiets elever. Men de dekonstruerar dem och anpassar stödet efter sin egen livssituation, visar Tommy Palmèr i sin utvecklingsartikel.

Promenader krokar upp kunskaper

En interaktiv fysisk promenad gjorde det enklare för eleverna att ta in faktatung kunskap. Det visar Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka har skrivit en artikel om minnespromenader i ämnet svenska.

Tydlig undervisning med modellering

Engelskläraren Frida Ejervall var tveksam till effekten av att genom modellering undervisa om skrivprocesser. Men eleverna var positiva och deras skrivande utvecklades, visar hon i sin utvecklingsartikel.

Poesi väcker skrivlust hos gymnasieelever

En årlig poesifestival ökar intresset för kreativt skrivandet hos elever på det Naturvetenskapliga programmet. Det visar lärarna Magdalena Gyllenlood, Pernilla Lämber och Veronica Wirström på Nacka gymnasium.

Gestaltning av historien ger kunskaper på djupet

Att låta eleverna göra film om personer från en annan tidsera skapar djupare förståelse för historieämnet. Lärarna Kristina Ekmark och Anna Fredmark på Myrsjskolan i Nacka har skrivit en artikel om ett filmprojekt i ämnet historia.  

Relationer särskilt viktigt i distansundervisning

Känslan av avstånd i distansundervisning minskar när läraren använder ett mer informellt språk, ofta syns i bild och bjuder in till samtal om annat än studierna. Det visar Sara Thorslund och Elin Bååth i sin utvecklingartikel.

Skolutveckling med resultat bygger på egen process

Framgångsrik skolutveckling bygger tid, struktur och organisation. Martina Bäckström har skrivit en utvecklingsartikel om skillnaden mellan kortsiktiga utvecklingsprogram och Ifousprogrammet Lärares profession och utveckling.

Utforskande undervisning i programmering

Genom att utforska och experimentera tillsammans utvecklar elever i förskoleklass kunskaper i programmering. Läraren Åsa Chibas har tillsammans med forskarna Jalal Nouri, Eva Norén och Lechen Zhang skrivit en utvecklingsartikel om programmering i förskoleklass.

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.