Resa på schemat ökar motivation

Genom att knyta ämneskurser till en studieresa ökar både engagemang och motivation hos ofta studietrötta avgångselever. Det visar Jenny Segerberg och Kari Mailniemi, lärare vid YBC gymnasieskola i Nacka kommun.

Varför ville ni skriva om ert utvecklingsarbete?

– Främst för att vi vill visa hur man kan knyta gymnasiekurser till en studieresa i syfte att öka elevernas motivation. Vår erfarenhet var att elevernas motivation dippar det sista gymnasieåret. Ett ofta uttryckt önskemål från elever var även mer verklighetsförankrade kurser.

Vad handlar bidraget om?

– Om hur erfarenhetsbaserade metoder kan användas i undervisningen i syfte att öka elevernas motivation. Konkret handlar bidraget om hur vi i en gymnasieklass under tre år, från årskurs ett till tre, arbetat med en studieresa till Uganda som gjorde sista terminen i årskurs tre. Kurserna som knöts till projektet var entreprenörskap med fokus på socialt entreprenörskap, sociologi samt gymnasiearbetet. Bidraget beskriver hur klassen i årkurs tre arbetade med förberedelser inför resan. Kursen i entreprenörskap fokuserade exempelvis på olika sätt samla in pengar till resan, i samma ämne samarbetade vi också med ett barnhem i Uganda som drivs av en svenska. I sociologikursen fokuserade vi på etnografi med betoning teorier om kulturmöten och etnografi som metod. Syftet var att ge eleverna teoretiska och kognitiva redskap att kunna reflektera över sina erfarenheter i Uganda utifrån etablerade kulturvetenskapliga begrepp som etnocentrism, orientalism och kulturevolutionism. Inför resan till Uganda fick eleverna även arbeta med kultursimuleringar. I bidraget beskriver vi också utförligt hur en studieresa praktiskt kan läggas upp.

Vilka resultat har ni sett?

– Att eleverna var enormt engagerade både före, under och efter resan! Vi såg en stor skillnad mot tidigare årskullar. Utöver ökad studiemotivation bidrog projektet till en väldigt stark gruppkänsla. Vilken påverkan resan har på de här eleverna på sikt, utifrån yrkes- eller studieval, är förstås väldigt svårt att säga. Men vi planerar nu att göra en uppföljning, bland annat genom en enkät med frågor huruvida projektet påverkat deras val och funderingar över framtiden.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi är otroligt nöjda och vår första tanke var att det här måste vi göra om. Årets avgångsklass har ju inte arbetat på samma sätt sedan årskurs ett, därför har vi skalat ned projektet, resmålet blev Krakow i Polen, bland annat med besök i Auschwitz. Nästa år planerar vi att knyta resan till fler kurser och ämnen.

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Studieresorna har engagerat andra elever och lärare på skolan och till viss del har det berörts i andra ämnen. Här finns givetvis massor att utveckla och vi lär oss hela tiden hur konceptet kan tas vidare.

Kari Maliniemi är lärare i entreprenörskap, psykologi och samhällskunskap på gymnasiet och arbetar på YBC i Sickla. E­post: kari.maliniemi@nacka.se

Jenny Segerberg är lärare i engelska, spanska och kommunikation på gymnasiet och arbetar på YBC i Sickla. Epost: jenny.segerberg@nacka.se

Susanne Sawander

 

 

Sidan publicerades 2018-03-22 15:54 av


Relaterat

Nacka Nairobi: Om att dokumentera ett internationellt utbytesprojekt

Vilka möjligheter, men också utmaningar, kan förekomma när utbyten och långsiktiga samarbeten byggs upp mellan två skolor? Magnus Rosshagen beskriver i denna artikel ett långvarigt utbytesprojekt mellan MediaGymnasiet i Nacka strand och Our Lady of Fatima Secondary school i Kenyas huvudstad Nairobi.

Elevers motivation ökar av verklighetsbaserade uppgifter

Lisen Bolander och Pernilla Selenius gav sina sjundeklassare i uppdrag att skapa ett eget företag, med allt från att formulera en affärsidé till att ta fram en logotyp. De kunde se att den verklighetsbaserade uppgiften ökade elevernas motivation.

Uppgifter med ”gap” bidrar till mer prat på spanska

Uppgifter som innehåller en informationslucka stimulerar eleverna att prata och använda språket mer utvecklat. Det visar språklärarna Fredrika Nyström, Stina Säfström och Eva Söderblom som skrivit en utvecklingsartikel om ett projekt i ämnet spanska.

Intervjuprojekt skapar motivation och integration

Ökad inre motivation men också integration på skolan. Det är resultatet av ett årligt återkommande intervjuprojekt med elever på Nacka gymnasium, visar lärarna Linda Uddenfeldt och Veronica Wirström.

Studier blev norm i stället för stök

Hur bryter man en negativ trend i två stökiga klasser? Lärarna Lisa Pettersson och Katarina Åkerman Gustafsson har skapat en metod för att få ett gott klassklimat med en god studiekultur.

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Gemensam grundsyn gav ökad pedagogisk närvaro

Hur kan man öka förskollärarnas medvetenhet om att vara pedagogiskt närvarande vid utevistelsen på förskolan? Malin Åkerberg och Annica Gustavsson har skrivit en utvecklingsartikel om ett lyckat projekt kring förskolans utomhusarbete.

Med nya frågor ökade barnens inflytande

Med konkreta frågeställningar och ett vardagsnära fokus fick förskolans barnråd inflytande på riktigt. Ingrid Wiberg har skrivit en utvecklingsartikel om hur förskolan kan öka barnrådets möjlighet att påverka verksamheten.

Medveten måltidspedagogik ökar både matlust och ordförråd

Att under lekfulla former få smaka, känna och dofta på olika slags livsmedel ökar inte bara matlusten – det utvecklar också barnens språk. Förskollärare Ingela Karlsson på Trollskogens förskola i Kvidinge har skrivit en utvecklingsartikel om framgångsrik måltidspedagogik.

Förskollärarnas val av undervisningsmodell påverkade barnens lek

När pedagogerna på förskolan använde ett mer pluralistisk undervisningsupplägg fick barnen en möjlighet att utveckla innehållet i leken. Det ökade också barnens förståelse för att saker kan göras på olika sätt. Det visar Johanna Sturesson och Karin Monie i sin artikel.

Bildprojicering skapar röd tråd i förskolans undervisning

Genom att visa bilder på väggen skapas gemensamt fokus, sammanhang och röd tråd i förskolans undervisning. Dessutom blir barnen mer delaktiga. Det visar förskollärare Jenny Henriksson som skrivit en utvecklingsartikel om bildprojicering som verktyg i förskolan. 

Läsning gynnas av målstyrd undervisning i förskolan

Kan målstyrd undervisning av språklig och fonologisk medvetenhet i förskolan gynna tidig läsinlärning? Ja, visar Erika Frangini och Christina Holmberg som undersökt ämnet. Men begreppet undervisning i förskolan väcker starka känslor bland pedagoger, konstaterar de.

Sokratiska boksamtal i förskolan kräver övning

Det krävs övning för att leda ett sokratiskt boksamtal med barn i förskolan. Utmaningen ligger i att inte styra barnen i en viss riktning utan att i stället vara öppen för deras olika tolkningar. Det konstaterar Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Ranbäck på Marielunds förskola i Strängnäs.

Daglig fysisk aktivitet för elever med NPF ger ökad koncentration och ork

Med dagliga, korta fysiska rörelsepass i klassrummet ökade både energin och glädjen bland eleverna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det visar lärarna Katarina Löf Hagström och Daniel Carlberg samt motorikpedagog Maria Ståhl på Eklidens skola i Nacka. 

Entreprenörskap på riktigt tillsammans med näringslivet

Genom att involvera det lokala näringslivet blev kursen entreprenörskap och företagande både roligare och mer verklighetsförankrad. Det konstaterar ekonomilärarna Carl-Petter Bergh. Magnus Klang och Lars Vimre på Nacka gymnasium.

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Så kan skolnärvaro främjas

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro.

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.