Resa på schemat ökar motivation

Genom att knyta ämneskurser till en studieresa ökar både engagemang och motivation hos ofta studietrötta avgångselever. Det visar Jenny Segerberg och Kari Mailniemi, lärare vid YBC gymnasieskola i Nacka kommun.

Varför ville ni skriva om ert utvecklingsarbete?

– Främst för att vi vill visa hur man kan knyta gymnasiekurser till en studieresa i syfte att öka elevernas motivation. Vår erfarenhet var att elevernas motivation dippar det sista gymnasieåret. Ett ofta uttryckt önskemål från elever var även mer verklighetsförankrade kurser.

Vad handlar bidraget om?

– Om hur erfarenhetsbaserade metoder kan användas i undervisningen i syfte att öka elevernas motivation. Konkret handlar bidraget om hur vi i en gymnasieklass under tre år, från årskurs ett till tre, arbetat med en studieresa till Uganda som gjorde sista terminen i årskurs tre. Kurserna som knöts till projektet var entreprenörskap med fokus på socialt entreprenörskap, sociologi samt gymnasiearbetet. Bidraget beskriver hur klassen i årkurs tre arbetade med förberedelser inför resan. Kursen i entreprenörskap fokuserade exempelvis på olika sätt samla in pengar till resan, i samma ämne samarbetade vi också med ett barnhem i Uganda som drivs av en svenska. I sociologikursen fokuserade vi på etnografi med betoning teorier om kulturmöten och etnografi som metod. Syftet var att ge eleverna teoretiska och kognitiva redskap att kunna reflektera över sina erfarenheter i Uganda utifrån etablerade kulturvetenskapliga begrepp som etnocentrism, orientalism och kulturevolutionism. Inför resan till Uganda fick eleverna även arbeta med kultursimuleringar. I bidraget beskriver vi också utförligt hur en studieresa praktiskt kan läggas upp.

Vilka resultat har ni sett?

– Att eleverna var enormt engagerade både före, under och efter resan! Vi såg en stor skillnad mot tidigare årskullar. Utöver ökad studiemotivation bidrog projektet till en väldigt stark gruppkänsla. Vilken påverkan resan har på de här eleverna på sikt, utifrån yrkes- eller studieval, är förstås väldigt svårt att säga. Men vi planerar nu att göra en uppföljning, bland annat genom en enkät med frågor huruvida projektet påverkat deras val och funderingar över framtiden.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi är otroligt nöjda och vår första tanke var att det här måste vi göra om. Årets avgångsklass har ju inte arbetat på samma sätt sedan årskurs ett, därför har vi skalat ned projektet, resmålet blev Krakow i Polen, bland annat med besök i Auschwitz. Nästa år planerar vi att knyta resan till fler kurser och ämnen.

Hur för ni arbetet vidare på er arbetsplats?

– Studieresorna har engagerat andra elever och lärare på skolan och till viss del har det berörts i andra ämnen. Här finns givetvis massor att utveckla och vi lär oss hela tiden hur konceptet kan tas vidare.

Kari Maliniemi är lärare i entreprenörskap, psykologi och samhällskunskap på gymnasiet och arbetar på YBC i Sickla. E­post: kari.maliniemi@nacka.se

Jenny Segerberg är lärare i engelska, spanska och kommunikation på gymnasiet och arbetar på YBC i Sickla. Epost: jenny.segerberg@nacka.se

Susanne Sawander

 

 

Sidan publicerades 2018-03-22 15:54 av


Relaterat

Nacka Nairobi: Om att dokumentera ett internationellt utbytesprojekt

Vilka möjligheter, men också utmaningar, kan förekomma när utbyten och långsiktiga samarbeten byggs upp mellan två skolor? Magnus Rosshagen beskriver i denna artikel ett långvarigt utbytesprojekt mellan MediaGymnasiet i Nacka strand och Our Lady of Fatima Secondary school i Kenyas huvudstad Nairobi.

Elevers motivation ökar av verklighetsbaserade uppgifter

Lisen Bolander och Pernilla Selenius gav sina sjundeklassare i uppdrag att skapa ett eget företag, med allt från att formulera en affärsidé till att ta fram en logotyp. De kunde se att den verklighetsbaserade uppgiften ökade elevernas motivation.

Uppgifter med ”gap” bidrar till mer prat på spanska

Uppgifter som innehåller en informationslucka stimulerar eleverna att prata och använda språket mer utvecklat. Det visar språklärarna Fredrika Nyström, Stina Säfström och Eva Söderblom som skrivit en utvecklingsartikel om ett projekt i ämnet spanska.

Intervjuprojekt skapar motivation och integration

Ökad inre motivation men också integration på skolan. Det är resultatet av ett årligt återkommande intervjuprojekt med elever på Nacka gymnasium, visar lärarna Linda Uddenfeldt och Veronica Wirström.

Studier blev norm i stället för stök

Hur bryter man en negativ trend i två stökiga klasser? Lärarna Lisa Pettersson och Katarina Åkerman Gustafsson har skapat en metod för att få ett gott klassklimat med en god studiekultur.

Programmering på fritids gav bättre samarbete och nya kompisrelationer

Eleverna som deltog i ett programmeringsprojekt på fritids lärde sig att samarbeta och lösa problem tillsammans. Dessutom uppstod nya kamratrelationer utifrån det gemensamma intresset. Det konstaterar lärarna Stina Hedlund på Björknässkolan och Linnea Malmsten på Sågtorpsskolan.

Gemensam grundsyn gav ökad pedagogisk närvaro

Hur kan man öka förskollärarnas medvetenhet om att vara pedagogiskt närvarande vid utevistelsen på förskolan? Malin Åkerberg och Annica Gustavsson har skrivit en utvecklingsartikel om ett lyckat projekt kring förskolans utomhusarbete.

Med nya frågor ökade barnens inflytande

Med konkreta frågeställningar och ett vardagsnära fokus fick förskolans barnråd inflytande på riktigt. Ingrid Wiberg har skrivit en utvecklingsartikel om hur förskolan kan öka barnrådets möjlighet att påverka verksamheten.

Medveten måltidspedagogik ökar både matlust och ordförråd

Att under lekfulla former få smaka, känna och dofta på olika slags livsmedel ökar inte bara matlusten – det utvecklar också barnens språk. Förskollärare Ingela Karlsson på Trollskogens förskola i Kvidinge har skrivit en utvecklingsartikel om framgångsrik måltidspedagogik.

Förskollärarnas val av undervisningsmodell påverkade barnens lek

När pedagogerna på förskolan använde ett mer pluralistisk undervisningsupplägg fick barnen en möjlighet att utveckla innehållet i leken. Det ökade också barnens förståelse för att saker kan göras på olika sätt. Det visar Johanna Sturesson och Karin Monie i sin artikel.

Bildprojicering skapar röd tråd i förskolans undervisning

Genom att visa bilder på väggen skapas gemensamt fokus, sammanhang och röd tråd i förskolans undervisning. Dessutom blir barnen mer delaktiga. Det visar förskollärare Jenny Henriksson som skrivit en utvecklingsartikel om bildprojicering som verktyg i förskolan. 

Läsning gynnas av målstyrd undervisning i förskolan

Kan målstyrd undervisning av språklig och fonologisk medvetenhet i förskolan gynna tidig läsinlärning? Ja, visar Erika Frangini och Christina Holmberg som undersökt ämnet. Men begreppet undervisning i förskolan väcker starka känslor bland pedagoger, konstaterar de.

Sokratiska boksamtal i förskolan kräver övning

Det krävs övning för att leda ett sokratiskt boksamtal med barn i förskolan. Utmaningen ligger i att inte styra barnen i en viss riktning utan att i stället vara öppen för deras olika tolkningar. Det konstaterar Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Ranbäck på Marielunds förskola i Strängnäs.

Daglig fysisk aktivitet för elever med NPF ger ökad koncentration och ork

Med dagliga, korta fysiska rörelsepass i klassrummet ökade både energin och glädjen bland eleverna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det visar lärarna Katarina Löf Hagström och Daniel Carlberg samt motorikpedagog Maria Ståhl på Eklidens skola i Nacka. 

Entreprenörskap på riktigt tillsammans med näringslivet

Genom att involvera det lokala näringslivet blev kursen entreprenörskap och företagande både roligare och mer verklighetsförankrad. Det konstaterar ekonomilärarna Carl-Petter Bergh. Magnus Klang och Lars Vimre på Nacka gymnasium.

Ökat politiskt engagemang med upplevelsebaserat lärande

Den kommunalpolitiska processen undervisas bäst genom upplevelsebaserat lärande. Det konstaterar gymnasielärarna Peter Djerv och Mats Johansson på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de väckte eleverna politiska engagemang.

Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Det perfekta klassrummet

Till Källbrinksskolan i Huddinge kommer skolfolk, politiker och arkitekter på studie­besök. Här har studieron ökat tack vare ny möblering och inredning i klassrummet.

Lena Adamson: Skolan, lärarna och forskningen

Skolforskningsinstitutets tidigare myndighetschef Lena Adamson reflekterar mot bakgrund av sina erfarenheter om arbetet med en skola på vetenskaplig grund. Var står vi idag, snart tio år efter lagändringen, och vad behöver göras?

Seven strategies to keep students motivated all year long

Students aren’t always aware of the progress they are making or how their emotions affect their learning throughout the year. These strategies can help make those things visible to them.

Girls would do better in maths and science tests if exams were made longer, study finds

Female students appear to be better at sustaining accuracy over time during tests, according to a study that looks at data from the Program for International Student Assessment and compares student performance at different stages of tests.

Undervisa elever med särskild begåvning

Hur kan lärare arbeta för att inkludera elever med särskild begåvning i undervisningen? Forskningen har hittills inte ägnat denna fråga särskilt mycket uppmärksamhet, och det är detta som Elisabet Mellroth råder bot på genom sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete. (webb-radio)