Emotionella positioneringar i elevers berättelser om ämnet modersmål

Syftet med artikeln är att generera kunskap om modersmålselevers erfarenheter om skolämnet modersmål genom att studera elevers emotionella positioneringar i berättande och berättelser om sina relationer till språk. Utgångspunkt tas i livsberättelseintervjuer genomförda vid tre tillfällen med två grundskoleelever med migrationsbakgrund, som bor och går i skolan på två mindre orter i Sverige. Intervjuerna gjordes inom ramen för ett avhandlingsprojekt som handlade om elevers berättelser om migration och tillhörighet. I artikeln fokuseras både vad och hur de berättar om sina erfarenheter av språk och ämnet modersmål i skolan och hur erfarenheterna ges mening i berättandet. Teoretisk utgångspunkt tas i synen på berättelser som socialt situerade handlingar och identitetsframträdanden samt i begreppet investering, för att förstå engagemang i språkinlärning. Genom narrativ positioneringsanalys görs analysen i flera nivåer och särskilt fokus läggs på de emotioner som framträder genom de positioneringar eleverna gör på olika språkliga nivåer och med hjälp av olika resurser. I berättelserna framträder glädje och stolthet, men också mer ambivalenta känslor kopplade till modersmålet och modersmålsämnet. Eleverna beskriver hur modersmålsundervisning i skolan är viktig och betyder mycket på olika sätt och framstår som en språkligt och kulturellt identitetsstärkande praktik.

Författare: Birgitta Ljung Egeland

Emotionella positioneringar i elevers berättelser om ämnet modersmål

Pedagogisk forskning i Sverige Vol 27 nr 1 2022

Sidan publicerades 2022-02-23 10:02 av Susanne Sawander


Relaterat

Minoritetsspråkiga barns rätt till likvärdig undervisning – en utmaning för förskolan

Flerspråkighet är fortfarande inte en del av förskolans övriga verksamhet. Det konstaterar Ellinor Skaremyr som visar att undervisning i förskolan inte är likvärdig vad gäller barns möjligheter att få utveckla språk, identitet och kulturell tillhörighet.

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan eller på gymnasiet. Vi diskuterar b.la. ämnets komplexitet, grammatikundervisning och litteraturdidaktik. Delta på plats i Stockholm 29–30 sept eller via webbkonferensen 10–24 okt. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31/8!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.