En, två eller flera historier? – undervisning för decentrering av historiska narrativ

Denna studie fokuserar på hur elever kan utveckla en interkulturell historisk kompetens i termer av decentering. Som lärare i etniskt heterogena elevgrupper ser vi ett behov av ett historieberättande som inte enbart fokuserar på en västerländsk kanon. Istället behöver de historiska narrativ som vanligtvis dominerar problematiseras och kompletteras med alternativa narrativ i syfte att skapa en mer mångfacetterad historieundervisning. Studien genomfördes som en learning study och bygger på tre cykler av forskningslektioner. Materialet består i huvudsak av skriftliga för- och eftertest vilka har analyserats fenomenografiskt för att möjliggöra identifikation av kritiska aspekter. Analysen av för- och eftertest visade att fler elever kunde decentrera ett historiskt narrativ efter varje avslutad lektionsserie. Vi arbetade också fram en modell för decentrering vilken visade sig ha en gynnsam effekt, då fler elever utvecklade önskvärt lärande när den användes explicit i undervisningen.

Författare: Mathias Blomberg, Line Ekman

En, två eller flera historier? – undervisning för decentrering av historiska narrativ

Forskning om undervisning och lärande, vol. 8, nr 2

Sidan publicerades 2021-01-05 09:00 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.