Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget. Korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar

Artikeln relaterar bland annat till resultat från Rimstads avhandling om ”Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar”. I case-studierna arbetade ämneslärarstudenterna för det norska skolämnet kunst- og håndverk med olika undervisningsupplägg när de skapade sina installationer. Studenterna fick bland annat i uppgift att utifrån givna föremål föra fram olika budskap genom att i grupp välja hur föremålen exempelvis skulle placeras för önskat uttryck i installationerna. Sociokulturella- och multimodala perspektiv användes för att dels belysa hur personer, förförståelser och situationer medverkade i den skapande processen, dels hur föremålen ensamma och tillsammans medierade (signalerade) olika mening i installationerna. Även om studenternas tillvägagångssätt eller sätt att arbeta inte är föremål i fysisk bemärkelse fick de ändå materiella konservenser i installationerna. Studenternas förståelser med traditioner och mönster blev framträdande i uppgifternas upplägg och i det handlingsrum och sammanhang de ville och hade möjlighet att skapa i sina installationer. Av tradition valde en studentgrupp exempelvis penna och papper för att skissa upp hur föremålen skulle placeras i installationen. Under skissprocessen försvann diskussioner om hur föremålen kunde placeras och installationen blev tecknad utifrån en bildrelaterad tankegång. I artikeln diskuteras uppgiftens betydelse och föremåls mediering i relation till förförståelse, situation och lärande.

Författare: Åsta Rimstad

Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget. Korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar

Techne serien, Vol 25, nr 1

Sidan publicerades 2018-09-10 11:20 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Forskning för framtiden

Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya generaldirektör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner.

Lotta Holme och Alma Memisevic: Inkludering som utmaning och möjlighet

Vi menar att begreppet inkludering har missuppfattats och det är viktigt att vi nu diskuterar både hinder och möjligheter för inkludering i skola och undervisning på ett nyanserat sätt, skriver Lotta Holme och Alma Memisevic, Linköpings universitet.

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

De studier som ingår i översikten bygger på forskares observationer och analyser av leksituationer i förskolor. Översikten kan ge förskollärare värdefulla insikter och uppslag kring den egna undervisningen.